Girişimcilik Becerisi Kazandırma Sürecini Etkileyen Bazı Değişkenler Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

Bu araştırmanın amacı; öğrencilere girişimcilik becerisi kazandırma sürecini etkileyen bazı değişkenleri sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanmasında nitel veri toplama araçlarından biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin belirlenmesinde kartopu (zincir) örneklem modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2021-2022 eğitim öğretim yılında Bursa ilinde bulunan; 107 Özel Ortaokul, 376 Resmi Ortaokul, 2 Resmi Yatılı Bölge Ortaokulu, 85 Resmi İmam Hatip Ortaokulu, 4 Resmi Bilim ve Sanat Merkezi okullarında görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinden gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden 18 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan sosyal bilgiler öğretmenlerinin araştırmacıya verdikleri cevaplar; on iki alt problem kapsamında incelenmiş, elde edilen bulgular betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiş ve sonuçlandırılarak okuyuculara sunulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler sonucunda; aile etkisinin, uygulamalı eğitimin, meslek bilgisinin, sosyal bilgiler dersinin, teknoloji ve tasarım dersinin, inovasyon ve risk kavramlarının girişimcilik becerisi kazandırmada önemli olduğu ortaya çıkmıştır.

Opinions Of Social Studies Teachers About Some Variables That Affect The Process Of Gaining Entrepreneurship Skills

The purpose of this research; to examine some variables that affect the process of acquiring entrepreneurship skills to students in line with the views of social studies teachers. Phenomenology design was used in the study. Semi-structured interview technique, which is one of the qualitative data collection tools, was used to collect the data obtained in the study. Snowball (chain) sampling model was used to determine the teachers in the study group. Among the social studies teachers working in 107 Private Secondary Schools,376 Official Secondary Schools, 2 Official Regional Boarding Secondary Schools, 85 Official Imam Hatip Secondary Schools, 4 Official Science and Art Centers 18 social studies teachers who are located in Bursa in the 2021-2022 academic year voluntarily agreed to participate in the research form the study group of the research. The answers given by the social studies teachers in the study group to the researcher; analyzed within the scope of twelve sub-problems, the findings acquired were analyzed using descriptive analysis technique and presented to the readers by concluding. As a result of the data obtained in the research; It has been revealed that family effect, applied education, vocational knowledge, social studies course, technology and design course, innovation and risk concepts are important in gaining entrepreneurship skills.

___

 • Aksel, İ. (2010). İşletmelerde İnovasyon ve İnovasyonu Destekleyen Örgüt Kültürünün Belirleyicileri ve Bir Araştırma. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arıkan, S. (2002). Girişimcilik Temel Kavramları ve Bazı Güncel Konular. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Armut, B. ve Kılınç, M. (2018). 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Adaylarının Girişimcilik Becerisi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 4(1), 39-56.
 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6: 1-11.
 • Aydın, S. ve Bünyamin, E. (2015). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(2), 87-105.
 • Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15.
 • Budak, S. (2019). Yenilenen Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında (2018) Yer Alan Girişimcilik Becerisinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demriel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetinkaya, B. Ö. ve Alparslan, A. M. (2013). Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi: Girişimci ve Öğrenci Görüşleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, sayı: 8, s: 7-28.
 • Çiçek, R. ve Durna, U. (2012). Meslek İdealleri ve Girişimcilik Niyetleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 17-31.
 • Demirel, Ö. (2007). Eğitimde Program Geliştirme, Kuramdan Uygulamaya (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Deveci, H. (2015). Çocuklara Girişimcilik Kazandırmada Sosyal Bilgilerin Rolü. Ankara: Pegem Akademi.
 • Eroğlu, S. ve Deveci, H. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri ile Girişimcilik Becerisinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1190-1211.
 • Günay, A. (2016). Bilişim Alanında Değişik Kademelerde Eğitim Gören Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • İbicioğlu, H., Özdaşlı, K. ve Alparslan, A. M. (2009). Girişimci Özellikler ve Girişimcilik Türü Tercihi Üzerinde Ebeveyn Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 12(1-2), 521-538.
 • İnovasyon. (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ E.T. 12.12.2021.
 • İrmiş, A. ve Barutçu, E. (2012). Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 1-25.
 • İşcan, Ö. F. ve Kaygın, E. (2011). Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 275-286.
 • Keleş, N., Özkan, T., Doğaner, M. ve Altınoğlu, A. E. (2012). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5(9), 107-118.
 • Kıbıcı, I. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin, Velilerin ve Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Becerilerine İlişkin Önem Sıraları. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • MEB, (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. Ankara, s: 9 Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/ E.T. 16.12.2021.
 • MEB, (2009). Ortaöğretim Girişimcilik Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • Nermin, K. (2018). Dijital Çağda Yeni Bir Girişimcilik Yaklaşımı: Dijital Girişimcilik. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 389-399
 • Selanik, A. T. ve Acar, Ş. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisi Kazandırmaya Yönelik Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), 960-976.
 • Şahin, M. (2011). Girişimcilik Bağlamında Eğitimin Sivilleşmesi ve Girişimcilik Örneği Olarak STK’lar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, s: 121-132.
 • Şentürk, Y. (2021). Girişimcilik Becerisi Kazandırmada Öğretim Materyali Geliştirme ve Kullanılabilecek Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Belirleme Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri (Bursa ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Tarhan, M. (2021). Girişimcilik Becerisinin Kazandırılması Bağlamında Girişimcilerin Öz Yaşam Öykülerine Yönelik Bir Değerlendirme. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 74-86.
 • Tarhan, M. (2018). Sosyal Bilgiler Dersinde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılması Üzerine Bir Eylem Araştırması. Doktora Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Tarhan, M. ve Kılıç, F. (2017). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Biyografilerle Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasına İlişkin Bir İnceleme. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 3(2), s: 62/ 1974-1993.
 • Veysel, A. ve Yörük, D. (2006). Bağımsız Girişimcilik ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal Bir Çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 155-173.
 • Yıkılmış, M. S. (2020). Nitel Araştırmalarda E-Görüşme Tekniği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 183-197.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yurtseven Yılmaz, H. (2021). Andersen Masallarındaki İletilerin Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6(2): 196-212.
 • Yurtseven, R. ve Ergün, M. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri. İnternational Journal of Social Science Research, 7(1), 118-140.