Tenisçilerin Spor Karakterleri ve Özgüven Duygularının İncelenmesi

Çalışmanın amacı, tenisçilerin spor karakterleri ve özgüven duygularının bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmaya Türkiye Tenis Federasyonuna bağlı tenis kulüplerinde tenis oynayan ortalama 19,60 yaşında 138 (%47.58) kadın ve 152 (%52.42) erkek toplam 290 tenisçi gönüllü olarak katılmıştır. Gönüllü olarak çalışmaya katılan tenisçilere kişisel bilgi formu, “Spor Karakter” ve “Özgüven Ölçeği” uygulanmıştır. İkili grupların karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklem T-Test, çoklu karşılaştırmalarda ise tek yönlü ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA testi sonucunda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek için Post-Hoc testi yapılmıştır. Spor karakteri toplam puanı ile özgüven duyguları toplam puanı arasındaki ilişkinin ortaya konulabilmesi için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Tenisçilerin cinsiyetlerine göre spor karakterleri ve özgüven duyguları toplam puanlarında kadınlar ile erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak spor yapma yılına göre 9+ yıl spor yaşı olanlar ile 1-4 yıl arası spor yaşı olanların (p=0.04) ve yine 9+ spor yaşı olanlar ile 5-8 yıl arası spor yaşı olanları (p=0.026) spor karakterleri toplam puanı arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Sonuç olarak, tenisçilerde spor karakter ve özgüvenlerinde cinsiyet ve yaş değişkenine göre bir farklılık olmadığı fakat spor yapma yıllına göre spor karakterlerinin fark gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Tenisçilerin spor yapma yıllı arttıkça spor karakter özellikleri olumlu yönde artmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

spor karakter, özgüven, tenis

Examining Tennis Players Sports Characters and Self-Confidence Emotions

The aim of the study is to examine the sports characters and self-confidence feelings of tennis players according to some variables. A total of 290 tennis players, 138 (47.58%) female and 152 (52.42%) male, aged 19.60 years, playing tennis in tennis clubs affiliated with the Turkish Tennis Federation, participated voluntarily. Personal information form, "Sports Character" and "Self-Confidence Scale" were applied to the tennis players who participated in the study voluntarily. Independent Sample T-Test was used to compare paired groups, and one-way ANOVA analysis was used for multiple comparisons. The Post-Hoc test was used to determine between which groups the difference was as a result of the ANOVA test. Pearson correlation analysis was used to reveal the relationship between the total score of sports characters and the total score of self-confidence. According to the gender of the tennis players, there was no significant difference between males and females in the total scores of sports characters and self-confidence. However, a significant difference was found between the sports character total score between 1-4 years old and 9+ years old, 5-8 years old and 9+ years old. As a result, it was concluded that there was no difference in the sports character and self-confidence of tennis players according to the gender and age variable, but the sports characters showed a difference according to the year of doing sports. As the years of playing sports of tennis players increase, their sports character traits increase positively.

Kaynakça

Acuner, A. (2012). Farklı dansları yapan bireylerin çeşitli değişkenlere göre özgüven ve öz -yeterliklerinin karşılaştırılması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Akın, A. (2007). Öz-güven ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 167-176. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1494/18075

Arslan, A., Doğanay, H., Kırık, A. M., & Çetinkaya, A. (2015). Lise öğrencilerinde spor yapma ve özgüven ilişkisi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 17, 130-149. https://doi.org/10.17363/SSTB.20151714050

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co. https://psycnet.apa.org/record/1997-08589-000

Başoğlu, U. D. (2018). Patika oryantiring sporuna katılan bireylerin cinsiyet değişkenine göre özgüven düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 31-39. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss/issue/35918/393167

Bostancı, T. G., Özen, G., Yıldız, N. O., & Üzüm, H. (2016, 18-20 Kasım). Studying self-confidence perception of school of education and sports students in terms of different variables [Kongre Özet Bildirisi]. In the 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, Elazığ, Türkiye. http://icpespt2016.firat.edu.tr/tr/node/263

Connaughton, D., Wadey, R., Hanton, S., & Jones, G. (2008). The development and maintenance of mental toughness. Journal of Sports Sciences, 26(1), 83-95. https://doi.org/10.1080/02640410701310958

Crust, L., Earle, K., Perry, J., Earle, F., Clough, A., & Clough, P. J. (2014). Mental toughness in higher education: Relationships with achievement and progression in first-year University sports students. Personality and Individual Differences, 69, 87-91. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.05.016

Çağlayan, N. (2011). Bireysel ve takım sporu yapanlar ile spor yapmayan bireylerin benlik saygısı puanlarının karşılaştırılması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Doty, J. (2006). Sports build character?!. Journal of College and Character, 7(3), 1-9. https://doi.org/10.2202/1940-1639.1529

Ekinci, N. E., Özdilek, Ç., Deryahanoğlu, G., & Üstün, Ü. D. (2014). Spor yapan lise öğrencilerinin özgüven düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 36-42. http://www.sportifbakis.com/Makaleler/1159581844_36-42pdf.pdf

Eldeleklioğlu, J. (2004). Çocuklarda özgüven gelişimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 111-121.

Görgüt, İ., & Tuncel, S. (2017). Spor karakter ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(3), 149-156. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000319

Güventürk, F. (2017). İnsan ve temel değerler: insanı insan yapan değerler. Birleşik matbaacılık Ltd. Şti.

İmamlı, H., & Ünver, G. (2018). Spor karakterinin demografik nitelikler açısından incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 36-49. https://dergipark.org.tr/en/pub/asbid/issue/40817/470382

Jang, C. Y. (2013). Development and validation of the sport character scale [Unpublished Doctorate Thesis]. The University of Utah.

Karacabey, K., Apur, U., Öntürk, Y., & Akyel, Y. (2017). Ergen sporcuların kaygı ve kendine güven düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi: Sporcu eğitim merkezleri örneği. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2/1), 111-121. https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/33194/334310

Kaymakcan, R., & Meydan, H. (2012). Ahlaki karakter ve eğitimi [Kongre Bildirisi]. II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.

Kırımoğlu, H., Dallı, M., & Demirel, B. (2017). Ortaöğretim okulu öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre kaygı ve öz güven düzeylerinin incelenmesi [Kongre Bildirisi]. 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye.

Krane, V., & Williams, J. M. (1994). Cognitive anxiety, somatic anxiety, and confidence in track and field athletes: The impact of gender, competitive level and task characteristics. International Journal of Sport Psychology, 25(2), 203–217. https://psycnet.apa.org/record/1995-19538-001

Kurtuldu, Pınar, S. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin özgüven düzeyleri ile liderlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yeditepe Üniversitesi.

Madigan, T. (2016). Ethics and character formation in sports: A philosophical perspective. Sportsmanship: Multidisciplinary Perspectives. 66-74.

Mağden, D., & Aksoy, A. (1993). Anne ve babaların çocuklarına karşı tutumlarını etkileyen etmenler. Eğitim ve Bilim.

Marchant, D. C., Polman, R. C., Clough, P. J., Jackson, J. G., Levy, A. R., & Nicholls, A. R. (2009). Mental toughness: Managerial and age differences. Journal of Managerial Psychology, 24(5), 428-437. https://doi.org/10.1108/02683940910959753

Merey, B. (2010). Yetişkinlerde özgüven duygusu ile anksiyete düzeyi arasındaki ilişkinin karşılaştırılması ve kültürlerarası bir yaklaşım [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Maltepe Üniversitesi.

Nicholls, A. R., Levy, A. R., Polman, R. C., & Crust, L. (2011). Mental toughness, coping self-efficacy, and coping effectiveness among athletes. International Journal of Sport Psychology, 42(6), 513-524. http://www.ijsp-online.com/abstract/view/42/513

Nicholls, A. R., Polman, R., Levy, A., & Backhouse, S. H. (2009). Mental toughness in sport: Achievement level, gender, age, experience and sport type differences. Personality and Individual Differences, 47(1), 73–75. https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.02.006

Ölçücü, B., Canikli, A., Hadi, G., & Taşmektepligil, M. Y. (2011). 12-14 yaş kategorilerindeki bayan tenis oyuncularının fiziksel ve fizyolojik özellikleri. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(1), 14-25. https://dergipark.org.tr/en/pub/omuspd/issue/20453/217782

Öztürk, S.E., & Türkmen, M. (2018). Dart sporcularının spor karakterlerinin incelenmesi [Kongre Bildirisi]. 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi. Lviv, Ukrayna, 848-861.

Sayar, K. (2003). Söz ola gençlik kültür, sanat ve edebiyat dergisi. Erkam Matbası.

Siyahtaş, A., Saraç, D., Tükenmez, A., & Hocaoğlu, M. (2018). Farklı branşlardaki sporcuların spor karakter özelliklerinin karşılaştırılması. International Social Sciences Studies Journal, 4(28), 6252-6259. http://www.sssjournal.com/DergiDetay.aspx?ID=1099&Detay=Ozet

Soner, O. (1995). Aile uyumu, öğrenci özgüveni ve akademik başarı arasındaki ilişkiler [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi.

TDK, (2016). Karakter. Güncel Türkçe Sözlük. 04.08.2016 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=karakter ‘den alınmıştır.

Teo, R. W. (2010). The efectiveness in measuring character development outcomes in singapore schools through character development award. Doctorate, Durham University, UK.

Tokinan, B. (2008). Yaratıcı dans etkinliklerinin motivasyon, özgüven, özyeterlik ve dans performansı üzerine etkileri [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Yarayan, Y. E., Yıldız, A. B., Gülşen D. B. A. (2018). Elit düzeyde bireysel ve takım sporu yapan sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(58), 992-999. http://doi.org/10.17719/jisr.2018.2509

Kaynak Göster

APA İlhan, A. , Göktepe, B. & Ergün, K. (2021). Tenisçilerin Spor Karakterleri ve Özgüven Duygularının İncelenmesi . Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi , 3 (2) , 79-84 . DOI: 10.51538/intjourexerpsyc.1033766