ERNESTO SÁBATO’NUN TÜNEL ROMANINDA SAPLANTI VE ŞİDDET

Bu çalışmada, Arjantinli yazar Ernesto Sábato’nun 1948 yılında yayınlanan Tünel romanında başkahraman Juan Pablo Castel’in saplantı ve şiddet dolu iç dünyasının yasak aşkı María Iribarne’yi de içine aldığı duygusal tünel hakkında saptamalarda bulunulacaktır. Aynı zamanda obsesif kompülsif bozukluk özellikleri gösteren saplantılı düşüncelerin Juan Pablo’da olduğu kadar María Iribarne’de de ortaya çıkan yansımaları üzerinde durulacaktır. Bu amaçla eserdeki saplantı, fiziksel ve psikolojik şiddet ile ilgili örneklerden faydalanılacaktır. İletişimsizliğin, kendini doğru ifade edememenin ve içine kapanık ruh halinin yanında yasak aşkın bireyler üzerinde yarattığı baskı ifade edilmeye çalışılacaktır. Ahlak dışı bir ilişkinin içinde bulunan iki karakterin sessiz suç ortaklığı, aldatılan ve aldatan diğer karakterlerde de kendini göstermektedir. Eserde arada kalmışlığın verdiği huzursuzluk incelenecektir. Romanda ahlak dışı eylemler içinde bulunan karakterler suç ortaklığına girdiği kişilere karşı kör ve sağır olmayı seçmektedir. Bu sessizlik de bireylerin suçlarını normalleştirmeye sebep olmaktadır. Çalışmamızın amacı modern dünya insanının içine hapsolduğu yalnızlıktan kurtulma çabalarını edebiyat aracılığıyla gözlemleyebilmektir.

THE OBSESSION AND VIOLENCE IN ERNESTO SÁBATO’S TUNNEL

In this study it will be determined about the emotional tunnel of Juan Pablo Castel, the protagonist, and his inner world full of obsession and violence which includes his forbidden love María Iribarne. At the same time, it will be emphasized the reflections of his obsessive thoughts showing the characteristics of obsessive complusive disorder in Juan Pablo as well as María Iribarne. To this end, it will be used the examples of obsession, physical and psychological violence in the work. It will be expressed the lack of communication, the inability to express oneself correctly, and the withdrawn mood, the pressure created by forbidden love on individuals. The silent complicity of two characters who are in an immoral relationship also manifests itself in other characters who are unfaithful and deceived. It will be examined the uneasiness for being in a tight situation. The inmoral characters in the novel chose to be blind and deaf with people who are complicit in. This silence causes the individuals to normalize their crimes. The aim of our study is to observe through literature the modern world’s people efforts to escape from loneliness.

Kaynakça

Bender, Rebecca B. (2012). “The Failure of Language in Ernesto Sábato’s El Túnel”. Romance Notes, 52 (2): 225-233. https://www.jstor.org/stable/pdf/43803230.pdf?refreqid=excelsior%3Ac5b5ebda9f137edb aca103cddca11f41 [01.03.2021].

Biografía de Ernesto Sabato. (t.y.). https://budapest.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biografia_ernesto_sabato_espanol.htm #:~:text=Informaci%C3%B3n%20en%20Internet- ,Biograf%C3%ADa%20de%20Ernesto%20Sabato,toma%20contacto%20con%20los%20s urrealistas [14.02.2021].

Canter, David (2019). Cinayeti Çözmek. çev. Defne Yazıcıoğlu. İstanbul: Sola Unitas Yayınları.

Canter, David (2020). Suç Psikolojisi. çev. Defne Yazıcıoğlu. İstanbul: Sola Unitas Yayınları.

Constenla, Julia (2011). Sabato, el hombre: La biografia definitiva. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Doron, Guy-Derby, Danny S. vd. (2012). “Tainted love: Exploring relationship-centered obsessive compulsive symptoms in two non-clinical cohorts”. Journal of ObsessiveCompulsive and Related Disorders. 1 (1): 16-24. https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2011.11.002 [10.12.2020].

Hermosilla Sánchez, Alejandro (2007). “El túnel de Ernesto Sábato: La segunda caía en el tiempo americano”. Tonos Revista Electrónica de Estudios Filológicos. Num.14. https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/43208/1/EL%20T%C3%9ANEL%20DE% 20ERNESTO%20S%C3%81BATO%2C%20%20LA%20SEGUNDA%20CA%C3%8DD A%20EN%20EL%20TIEMPO.pdf. [15.12.2020].

Kazmierczak, Marcín (2010). “El narcisismo y la resiliencia en El Túnel de Ernesto Sábato”. INTI, 71/72: 71-85. https://www.jstor.org/stable/23289033 [03.02.2021].

Köseoğlu, Mualla (2018). “Kadına Yönelik Şiddet Sorununun Sosyalleşme Süreci ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 19 (42): 77-95. https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/537423 [05.02.2021].

Lipp, Solomon (1966). “Ernesto Sábato: Sintoma de una época”. Journal of Inter-American Studies. 8 (1): 142-155. https://doi.org/10.2307/165219 [05.02.2021].

Meehan, Thomas C. (1968). “Ernesto Sábato’s Sexual Metaphysics: Theme and Form in El Túnel”. MLN, 83 (2): 226-252. https://www.jstor.org/stable/pdf/2908197.pdf [17.02.2021].

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Takıntı Hastalığı (t.y.). https://npistanbul.com/eriskinpsikosesifyatri/obsesif-kompulsif-bozukluk-okb-takinti-hastaligi [17.02.2021].

Online Etymology Dictionary (t.y.). “Obsession”. https://www.etymonline.com/search?q=obsession [17.02.2021].

Palabıyık, Adem-Savaş, Ali Rıza (2020). “Şiddet Kavramı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”. Journal of Social and Humanities Sciences Research. 7 (54): 1537-1546. http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1909 [01.01.2021].

Panitch, Leo-Leys, Colin (2009). Günümüzde Şiddet: Ya Barbarlık Ya Sosyalizm çev. Umut Haskan. Istanbul: Yordam Kitap.

Pérez, Alberto Julian (2006). “Una magnífica obsesión literaria: Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges”. Imaginación literaria y pensamiento propio. Buenos Aires: Corregidor. 86 -107.

Sábato, Ernesto (2019). Tünel. çev. Pınar Savaş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Şahbaz, İbrahim (2020).” Perifer görme kaybı (tünel görüşü): Nedenleri ve tedavileri”. https://www.allaboutvision.com/tr/ko%C5%9Fullar/perifer-g%C3%B6rme/ [03.01.2021].

Türk Dil Kurumu Sözlükleri (t.y.). “Saplantı”. https://sozluk.gov.tr/ [01.01.2021].

Yörük, Serdar (2020). “Saldırganlık ve Şiddeti Açıklayan Yaklaşımlar”. Çağımızın Çözüm Arayan Sorunu Şiddet. ed. Nilüfer Ş. Özabacı. Ankara: Pegem Akademi. 93-104.

Kaynak Göster