Kış Sporları İle İlgilenen Sporcuların Sporda İmgeleme İle Sportif Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, kış sporuyla uğraşan sporcuların sporda imgeleme ile sportif güven arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, kış sporu ile uğraşan sporcular oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini; 6 spor branşından (buz hokeyi, curling, snowboard, alp disiplini, kayaklı koşu, kayak) yaşları 18 ile 30 arasında değişen 74 kadın ve 131 erkek olmak üzere toplam 205 sporcu oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada sporcuların sporda imgeleme ile sportif güven arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışma sonucunda araştırmaya katılan sporcuların sporda imgeleme alt boyutları ile sportif güven arasındaki puanlarının; cinsiyet, spor türü, spor tipi, spor yaşı, millilik süreleri arasında istatistiki olarak pozitif yönlü, millilik durumu ve yaş grupları arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

güven, imgeleme, spor, sporcu

An Analysis of Relationship Between Imagery in Sports and Sportive Confidence of Athletes Who Are Interested in Winter Sports

In this study, it is aimed for analyzing of relationship between imagination in sports and sportive confidence of athletes who are interested in winter sports. Subjects of the study are composed of the athletes who are interested in winter sports. Research samples include 74 females and 131 males totally 205 athletes from different sport branches (ice hockey, curling, snowboard, alpine style, biathlon and skiing) and aging from 18 to 30. It has been found that there is an important relation between imagination in sports and confidence in sports. According to results, we found that there is a positive relationship between sub dimensions of imagery in sports and confidence in sports; gender, sport branches, sport type, sport aging and duration of being national athlete and a negative relationship in being national athlete and age groups.

Kaynakça

Alıncak, F. (2012). Ferdi ve takım sporlarıyla uğraşan bireylerin strese karşı koyabilme düzeylerinin karşılaştırılması. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans tezi, Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Konter, E. (2003). Spor psikolojisi uygulamalarında yanılgılar ve gerçekler. Ankara, Dokuz Eylül Yayınları, 7-37.

Akarçesme, C. (2004). Voleybolda müsabaka öncesi durumluk kaygı ile performans ölçütleri arasındaki ilişki. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Anshel, MH. (2011). Psychology and sports: from theory to practıce. Applied Psychology in Everyday Life, 21.

Loehr, JE. (1986). Mental toughness training for sports. 1st ed. New York, The Stephen Grene Press, 10.

İkizler, C, Karagözoğlu, C. (1997). Sporda başarının psikolojisi. 3. Baskı. İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 119.

Konter, E. (1999). Uygulamalı spor psikolojisinde zihinsel antrenman. 1. Basım, Ankara, Bağırgan Yayınları, 49-155.

Kızıldağ, E. (2007). Farklı spor branşlarındaki sporcuların imgeleme biçimleri. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi.

Morgan, CT. (2011). Psikolojiye giriş, içinde: Karakaş S., (Çeviri Editörü). A brief introduction to Psychology. 19. Baskı, Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 417.

Hall, CR. (1993). Handbook of research on sport psychology. In: Singer R. N., Hausenblas H. A. (eds.). Imagery in Sport and Exercise, 2nd ed. New York, John Willy Sons, 538.

Weinberg, S., Gould, D. (2011). Foundation of sport and exercise psychology, 5th ed. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 280- 283.

Vealey, RS. (2009). Confidence in sport. In: Brewer BW. (ed). Handbook of Sports Medicine and Science, Sport Psychology, 1st ed. USA, Blackwell Publishing, 43-51.

Moritz, SE., Feltz, DL, Fahrbach KR, Mack DE. (2000). The relationship of self-efficacy measures to sport performance: A meta analytical rewiew. Resarch Quarterly for Exercise and Sport, 71:280-294.

Craft, LL., Magar, TM., Becker, BJ., Feltz, DL. (2003). The relationship between the competitive state anxiety inventory-2 and sport performance: A meta analysis. Journal of Sport Exercise Psychology, 25:44-65.

Woodman T, Hardy L. (2003). The relative impact of cognitive anxiety and self-confidence upon sport performance: Meta-analysis. Journal of Sport Sciences, 21:443-457.

Morris T, Spittle MP, Watt A. (2005). Imagery in sport, 1st ed. United States, Human Kinetics, 67-225.

Altıntaş A, Akalan C. (2008). Zihinsel antrenman ve yüksek performans. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1):39-43.

Hall CR, Mack D, Paivio A, Hausenblas H. (1998). Imagery use by athletes: Development of the sport imagery questionnaire. International Journal of Sport Psychology, 29:73-89.

Vurgun N. (2010). Sporda imgeleme anketinin Türkçeye uyarlanması ve sporda imgelemenin yarışma kaygısı ile sportif güven üzerindeki etkisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sporda Psiko Sosyal Alanlar Ana Bilim Dalı. Doktora tezi, İzmir: Ege Üniversitesi.

Vealey, R. S. (1986). Conceptualization of sport-confidence and competitive orientation: Preliminary investigation and instrument development. Journal of Sport and Exercise Psychology, 8(3), 221-246.

Engür, M., Tok., S., Tatar, A. (2006). Durumluluk ve sürekli sportif güven envanterlerinin Türkçeye uyarlanması. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Bildiri Kitabı, P–331, Muğla.

Şahin F. (2014). Takım ve bireysel spor yapan sporcuların zihinde canlandırma beceri düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans tezi, Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

Bayköse, N. (2014). Sporcularda kendinle konuşma ve imgeleme düzeyinin optimal performans duygu durumunu belirlemedeki rolü (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Barr, K., & Hall, C. (1992). The use of imagery by rowers. International Journal of Sport Psychology, 23:243-261.

Salmon, J., Hall, C., & Haslam, I. (1994). The use of imagery by soccer players. Journal of Applied Sport Psychology, 6(1), 116-133.

Erdoğan, PD. (2009). Bireysel ve takım sporlarıyla uğraşan sporcuların hayal etme ve kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

Yıldırım F. (2013). Sportif sürekli kendine güven alt ölçeğinin uyarlanması ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerde sportif sürekli kendine güvenin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi.

Lirgg, C. D. (1991). Gender differences in self-confidence in physical activity: A meta-analysis of recent studies. Journal of Sport and Exercise Psychology, 13(3), 294-310.

Ağılönü, Ö. (2014). Farklı spor branşlarıyla uğraşan sporcuların hayal etme ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Muğla).

Gregg, M., & Hall, C. (2006). The relationship of skill level and age to the use of imagery by golfers. Journal of Applied Sport Psychology, 18(4), 363-375.

Liu, CK. (1999). The effect of group imagery training on special skills for volleyball, asian-elite level athletes; A case study. The Sport Psychologist, 5(2):67-75.

Ramezani, N, Hoseyni, M. (2009). The relationship between team cohesion collective-efficacy and performance on professional volleyball team. Brazilian. Journal of Biomotrcity, 3:31-39.

Bull, SJ., Shambrook, CJ., James, W., Brooks, JE. (2005). Tovvards an understanding of mental toughness in elite english cricketers. Journal of Applied Sport Psychology, 17:209-227.

Jones, G., Hanton, S., Connaughton, D. (2002). What is this thing called mental toughness? An investigation of elite sport performers. Journal of Applied Sport Psychology, 2002, 14:205-218.

Abma, CL., Fry, MD., Li, Y., Relyea, G. (2002). Differences in ımagery content and imagery ability between high and low confident track and field athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 14(2):67-75.

Kaynak Göster

APA Güneş Erdoğan, N. & Erhan, S. E. (2019). Kış Sporları İle İlgilenen Sporcuların Sporda İmgeleme İle Sportif Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi , 1 (1) , 15-23 .