8.Sınıf ve 9.Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimine Dersine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

Bu araştırmanın amacı, sekizinci ve dokuzuncu sınıfta öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarını belirleyip cinsiyet ve sınıf düzeyi gibi değişkenler açısından karşılaştırmasını yapmaktır. Araştırmaya, rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 28 ortaokulun sekizinci sınıfında öğrenim gören 256 kız, 303 erkek, 13 lisenin dokuzuncu sınıfında öğrenim gören 340 kız ve 372 erkek öğrenci olmak üzere toplam 1271 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Öğrenci tutumlarının ölçülmesi için Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği” (BESTÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 istatistik programından yararlanılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığının belirlenmesi için Kolmogorov-Smirnov analizi kullanılmış ve verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada katılımcıların tutum puan ortalamaları ve standart sapmaları hesaplandıktan sonra cinsiyet ve sınıf düzeyi gibi değişkenlere göre beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasında farklılık olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile tespit edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık sınırı olarak p

Comparison of the Attitudes of 8th and 9th Grade Students Towards Physical Education in Terms of Different Variables

The aim of this study is to determine the attitudes of eighth and ninth grade students towards physical education course and to compare them in terms of variables such as gender and grade level. A total of 1271 students, including 256 girls and 303 boys in the eight grade of 28 secondary schools, 340 girls and 372 boys in the ninth grade of 13 high schools, participated in the study voluntarily. Physical Education and Sports Attitude Scale developed by Demirhan and Altay (2001) was used to measure student attitudes. Kolmogorov-Smirnov analysis was used to determine whether the data were distributed normally and data were not normally distributed. Mann-Whitney U test was used to determine whether there was a difference between the attitudes of the participants about physical education lesson according to variables such as gender and grade level after calculating the mean and standard deviations of the attitude points of the participants. Statistical significance was accepted as p

Kaynakça

Al-Liheibi, A. H. N. (2008). Middle and high school students' attitudes toward physical education in Saudi Arabia. University of Arkansas.

Arabacı, R. (2009). İlköğretim ve lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine karşı tutumları ve sınıf tercihleri (Türkiye Örneği). İlköğretim Online, 8(1), 2-8.

Balcı, A. (1995). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler. Ankara: Bilgisayar Yayıncılık, 110.

Bibik, J. M., Goodwin, S. C., & Orsega-Smith, E. M. (2007). High school students' attitudes toward physical education in delaware. Physical Educator, 64(4), 192.

Browne, J. (1992). Reasons for the selection or nonselection of physical education studies by year 12 girls. Journal of Teaching in Physical Education, 11(4), 402-410.

Çelik Z, Pulur A. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları. 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Kongresi s.1-7, Van.

Demirhan, G., & Altay, F. (2001). Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutum ölçeği II. Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 9-20.

Ercan, A. R. (1998). Eğitimde başarı için öğrenci tanıma teknikleri. 3.baskı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Göktaş, Z., & Arıkan, A. N. (2007). İlk ve orta öğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersinden beklentilerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(17), 1-11.

Gürbüz, A., & Özkan, H. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi (Muğla İl Örneği). Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(2).

Hünük, D., & Demirhan, G. (2003). İlköğretim sekizinci sınıf, lise birinci sınıf ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 14(4), 175-184.

Kangalgil, M., Hünük, D., & Demirhan, G. (2004). Spor yapan ve yapmayan öğrencilerin beden eğitimine ilişkin tutumları. 8.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Sözel Bildiri, 10.

Kangalgil, M., Hünük, D., & Demirhan, G. (2006). İlköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 48-57.

Koca, C., & Demirhan, G. (2004). An examination of high school students' attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation. Perceptual and Motor Skills, 98(3), 754-758.

Morgan TC. (Çeviri: S.Karakaş). (1995). Psikolojiye giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümleri Yayınları, 1995. s.435.

Özer, D. S., & Özer, M. K. (1998). Çocuklarda motor gelişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Prochaska, J. J., Sallis, J. F., Slymen, D. J., & McKenzie, T. L. (2003). A longitudinal study of children’s enjoyment of physical education. Pediatric Exercise Science, 15(2), 170-178.

Rice, P. L. (1988). Attitudes of high school students toward physical education activities, teachers, and personal health and fitness. Physical Educator, 45(2), 94.

Ryan, S., Fleming, D., & Maina, M. (2003). Attitudes of middle school students toward their physical education teachers and classes. Physical Educator, 60(2), 28.

Stelzer, J., Ernest, J. M., Fenster, M. J., & Langford, G. (2004). Attitudes toward physical education: A study of high school students from four countries-Austria, Czech Republic, England, and USA. College Student Journal, 38(2).

Şişko, M., & Demirhan, G. (2002). İlköğretim okulları ve liselerde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23).

Treanor, L., Graber, K., Housner, L., & Wiegand, R. (1998). Middle school students’ perceptions of coeducational and same-sex physical education classes. Journal of Teaching in Physical Education, 18(1), 43-56.

White, S. A., Duda, J. L., & Keller, M. R. (1998). The relationship between goal orientation and perceived purposes of sport among youth sport participants. Journal of Sport Behavior, 21(4), 474.

Kaynak Göster

APA Canlı, U. , Toksöz, İ. , Süt, N. & Taşkın, C. (2019). 8.Sınıf ve 9.Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimine Dersine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması . Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi , 1 (1) , 8-14 .