Lider Üye Etkileşiminin Sporcu Performansı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Bu çalışmada; profesyonel sporcuların lider olarak algıladıkları antrenörleriyle etkileşim düzeylerinin performansları üzerindeki etkisini saptamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada; lider üye etkileşiminin sporcu performansı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik hipotezler belirlenmiştir. Araştırmada veri toplamak için lider üye etkileşim ölçeği ve sporcu performans ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İzmir’de çalışmalarını sürdüren 325 profesyonel sporcu oluşturmaktadır. Bu sporcular amaçlı örneklem seçimi ile belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; lider üye etkileşiminin alt boyutları olan sadakatin ve profesyonelliğin, görev ve bağlamsal performansa pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu kanıtlanmıştır. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda, sporcuların lider olarak algıladıkları antrenörleriyle etkileşimlerinin sporcu performansına etkisinin olduğu ifade edilebilir.

A Research to Determine the Effect of Leader Member Exchange on Athletes’ Performance

The aim of this research is to determine whether the interaction of athletes with their coach whom perceived as a leader, affects their performance level. Hypotesis listed to determine the relationship between the concept of leader member exchange on athletes’ performance. Leader Member Exchange Scale and Athletes Performance Scale were used in order to collect data for the study. The sample of the research consist of 325 professional athletes who work out in Izmir. The athletes which are included in the research are selected according to the purposeful sampling. According to the results obtained, the sub-dimensions of leader member exchange which are loyalty and professional respect significantly affect contectual and task performance. In line with the results of this study, it can be stated that leader member exchange levels have an effect on ensuring athletes’ performance.

Kaynakça

Akbıyıklı, A. (2019). Lider üye etkileşiminin sporcu performansı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arslantaş, C. C. (2007). Lider-üye etkileşiminin yöneticiye duyulan güven üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik görgül bir çalışma. TİSK Akademi, 2(3).

Bağci, Z. (2014). Çalışanların iş doyumunun görev ve bağlamsal performansları üzerindeki etkisi. Journal of Management and Economics Research, 24, 58-58.

Bauer, T. N., & Green, S. G. (1996). Development of a leader-member exchange: a longitudinal test. Academy of Management Journal, 39(6), 1538-1567.

Bolat, İ. (2011). Öz yeterlilik ve lider üye etkileşimi ilişkisi (1.). Ankara: Detay Yayıncılık.

Conway, J. M. (1999). Distinguishing contextual performance from task performance for managerial jobs. Journal of applied Psychology, 84(1), 3.

Çakmak, Y. (2006). Spor kulübü yöneticilerinin yönetimsel davranışlarının sporcu performansına etkisi- Ankara ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.

Çalışkan, G. (2001). Liderlik açısından antrenör davranışlarının sporcu performansı üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi.

Çelik, M. (2017). Performans Yönetimi. Seçkin Yayıncılık.

Dansereau, F., Cashman, J., & Graen, G. (1973). Instrumentality theory and equity theory as complementary approaches in predicting the relationship of leadership and turnover among managers. Organizational Behavior and Human Performance, 10(2), 184-200.

Davis, W. D. & Gardner, W. L. (2004). Perceptions of politics and organizational cynicism: An attributional and leader–member exchange perspective. The Leadership Quarterly, 15(4), 439-465.

Dienesch, R. M., & Liden, R. C. (1986). Leader-member exchange model of leadership: A critique and further development. The Academy of Management Review, 11(3), 618.

Eryılmaz, İ. (2017). Sosyal güç, lider-üye etkileşimi ve iş tatmini ilişkisinde politik yetinin düzenleyici rolü: bankacılık sektöründe bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1), 373-393.

George, D., & Mallery, P. (2019). IBM SPSS statistics 25 step by step: A simple guide and reference (Fifteenth edition). Routledge, Taylor ve Francis Group.

Goodman, S. A., & Svyantek, D. J. (1999). Person–organization fit and contextual performance: Do shared values matter. Journal of Vocational Behavior, 55(2), 254-275.

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. The Leadership Quarterly, 6(2), 219-247.

Graen, G., Novak, M. A., & Sommerkamp, P. (1982). The effects of leader—member exchange and job design on productivity and satisfaction: Testing a dual attachment model. Organizational Behavior and Human Performance, 30(1), 109-131.

Greguras, G. J., & Ford, J. M. (2006). An examination of the multidimensionality of supervisor and subordinate perceptions of leader‐member exchange. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79(3), 433-465.

Jawahar, I. M., & Carr, D. (2007). Conscientiousness and contextual performance: The compensatory effects of perceived organizational support and leader‐member exchange. Journal of Managerial Psychology, 22(4), 330-349.

Kandemir, G. (2016). Lider üye etkileşiminin bireysel performansa etkisinde örgütsel bağlılığın rolü. Yüksek Lisans Tezi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi.

Karaman, E. (2018). Lider üye etkileşimi ile bireysel performans arasındaki ilişki: Çorum ilindeki ilk ve orta dereceli okullarda bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi.

Keskin, N. Mert, İ. S. & Baş, T. (2010). Lider-üye etkileşimi modeli ve ölçme aracının Türkçe’de geçerlik ve güvenilirlik analizi. Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review), 10(3), 1013-1013.

Konter, E. (2006). Sporda Karşılaşma Psikolojisi. Ankara:Nobel.

Liden, R. C., & Maslyn, J. M. (1998). Multidimensionality of leader-member exchange: An empirical assessment through scale development. Journal of Management, 24(1), 43-72.

Luecke, R. (2008). Performans yönetimi: Çalışanlarınızın etkinliğini ölçün ve geliştirin (A. Özer, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Lunenburg, F. C. (2010). Leader-member exchange theory: Another perspective on the leadership process. International Journal of Management, Business, and Administration, 13(1), 1-5.

Murphy, S. E., ve Riggio, R. E. (Ed.). (2003). The future of leadership development. Lawrence Erlbaum Associates.

Murphy, S. M., Wayne, S. J., Liden, R. C., & Erdogan, B. (2003). Understanding social loafing: The role of justice perceptions and exchange relationships. Human Relations, 56(1), 61-84.

Onur, Ü., & Yürür, S. (2011). Duygusal emek, duygusal tükenme ve görev/bağlamsal performans ilişkisi: Yalova’da hizmet sektörü çalışanları ile bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, 183-207.

Phillips, A. S., & Bedeian, A. G. (1994). Leader-follower exchange quality: The role of personal and interpersonal attributes. Academy of Management Journal, 37(4), 990-1001.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational behavior (15. ed., global ed). Pearson.

Scott, D. (2014). Contemporary Leadership In Sport Organizations. Human Kinetics.

Sin, H., P. Nahrgang, J. D. & Morgeson, F. P. (2009). Understanding why they don’t see eye to eye: An examination of leader–member exchange (LMX) agreement. Journal of Applied Psychology, 94(4), 1048.

Şahin, E. T. (2018). Presenteizm ile iş performansı (görev performansı ve bağlamsal performans) arasındaki ilişkilerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi.

Uyargil, C. (2008). İşletmelerde performans yönetim sistemi (2. Baskı). Arıkan Basım.

Ünlü, O., Özdevecioğlu, M., Yürür, S., & Demirtaş, Ö. (2009). The mediating role of perceived humor on the effects of the positive and negative affectivity on employees’ task and contextual performance at workplace. Cognition, Emotion ve Motivation, International CEM09 Congress, 2-5.

Winkler, I. (2010). Contemporary leadership theories: enhancing the understanding of the complexity, subjectivity and dynamic of leadership. Physica-Verlag.

Wu, Y.-J. (2009). A multidimensional analysis of the relationship between leader-member exchange and organizational citizenship behavior with an alternative measure of leader-member exchange. State University of New York at Albany.

Yaşar, M. (2010). Duygusal zeka ve sporcu performansı ilişkisi: Kayseri’de bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi.

Yıldız, S. M. (2011). Spor hizmeti sunan kamu kurumlarında lider üye etkileşimi ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(3), 323-329.

Zel, U. (2011). Kişilik ve liderlik. Ankara: Nobel Yayınları.

Kaynak Göster

APA Akbıyıklı, A. & Sürgevil, O. (2020). Lider Üye Etkileşiminin Sporcu Performansı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma . Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi , 2 (2) , 58-66 .