TIMSS 2011 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ EV ÖDEVİ VE MATEMATİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Türkiye'de ev ödevi çok sıklıkla kullanılan bir araçtır. Ancak Türkiye'de ev ödevi ve matematik başarısı arasındaki ilişkileri hem öğrenci hem de öğretmen özelliklerini dikkate alarak standart verilerle inceleyen araştırmalar oldukça sınırlıdır. Araştırmalardaki boşluğu doldurmak amacı ile bu çalışmada TIMSS 2011 verileri kullanılarak ev ödevi ve matematik başarısı arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bulgulara göre, öğrenci özelliklerinin matematik başarısının sınırlı bir kısmını yordadığı ancak öğretmen davranışlarının matematik başarısını yordayamadığı görülmüştür. Aileleri tarafından ödev yapmaları için zaman ayırması sıklıkla sağlanan öğrenciler matematikte daha başarılı iken, ödev yapıp yapmadıkları sıklıkla kontrol edilen öğrencilerin daha az başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ödev sıklığı, ödev süresi ve matematik başarısı arasındaki ilişki incelendiğinde ise daha sıklıkla ödev verilen öğrenciler daha başarısız iken, ödeve daha fazla süre ayıran öğrenciler daha başarılıdır. Türkiye'de öğretmenler sıklıkla ödev vermekte ancak öğretmenlerin üçte birinin ödevi her zaman kontrol etmedikleri görülmektedir. Öğretmenler nadiren ödevi düzeltip geri dönüt vermekte, ödevi sınıfta tartışmakta ve öğrencilerin ödevleri düzeltmeleri için fırsatlar sunmaktadırlar

THE RELATIONSHIP BETWEEN HOMEWORK AND MATHEMATICS ACHIEVEMENT IN TURKEY ACCORDING TO TIMSS 2011

Homework is a widely used educational instrument in Turkey. However, there is a limited research that investigates the relationship between homework and mathematics achievement in Turkey using not only student but also teacher characteristics measured in standardized tests. To address this issue, the relationship between homework and mathematics achievement was investigated using TIMSS 2011 dataset. Results indicated that student variables could indicate small percentage of the variance in the mathematics achievement whereas no association was found between teacher variables and mathematics achievement. The students whose parents made sure that a time for homework was allocated were more successful, whereas the students whose parents frequently controlled their homework were less successful. A positive relationship was found between time spend on homework and mathematics achievement, whereas a negative relationship was found between frequency of homework and mathematics achievement. Although teachers gave homework very frequently in Turkey, one-third of the teachers did not check the homework. Additionally, the teachers give feedback on homework, discuss the homework in the classroom and have students correct their own homework rarely

Kaynakça

Akyüz, G. (2013). Öğrencilerin Okul Dışı Etkinliklere Ayırdıkları Süreler Ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 46, 112-130.

Cai, J. (2003). Investigating Parental Roles İn Students’ Learning Of Mathematics From A Cross-National Perspective. Mathematics Education Research Journal, 15, 87–106.

Cooper, H. (1989). Homework. White Plains, NY: Longman.

Cooper, H., Lindsay, J. J., Nye, B., & Greathouse, S. (1998). Relationships Among Attitudes About Homework, Amount Of Homework Assigned And Completed, and Student Achievement. Journal of Educational Psychology, 90(1), 70-83.

Cooper, H., Robinson, J. C. & Patall, E. A. (2006). Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis Of Research, 1987–2003. Review of Educational Research, 76(1), 1–62.

Curriculum Development Council. (2002). Basic Education Curriculum Guide Building On Strengths (primary 1– secondary 3). http://cd1.edb.hkedcity.net/cd/EN/Content_2909/BE_Eng.pdf adresinden 09.12.2016 tarihinde alınmıştır.

De Jong, R., Westerhof, K. J., & Creemers, B.P.M. (2000). Homework and Math Achievement in Junior High Schools. Educational Research and Evaluation, 6(2), 130-157.

Doctoroff, G. L., & Arnold, D. H. (2017). Doing Homework Together: The Relation Between Parenting Strategies, Child Engagement, And Achievement. Journal of Applied Developmental Psychology, 48, 103-113.

Ersoy, A., & Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 58-79.

Fan, H., Xu, J., Cai, Z., He, J., & Fan, X. (2017). Homework And Students' Achievement İn Math And Science: A 30-year meta-analysis, 1986–2015. Educational Research Review, 20, 35-54.

Fernandez-Alonso, R., Suarez-Alvarez, J., & Muniz, J. (2015). Adolescents' Homework Performance in Mathematics and Science: Personal Factors And Teaching Practices. Journal of Educational Psychology, 107, 1075-1085.

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Sage.

Geçer, A., & Özel, R. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1-26.

Güneş, F. (2014). Eğitimde Ödev Tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-25.

House, J. D. (2002). Relationships Between İnstructional Activities And Science Achievement Of Adolescent Students in Japan: Findings From The Third İnternational Mathematics And Science Study. International Journal of Instructional Media, 29, 275-288.

Joncas, M., & Foy, P. (2012). Sample design in TIMSS and PIRLS. In Martin, M.O. & Mullis, I.V.S. (Eds.). (2012). Methods And Procedures in TIMSS and PIRLS 2011. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Kalenkoski, C. M., & Pabilonia, S. W. (2017). Does High School Homework İncrease Academic Achievement?. Education Economics, 25(1), 45-59.

Li, G. (2005). Family as Educator: A Chinese-Canadian Experience Of Acquiring Second Language Literacy. Canadian Children, 30(2), 9–16.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Ruddock, G. J., O’Sullivan, C. Y., & Preuschoff, C. (2009). TIMSS 2011 Assessment Frameworks. Chestnut Hill, MA: Boston College. Muthén, L.K., & Muthén, B.O. (2015). Mplus User’s Guide. Seventh Edition. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

Özcan, Z. Ç., & Ertkin, E. (2013). Matematik Ödev Alışkanlığı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 31(2), 27-47.

Rutkowski, L., Gonzalez, E., Joncas, M., & von Davier, M. (2010). International Large-Scale Assessment Data İssues İn Secondary Analysis And Reporting. Educational Researcher, 39(2), 142-151. doi:10.3102/0013189x10363170

Smith, I. D. (2003). Home And Coaching. In J. P. Keeves & R. Watanabe (Eds.), The international Handbook Of Educational Research in the Asian-Pacific region (pp. 755–766). Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Press.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson Education.

Trautwein, U. (2007). The homework Achievement Relation Reconsidered: Differentiating Homework Time, homework Frequency, and Homework Effort. Learning and Instruction, 17, 372-388.

Trautwein, U., Köller, O., Schmitz, B., & Baumert, J. (2002). Do Homework Assignments Enhance Achievement? A multilevel Analysis in 7th Grade Mathematics. Contemporary Educational Psychology, 27, 26-50.

Walberg, H., & Paschal, R. (1995). Homework. In L. Anderson (Ed.), International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education (pp. 268–271). Oxford, UK: Elsevier.

Yıldırım, Ö., Demirtaşlı, N. Ç., & Akbaş, U. (2012). The Opinions Of Mathematics Teachers On Homework And InClass Assessment: TIMSS 1999 and TIMSS 2007 Periods. Education & Science, 37(163), 126-142.

Zhu, Y., & Leung, F. K. S. (2012). Homework And Mathematics Achievement in Hong Kong: Evidence from the TIMSS 2003. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(4), 907-925.

Kaynak Göster