Farklı Spor Dalları İle İlgilenen Sporcuların Depresyon Durumlarının İncelenmesi

Bu araştırmada, farklı spor branşları ile ilgilenen sporcuların depresyon ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubu, Bingöl ilinde basketbol, futbol, voleybol ve atletizm branşlarında faaliyet gösteren 238 amatör sporcudan oluşmaktadır. Bu sporcuların 128’i kadın, 110’u erkeklerden oluşmaktadır. Veriler araştırmacının hazırladığı Kişisel Bilgi Formu ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde iki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova ve Tukey testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p≤0,05 olarak belirlendi. Analizler için Spss 20 istatistik paket programı kullanılmıştır. Sonuç olarak, sporcuların eğitim düzeyi, ailenin sporcu çocuklarına yönelik tutum ve davranış tarzı, baba eğitim düzeyi, baba meslek ile sporcuların yaptıkları spor branşına göre depresyon düzeyini lehinde anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır p<0,05.

Investigation of Depression Situations of Athletes of Different Sport Branches

In this study, it was aimed to determine the factors related to the frequency of depression of athletes interested in different sports branches. The research group consists of 238 amateur athletes operating in the branches of basketball, football, volleyball and track and field in Bingöl. These athletes consist of 128 women and 110 men. The data were obtained through the Personal Information Form and the Beck Depression Scale (BDI) prepared by the researcher. In the evaluation of the data, the t-test was used for the comparison of quantitative continuous data between two independent groups, and the One-way Anova and Tukey tests were suitable for the comparison of quantitative continuous data between more than two independent groups. The level of significance was set as p≤0,05. For analysis was used, Spss 20 statistics package program. As a result, were found significant differences in favor of the depression level according to the education level of the athletes, the attitude and behavior style of the family towards the children of the athletes, the education level of the father, and the sports branch of the athletes p <0,05.

Kaynakça

Aksu, A. (2016). Farklı klasmanlardaki futbol hakemlerinin karar verme stilleri ve özgüven düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.

Bayram, M., Şam, C.T., Zepak, M., & Sajedi, H. (2020). Elit düzeydeki kayak ve atletizm sporcularının fiziksel, fizyolojik ve motorik özelliklerinin karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(3).

Başoğlu, S.T. (2007). Sınav kaygısı ile özgüven arasındaki erinlik döneminde incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Culotta-Hackenberg, L.S. (2002). Empathy development and its relationship with aggressive and delinquent behavior in adolescents. Unpublished PHD Thesis, Cleveland State University, Cleveland, Ohio.

Erim E., Bedir D., Güler, M.Ş. & Ağduman, F. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Sporcuların psikolojik becerilerini değerlendirme ölçeği’nin Türkçe geçerlilik güvenirlik çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17 (1). 59-71.

Erkan M. (2002). Sporda iletişimin önemi ve takım performansına etkisi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi.

Türkiye Futbol Federasyonu. (2002). Fifa ve Uefa, Futbol Oyun Kuralları Kitabı, 44-57.

Football Equipment and History. (2011) International Olympic Committee (IOC). Erişim Tarihi: 25.10.2017

Ganellen, R. ve Blaney, P. H. (1984). Hardiness and social support as moderators of the effects of life stress. Journal of Personality and Social Psychology, 47 (1), 156-163.

Güler, D. (2007). Amatör futbolcularda müsabaka döneminde yapılan 7 haftalık futbol antrenmanlarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(13), 44-51.

http://forum.bedenegitimi.gen.tr/spor-evrensel-kulturun-bir-parcasi t10098.html?s=91b0a153a3a5238d24e4cc5477d15bf3&amp;t=10098 Erişim Tarihi : 27.09.2017

Jones L, Stuth G. (1997). The uses of mental imagery in athletics: An over-view. Applied and Preventative Psychology, 101- 115.

Koç, H., (2004). Profesyonel futbolcularda durumluk kaygı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Malina, R.M., Ribeiro, B., Aroso & J., Cumming S.P. (2007). Characteristics of youth soccer players aged 13-15 years classified by skill. Br J Sports Med, 41:290-295.

Pargman, D. (1998). Understanding sport behavior. New Jersey: Prentice Hall, 48, 279, 287.

Konter, E. (2003). Spor psikolojisi uygulamalarında yanılgılar ve gerçekler, Dokuz Eylül Yayınları.

Yücel, E. (2003). Taekwondocuların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ve müsabakalardaki başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.

Kaynak Göster

APA Kızar, O. (2020). Farklı Spor Dalları İle İlgilenen Sporcuların Depresyon Durumlarının İncelenmesi . Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi , 2 (2) , 75-81 .