Camp David Antlaşmaları Çerçevesinde Mısır – İsrail İlişkileri ve Günümüze Yansımaları

Mısır – İsrail arasında imzalanan Camp David Antlaşmaları, Ortadoğu’da yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Bu antlaşmaların etkileri sadece imzalandığı dönem için değil, bugün dahi etkisini sürdürmektedir. Arap Birliği’nin lider ülkesi Mısır’ın Enver Sedat iktidarıyla birlikte İsrail’i tanıması ve imzalanan barış antlaşmaları, Filistin davası etrafında birleşen Arap Birliği’nin gücünü ve birliğini kırmıştır. Günümüzde de temeli Camp David’e uzanan parçalanmanın yansımalarını ve yine bölgede başat aktör olarak ABD’yi görmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı, 1978 yılında Mısır-İsrail arasında imzalanan Camp David Antlaşmaları’nın ne olduğunu, nasıl oluştuğunu anlamak ve bu antlaşmanın ardından bölgede oluşan yeni dengelerin günümüze nasıl yansıdığını tespit etmektir. ABD’nin arabuluculuğu çerçevesinde imzalan Camp David Antlaşmaları, ABD’nin bölgedeki hedefini gerçekleştirmek için uyguladığı girişimlerden sadece birisidir. Bu nedenle bu çalışmada, ABD’nin Ortadoğu Politikaları nezdinde İsrail’in bölgedeki hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Makalenin hazırlık sürecinde literatür çalışması yapılarak yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanılmıştır. Bilimsel makaleler ve alana özgü kitaplar öncelikli olarak taranarak çalışmaya dâhil edilmiştir.

Egypt-Israel Relations within the Framework of Camp David Accords and Reflections on the Present Condition

A new era has begun in the Middle East with the Camp David Accords signed between Egypt and Israel. The effects of these accords are not limited to the period they were signed but still continue today. Egypt, the leading country of the Arab League, recognized Israel and signed peace treaties when Anwar Sadat was president, but this damaged the power and unity of the Arab League, which came together for the Palestinian issue. Today, it is possible to see the reflections of the fragmentation based on Camp David Accords and the USA as the main actor in the region. The current study aims at understanding the Camp David Accords, which were signed between Egypt and Israel in 1978, as well as determining the reflections of the balances formed in the region after the Accords on the present state. The Camp David Accords, which were signed with the mediator role of the USA, are just one of the attempts of the USA to achieve its objectives in the region. Accordingly, this paper presents discussions about Israel's regional aims from the perspective of the US's Middle East Policy. A literature survey was carried out in the preparation stage of the study and both domestic and foreign data were used in the article. Scientific articles and books on the subject were reviewed and included in the study.

___

Acar, N. (2019). “Körfez-İsrail İttifakı”, Ortadoğu Analiz, Cilt:10, Sayı: 86, ss. 36-39.
Ahren, R. (2018, 26 Ekim). “In dramatic sign of warming ties, Netanyahu makes secret visit to Oman”, The Times Of Israel, https://www.timesofisrael.com/in-dramatic-sign-of-warming-ties-netanyahu-makes-secret-visit-to-oman/, (Erişim Tarihi: 21.04.2021).
Akgün, M. (2010). “Camp David Düzeni Sarılırken Türkiye”, TESEV Raporu, https://www.tesev.org.tr/wp-content/uploads/rapor_Camp_David_Duzeni_Sarsilirken_Turkiye.pdf, (Erişim Tarihi: 17.04.2021).
Akşin, S. (2020). Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Arab News (2018, 30 Ekim). “Israeli minister on Dubai visit calls for ‘peace’”, https://www.arabnews.com/node/1396386/middle-east, (Erişim Tarihi: 21.04.2021).
Arı, T. (2017). Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, Cilt I, Bursa: Alfa Akademi Yayınları.
Armaoğlu, F. (2019). Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), İstanbul: Kronik Kitap.
Armaoğlu, F. (2020). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), İstanbul: Kronik Kitap.
Best, A. , Hanhimaki, J. M. , Maiolo, J. A. , Schulze, K. E. (2020). 20. Yüzyılın Uluslararası Tarihi, (Çev. Taciser Ulaş Belge), Ankara: Siyasal Kitabevi.
Beyaz, F. (2020). “Arap-İsrail Anlaşmazlığının Dönüm Noktası: Camp David Antlaşması”, Uluslararası Gözlem ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, Dosya No 93.
Cleveland, W. L. (2008). Modern Ortadoğu Tarihi, (Çev. Mehmet Harmancı), İstanbul: Agora Kitaplığı.
Çimen, A. (2020). Kısa Ortadoğu Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları.
Danış, M. F. (2020). “Bir Anka Kuşu: Arap Milliyetçiliği”, Zekeriya Kurşun (Ed.), Ortadoğu’yu Kuran İdeolojiler içinde (ss. 71-119), İstanbul: Vadi Yayınları. Demir, R. (2016). “Diğer İnanç Sistemlerinde Ve İslâmda Oruç (Karşılaştırmalı Bir Analiz)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:9, Sayı:42, ss. 1784-1799. Duman, Ö. (2020). “Arap Dünyası’nda Mısır Lideri Cemal Abdülnasır Rüzgârı ve Nasır Sonrası 1970-1981 Yılları Arasında Mısır'ın Durumu”, Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, ss. 27-40.
Efegil, E. (2013). “İsrail’in Dış Politikasının Belirleyicileri”, Ortadoğu Analiz, Cilt: 5, Sayı: 49, ss. 53-68.
Erdal, H. (2012). Uluslararası İlişkiler Kavram ve Olaylar Sözlüğü, Ankara: Barış Kitabevi.
Fraioli, P. ve Stevenson, J. (2020). “The Abraham Accords: Israel–Gulf Arab Normalisation”, Strategic Comments, Vol: 26, Issue: 8, ss. 180 – 186.
Gelvin, J. L. (2019). Modern Ortadoğu Tarihi, (Çev. Güneş Ayas), İstanbul: Timaş Yayınları.
Görgün, H. (2001). “Bir iktidar Mücadelesinin Anatomisi: Enver Sedat ve Muhalifleri”, İslam Araştırmaları Dergisi, Cilt:6, ss. 77-92.
Gültekin, C. (2005). 1970-1980 Dönemi Mısır-İsrail Siyasi İlişkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.
Gündoğdu, A. (2020). “Ortadoğu'da Arap Sosyalizmi ve Mişel Eflak”, Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt: 4, Sayı: 1, ss. 13-26.
Gündüz, T. (2020). Büyük Olayların Kısa Tarihi 1, İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
Heykel, M. H. (1974). Kahire Dosyası, (Çev. Berin Büktaş), Ankara: Bilgi Yayınevi.
Heykel, M. H. (1986). Öfkenin Sonbaharı Bir Firavun’un Sonu, (Çev. Ahmet Şişman),İstanbul: İnsan Yayınları.
Jewish Telegraphic Agency Daily News Bulletin (1977, 28 Mart). “Sadat Says The U.S. Holds 99% Of The Cards In The Middle East”, http://pdfs.jta.org/1977/1977-03-28_060.pdf, (Erişim Tarihi: 10.04.2021).
Karagüzel, A. (2020). “Yeni Yüzyılda ABD’nin Ortadoğu Politikası: Büyük Ortadoğu Projesi”, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , Cilt: 3, Sayı: 2, ss. 27-46.
Keleşoğlu, Ö. (2014). “Mısır’ın Dış Politikası”, Faruk Sönmezoğlu ve Özgün Erler Bayır (Ed.), Dış Politika Karşılaştırmalı Bir Bakış içinde (ss. 391-420), İstanbul: Der Yayınları.
Kepsutlu, B. (2016). Amerika’nın Ortadoğu Politikası, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Kissinger, H. (2000). Diplomasi, (Çev. İbrahim H. Kurt), Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Konukcu, Y. (2018). “Jeopolitik Güç Mücadelesi ve Basra Körfezinin Önemi”, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt:9, Sayı: 2, ss. 19-36.
Köprülü, A. (1990). “Enver Sedat Döneminde Mısır-İsrail İlişkileri (1970-1981)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı:1, ss. 169-190.
Kuduoğlu, A. (2018). “Camp David Sonrası ABD-Mısır Yakınlaşması: Askeri Boyut”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, ss. 101 – 137.
Lewis, B. (2020). Ortadoğu, (Çev. Selen Y. Kölay), Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Mearsheimer, J. J. ve Walt, S. M. (2017). İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası, (Çev. Hasan Kösebalaban), İstanbul: Küre Yayınları.
Metz, H. C. (1991). Egypt : A Country Study, Washington D.C. : Federal Research Division Library of Congress.
Önal, T. (2020). “Sykes-Picot Antlaşması’ndan İsrail’in Kuruluşuna Kadar Filistin Meselesi”, Tarih Okulu Dergisi, Cilt:13, Sayı:44, ss. 246 - 265.
Özmen, S. (2016). Tarihsel Süreçte İsrail-Filistin Gerçeği, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
Roskin, M. G. ve Berry, N. O. (2015). Uluslararası İlişkiler: Uİ’nin Yeni Dünyası, (Çev. Özlem Şimşek), Ankara: Adres Yayınları.
Sehgal, I. (2020, 21 Ağustos). “The Abraham Accord”, Daily Times, https://dailytimes.com.pk/657026/the-abraham-accord/, (Erişim Tarihi: 25.04.2021).
Shlaim, A. (2019). Demir Duvar İsrail ve Arap Dünyası, (Çev. Tuba Demirci), İstanbul: Küre Yayınları.
Sönmezoğlu, F. (2017). Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, İstanbul: Der Yayınları.
Telci, İ. N. ve Rakipoğlu, M. (2020). “Körfez'in İsrail Açılımı”, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Analiz No 263.
The Knesset (Tarih Yok). “Basic Law: Jerusalem, the Capital of Israel (1980)”, https://main.knesset.gov.il/EN/activity/Pages/BasicLaws.aspx, (Erişim Tarihi: 20.04.2021).
The Sunday Times Savaş Muhabirleri (1985). Yom Kippur 1973 Arap İsrail Savaşı (2.Cilt), İstanbul: Kastaş Yayınları.
The Times Of Israel (2018, 28 Ekim). “In first, ‘Hatikva’ anthem played at UAE contest as Israeli judoka wins gold”, https://www.timesofisrael.com/in-first-hatikva-anthem-played-at-uae-contest-after-israeli-judoka-wins-gold/, (Erişim Tarihi: 21.04.2021).
U.S. Department of State (Tarih Yok). “The Abraham Accords”, https://www.state.gov/the-abraham-accords/, (Erişim Tarihi: 22.04.2021).
UN Peacemaker (1967). “Security Council Resolution 242: The Situation in the Middle East”, https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SCRes242%281967%29.pdf, (Erişim Tarihi: 07.04.2021).
UN Peacemaker (1973). “Security Council Resolution 338: Ceasefire in the Middle East”, https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SCR338%281973%29.pdf, (Erişim Tarihi: 07.04.2021).
Wallin, M. (2018). “U.S. Military Bases and Facilities in the Middle East”, American Security Project, https://www.americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2018/06/Ref-0213-US-Military-Bases-and-Facilities-Middle-East.pdf, (Erişim Tarihi: 21.04.2021).
Yılmaz Şahin, T. (2019). Uluslararası Politikada Orta Doğu, Ankara: Barış Kitap.
Yinon, O. (1982). 1980’lerde İsrail için Bir Strateji, (Çev. Ercan Caner), https://www.sunsavunma.net/wp-content/uploads/2017/01/%C4%B0SRA%C4%B0L-ORTA-DO%C4%9EU-PLANI.pdf, (Erişim Tarihi: 15.04.2021).