ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANADİL VE YABANCI DİLDE OKUMA SIKLIĞI VE ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Bu çalışmanın amacı, Almanca öğretmen adaylarının hem anadil hem de yabancı dile yönelik okuma sıklıklarını ve alışkanlıklarını belirlemektir. Okumaya yönelik yaklaşımlar sürekli değişmektedir ve öğrenciler de bu değişimlerden etkilenmektedir. Mevcut çalışmalar, Türkiye’de okuma alışkanlığının genel anlamda zayıf olduğunu göstermektedir. Ancak okuma, öğrencilerin gerek mesleki yaşam alanları ve akademik başarılarında gerekse yabancı dil öğrenimleri üzerinde etkili bir faktör olduğundan, araştırma geleceğin öğretmenlerinin kitap okuma alışkanlıklarının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Çalışmada ilk olarak okuma eylemi ve önemi üzerinde durulmuştur. Daha sonra araştırmanın amacı, yöntemi, bulgular, yorumlar ve sonuç kısımları ele alınmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma, 2018-2019 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan toplam 150 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, öğretmen adayı bireylerin kendi ana dillerinde ve yabancı dilde okuma alışkanlıklarının ve okuma sıklıklarının belirlenmesine yönelik ifadeleri içeren “Öğrencilerin Haftalık Okuma Alışkanlığı Anketi” adlı anketin Türkçesinden yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin verdiği cevaplar belirlenerek bu cevapların frekans ve yüzde değerleri tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Almanca öğretmen adaylarının okudukları türler ve okuma alışkanlıkları farklılık göstermektedir. Ancak öğrencilerin okuma sıklığı ile ilgili bulgulara bakıldığında, genel olarak öğrencilerin anadilde ve yabancı dilde az okudukları ve bu anlamda yönlendirilmeye ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir.

A RESEARCH ON THE NATIVE AND FOREIGN LANGUAGE READING HABITS OF THE PROSPECTIVE TEACHERS OF GERMAN (CASE OF ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY)

The aim of this study is to determine the reading frequency and habits of the prospective teachers of German in both mother tongue and foreign language. Approaches to reading are constantly changing and students are affected by these changes. Current studies indicate that the reading habit in Turkey is generally weak. However, since reading is an effective factor both on students' professional life and academic achievement and foreign language learning, the research is important for determining the reading habits of future teachers. In this study, firstly the importance of reading was emphasized. Then the aim of the research, method, findings, interpretations and conclusion were discussed. As a research design the screening model was used in the research. The study was carried out in the academic year 2018-2019 with a total of 150 prospective teachers studying at the Department of German Language Teaching at Ondokuz Mayıs University Faculty of Education. In the study, the Turkish version of the Students Weekly Reading Habits Questionnaire, which includes expressions for determining the reading habits and reading frequencies of prospective teachers in mother tongue and foreign language, was used. Frequency and percentage values of these answers were calculated by determining the answers given by the students participating in the research. According to the research findings, the reading types and reading habits of prospective teachers of German vary. However, when the findings related to the reading frequency of the students were examined, it wasfound that the students generally read less in the mother tongue and foreign language and they needed in this regard to be directed.

Kaynakça

Çetin, Yakup-Karaata, Cemal (2010). “Türk Öğrencilerin Okumama Sorununa Çözüm Önerileri”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1): 202-215. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4383/60167.

Durmuşçelebi, Mustafa (2013). “Anadilde Okuma Becerilerinin İkinci Dilde Okumaya Etkilerinin İncelenmesi”. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (4): 817-835. doi: 10.9761/JASSS832.

Genç, Ayten (1995). “Yabancı Dilde Okuma Alışkanlığı”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11: 71-74. Erişim adresi: http://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7826/102892.

Karasar, Niyazi (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Krashen, Stephen (2001). “More Smoke and Mirrors: A Critique of the National Reading Panel Report on Fluency”. Phi Delta Kappan, 83 (2): 119-123.

Okuyay Platformu (2019). Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019. İstanbul: Türkiye Yayıncılar Birliği. Erişim adresi: http://okuyayplatformu.com/wpcontent/uploads/2020/02/okuma-kulturu-arastirmasi.pdf.

Pekkanlı, İlknur-Kartal, Erdoğan (2010). “Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Anadil ve Yabancı Dilde Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)”. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 2 (3): 91-105. Erişim adresi: http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/view/175/pekkanli_kartal.

Shen, Li-bi (2006). “Computer Technology and College Students’ Reading Habits”. Chia-Nan Annual Bulletin, 32: 59-572. Erişim adresi: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.526.1818&rep=rep1&type=pdf.

Wilson, Janell D-Casey Linda H (2007). “Understanding the Recreational Reading Patterns of Secondary Students”. Reading Improvement, 44 (1): 40-48. Erişim adresi: http://connection.ebscohost.com/c/articles/24954485/understanding-recreational-readingpatterns-secondary-students.

Kaynak Göster