İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersindeki Yeni Nesil Sorularının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. Sınıf Matematik dersinde kullanılan yeni nesil sorularının öğretmen görüşlerine göre analiz edilmesidir. Dolayısıyla bu araştırma, araştırma sınıf öğretmenlerinin yeni nesil matematik problemlerine ilişkin öğretmen görüşlerini derinlemesine belirlemeyi amaçlayan nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, çözümlemeler durum çalışması deseni ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale İl merkezindeki bulunan devlete ait yedi ilkokulda görev yapan toplam 23 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme formu, çalışma grubunu oluşturan öğretmenlere dağıtılarak, toplanmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. Sınıf Matematik dersindeki yeni nesil matematik sorularına ilişkin görüşlerinin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kodlama ve temalandırma yapılarak, frekans tekniği yardımıyla tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Öğretmen görüşleri doğrultusunda araştırmada elde edilen sonuçlar, yeni nesil soruların eleştirel düşünme, yorumlama, problem çözme, analiz etme gibi üst düzey bilişsel becerileri geliştirdiği yönündedir. Buna ek olarak soruların zor, karmaşık ve uzun olduğu yönünde görüşler de incelenmiştir.

___

  • Altun, M. (2011). Eğitim fakülteleri ve lise matematik öğretmenleri için liselerde matematik öğretimi (17. baskı). Bursa: Aktüel Alfa.
  • Arslan, Ç., & Altun, M. (2007). Learning to solve non-routine mathematical problems. İlköğretim Online, 6(1), 50-61.
  • Arslan, C., & Yazgan, Y. (2015). Common and flexible use of mathematical non routine problem solving strategies. American Journal of Educational Research, 3(12), 1519-1523.
  • Artut, P. D., & Tarım, K. (2006). İlköğretim öğrencilerinin rutin olmayan sözel problemleri çözme düzeylerinin çözüm stratejilerinin ve hata türlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 39-50.
  • Artut, P. D., & Tarım, K. (2009). Öğretmen adaylarının rutin olmayan sözel problemleri çözme süreçlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 53-70.
  • Atasoy, Ö.G.D. (2019). Mantıksal akıl yürütme sorularının daha kolay çözülebilmesi üzerine bir çalışma. C. Polat & Z. Alimgerey (Ed.), 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi Bildiriler içinde (ss. 416-432), Iğdır, Türkiye.
  • Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma. Pegem Akademi Yayıncılık.