Futbolcuların Başarı Hedefleri ve Spor Karakterleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, futbolcuların başarı hedefleri ve karakterlerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Çalışmanın ikinci amacı, futbolcuların başarı hedefleri ve karakterleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligi’nde 2019-2020 sezonunda oynayan 143 erkek futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Gönüllü olarak katılan sporculara, kişisel bilgi formu, sporda 2x2 başarı hedefleri envanteri ve spor karakter ölçeği uygulanmıştır. Normallik testi çarpıklık basıklık analizi kullanılarak yapılmış ve verilerin normal dağıldığı tespit edilmiştir. Katılımcıların yaş grupları, spor yaşı, yıllık gelir düzeyi değişkenlerine göre spor karakter ölçeği ve başarı hedeflerine ilişkin farklılığı belirlemek için ANOVA testi yapılmıştır. Farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığı Tukey testi ile tespit edilmiştir. Sporcuların yaş gruplarına göre hedef yönelimlerinde ustalık-kaçınma, performans yaklaşma, performans kaçınma alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Ancak, gelir düzeyine göre spor karakteri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Korelasyon analizi sonucunda ise başarı hedefleri ve spor karakteri arasında negatif yönde anlamlı ilişki görülmüştür (p<0,05). Sonuç olarak, sporcuların yaşları ve spor yaşları arttıkça karakter özellikleri olumlu olarak artmaktadır. Yaşı daha genç ve az deneyime sahip olan sporcular için başarmak diğerlerinden daha iyi yapmaktır ve hata yaparak başarısızlığa uğramaktan kaçınma davranışı göstermektedirler.

Investigation of the Relationship Between Football Players' Achievement Goals and Sports Character

The aim of this study is to examine the relationship between football players' achievement goals and characters. 143 male players who play in the 2019-2020 season of Turkey Football Federation Third League voluntarily participated in the study. Personal information form, 2x2 success targets inventory and sports character scale were applied to the athletes who participated voluntarily. As a result of the correlation analysis, a negative correlation was found between achievement goals and sports character (p <0.05). There were significant differences in achievement goal and sports character sub-dimensions according to age and sports age. However, no significant relationship was observed between sports characters according to income level. A statistically significant difference was found in goal orientation of the athletes according to age groups, in mastery-avoidance, performance approach, performance avoidance sub-dimensions and the 2x2 success targets inventory scale in total (p <0.05). Tukey test was conducted to determine which group caused the difference. In addition, the current study findings show that there is a moderately significant negative relationship between both sports character and achievement goals. As a result; As the ages and athletic ages of the athletes increase, the character characteristics increase positively. For younger and less experienced athletes, to succeed is to be better than others, and they show the behavior of avoiding failure by making mistakes.

Kaynakça

Conroy D.E., Elliot A.J., & Hofer S.M. (2003). A 2x2 achievement goals questionnaire for sport: evidence for factorial invariance, temporal stability, and external validity. J Sport Exerc Psychol, 25(4):456-76.

Crossan M., Mazutis, D., Seijts G., & Gandz J. (2013). Developing leadership character in business programs. Academy of Management Learning & Education, 12(2), 285-305.

Çepikkurt F., & Kale E. K. (2019). The Relationship Between Perceptions of Winning and Achievement Goals of Female Basketball Players. Journal of Education and Training Studies, 7(3S), 127-133.

Çepikkurt, F., & Yazgan, İ. B. (2012). Mükemmeliyetçilik ve başarı hedeflerinin hentbolcuların müsabaka öncesi yaşadıkları durumluk kaygıyı belirlemedeki rolü. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 43-51.

Doty J. (2006). Sports Build Character? Journal of College and Character, 7:3, DOI: 10.2202/1940-1639.1529

Duda JL. (1992). Motivation in sport setting: a goal perspective approach. In Roberts G.C. (Ed.). Motivation in Sport and Exercise. Champaign, Illinois: Human Kinetics, p. 78-93.

Duda JL., & Nicholls JG. (1992). Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport. Journal of Educational Psychology, 84, 290-299. https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.3.290

Elmas, A. G., & Aşçı, F. H. (2017). Sporcularda kendini sabotaj: Benlik saygısı, başarı hedefleri ve başarısızlık korkusunun rolü. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 108-117.

Ersöz, G., Çetinkalp, Z., & Eklund, R. (2015). Kadın ve erkek sporcularda başarı hedeflerini öngörmede kendini fiziksel algılama ve yaşam doyumunun rolü. Spor Bilimleri Dergisi, 26(2), 65-76.

Elliot AJ. (2006). The hierarchical model of approach- avoidance motivation. Motivation and Emotion, 30(2), 111-116.

Görgüt İ., & Tuncel S. (2017). Spor karakter ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(3), 149-156.

Harwood C., Spray CM. & Keegan R. (2006). Achievement goal theories in sport: Approaching changes and avoiding plateaus. In Horn, T.S. (Ed.), Advances in Sport and Exercise Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. (2006) Chapter 8, 157-185.

İmamlı H., & Ünver G. (2018). Spor karakterinin demografik nitelikler açısından incelenmesi, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, (2018), 36-48.

Jang CY. (2013). Development and validation of the sport character scale. Doctorate thesis, The University of Utah, USA.

Kazak Çetinkalp Z. (2009). Sporda hür irade kuramı ve başarı hedefi kuramının değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Madigan T. (2016). Ethics and character formation in sports: A philosophical perspective. Ethics, 2, 16-2016. 66-74.

Nicholls JG. (1984). Achievement Motivation: Conceptions of Ability, subjective experience, task choice and performance. Psychological Review, (1984) 91, 328-346.

Öztürk, S.E., & Türkmen, M. (2018). Dart sporcularının spor karakterlerinin incelenmesi. 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, (25-27 Nisan 2018), Lviv Ukrayna, (2018) 848-861

Power F.C., & Sheehan K. (2014). Moral and character education through sports, In Larry Nucci, Darcia Narvaez, (ED.), Handbook of moral and character education, 488-507.

Siyahtaş A., Saraç, D., Tükenmez A., & Hocaoğlu M. (2018). Farklı branşlardaki sporcuların spor karakter özelliklerinin karşılaştırılması. International Social Sciences Studies Journal, 4(28): 6252-6259

TDK (2020). Karakter, Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük. 08.01.2020 tarihinde şu kaynaktan https://sozluk.gov.tr/?kelime=karakter alınmıştır.

Van Yperen, N. W., Blaga, M., & Postmes, T. (2014). A meta-analysis of self-reported achievement goals and nonself-report performance across three achievement domains (work, sports, and education). PloS One, 9(4), e93594.

Vogt J., & Miller J. (2019). Sports a mind game. sccur.org

Kaynak Göster

APA Kaplan, E. & Akyüz, O. (2020). Futbolcuların Başarı Hedefleri ve Spor Karakterleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi , 2 (2) , 82-90 .