SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ MENTAL MODELS OF THE SUN, THE EARTH, THE MOON AND THE SUN-EARTH-MOON SYSTEM

The aim of this study is to determine the mental models of the secondary school students about the basic astronomy concepts of the Sun, Earth, Moon (SEM) System. For this purpose, seven open- ended questions developed by the researcher in order to reveal their mental models and were applied to the secondary school students after the necessary corrections were made by the three science educators. The sample of the study consisted of 198 students (50 fifth grade, 50 sixth grades, 50 seventh grades, 48 eighth grades) studying in two secondary schools in Ağrı city center. The data obtained from the study were analyzed and using the mental model determination process proposed by Vosniadou and Brewer (1992, 1994). It has been tried to determine mental models of students separalely for each grade level. Findings from the research data revealed that students were “primitive” in 5th grade, had a “synthesis model” in 6th grade, “primitive and synthesis models” were in balanced level in 7th grade. In the 8th grade, most of the students had a synthesis model but the number of students at the scientific level was more than the other classes.

Kaynakça

Babaoğlu, G., & Keleş, Ö. (2017). Determination of 6th Grade Students’ Perceptions Regarding the Concepts of ‘The Earth’,‘The Moon and ‘The Sun’. Journal of Theory and Practice in Education, 13(4), 601-636.

Babaoğlu, G., & Keleş, Ö. (2018). 6. Sınıf Öğrencilerinin “Yıldız”,“Gezegen” ve “Ay, Dünya ve Güneş” Kavramlarına Yönelik Algılarının Belirlenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1).

Baloglu Ugurlu, N. (2005). Ilköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları (Misconceptions of The Sixth Year Students of Primary Education on The Earth and The Universe). GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 229, 246.

Berber, N.,C. ve Güzel, H., (2009). Fen ve Matematik Öğretmen Adaylarının Modellerin Bilim ve Fendeki Rolüne ve Amacına İlişkin Algıları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 87-97.

Bower, G. H. & Morrow, G. (1990). Mental Models in Narrative Comprehension, Science, 247, 44-48.

Brogt, E., (2007). Astronomy Education: Becoming a Hybrid Researcher., Journal of Research Practice, 3, 1, Article M2.

Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçeken, S. ve Geban, Ö., (2004). Kavramsal Değişim Yaklaşımı- III: Model Kullanımı, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12, 2, 377-384.

Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Ekiz, D., & Akbaş, Y. (2005). İlköğretim 6. sınıf Öğrencilerinin Astronomi İle İlgili Kavramları anlama Düzeyi ve Kavram Yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, 165, 61-78.

Franco, C. & Colinvaux, D. (2000). Grasping Mental Models, J.K.Gilbert & C.J. Boulter (Eds.), Developing Models in Science Education, Kluwer Academic Publishers, England.

Greca, I. M. and Moreıra, M. A. (2001). Mental, Physical and Mathematical Models in the Teaching And Learning of Physics. Inc. Science Education, 86, 106-121.

Gülseçen, H., (2005). Bilgi Teknolojisinin Astronomi Araştırmalarına ve Eğitim Öğretimine Etkileri, http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK-5/b_kitabi/PDF/Astronomi/Panel/t1-4d.pdf, Retriewed: 20 Mayıs 2018.

Güneş, B. Gülçiçek, Ç. & Bağcı, N. (2004). Eğitim Fakültelerindeki Fen ve Matematik Öğretim Elemanlarının Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. TÜFED-TUSED, 1 (1), 35-45.

Güneş, B., Gülçiçek, Ç., & Bağcı, N. (2003). Fen bilimlerinde Kullanılan Modellerle İlgili Öğretmen Görüşmelerinin Tespit Edilmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 2023–2036, Antalya.

Harrison, A. G. & Treagust, D. F. (1996). Secondary Students’ Mental Models of Atoms and Molecules: Implications for Teaching Chemistry, Science Education, 80 (5), 509-534.

Harrison, A. G. (2001). How do Teachers and Textbook Writers Model Scientific Ideas for Students? Research in Science Education, 31, 401–435.

Hestenes, D. (2006). Notes for a Modeling Theory. In Proceedings of the 2006 GIREP conference: Modeling in Physics and Physics Education (Vol. 31, p. 27). Amsterdam: University of Amsterdam.

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937- FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf. Retriewed: 18.11.2018.

https://ridvansoydemir.wordpress.com/2013-fen-bilimleri-ogretim-programi/ Retriewed: 15.11.2018.

Kurnaz M. A. (2011). Enerji Konusunda Model Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamlarının Zihinsel Model Gelişimine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.

Kurnaz, M.A. & Değermenci, A. (2012) 7. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay İle İlgili Zihinsel Modelleri. Elementary Education Online, 11(1), 137-150, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 137-150. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr. Retriewed: 10.11.2018.

Kurnaz, M. A., & Değirmenci, A. (2011). Temel Astronomi Kavramlarına İlişkin Öğrenci Algılamalarının Sınıf Seviyelerine Göre Karşılaştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 11, Sayı 22, Aralık 2011, 91 – 112.

Mulholland, J., & Ginns, I. (2008). College Moon Project Australia: Preservice Teachers Learning about The Moon’s Phases. Research in Science Education, 38(3), 385-399.

Nersessian, N. J. (1992). How do Scientist Think? Capturing The Dynamics of Conceptual Change in Science, In R. N. Giere (Eds.), Cognitive Models of Science (3-44). University of Minnesota Press, Minneapolis.

Norman, D., (1983). Some Observations on Mental Models, D. Gentner ve A. L. Stevens, Mental Models, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, İngiltere.

Özgül, S.G., B. Akman & M. Saçkes (2018). Çocukların Dünya’nın Şekli ve Gece-Gündüz Kavramlarına Yönelik Zihinsel Modelleri, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, 2018, ss. 66-82, DOI: 10.19160/ijer.379293.

Paton, R.C. (1996). On a Apparently Simple Modelling Problem in Biology. International Journal of Science Education, 18(1), 55–64.

Percy, J., R., 1998. Variable Stars in Astronomical Research, Education, and Development, Astrophysics and Space Science, 258, 357-365.

Plummer, J. D., Kocareli, A., Slagle, C., Diane, J., Kocareli, A., & Slagle, C. (2014). Learning to Explain Astronomy Across Moving Frames of Reference : Exploring the Role of Classroom and Planetarium-Based Instructional Contexts, 693(October 2016). http://doi.org/10.1080/09500693.2013.843211.

Rapp, D. (2005). Mental Models: Theoretical Issues for Visualizations in Science Education, John K. Gilbert (Eds.), Visualization in Science Education (43-60). Netherlands.

Sakallı, S., 2008. İlk ve Ortaöğretimde Astronomi Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Subramaniam, K. & Padalkar, S. (2009). Visualisation and Reasoning in Explaining the Phases of The Moon. International Journal of Science Education, 31( 3), 395–417.

Suzuki, M. (2003). Conversations About The Moon with Prospective Teachers in Japan. Science Education, 87(6), 892–910.

Timur, S., Karatay, R., & Timur, B. (2013). 2005 ve 2013 Yılı Fen Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013, (15).

Trumper, R. (2001). A Cross-College Age Study of Science and Nonscience Students’ Conceptions of Basic Astronomy Concepts in Pre-service Training for High-School Teachers, Journal of Science Education and Technology, 10(2), 189-195.

Trumper, R. (2003). The Need for Change in Elementary School Teacher Training—a Cross-College Age Study of Future Teachers’ Conceptions of Basic Astronomy Concepts, Teaching and Teacher Education, 19, 309–323.

Trundle, K. C., Atwood, R. K. & Christopher, J. E. (2006). Preservice Elementary Teachers’ Knowledge of Observable Moon Phases and Pattern of Change in Phases. Journal of Science Teacher Education, 17, 87– 101.

Tunca, Z. (2005). Türkiye’de İlk ve Ortaöğretimde Astronomi Eğitim ve Öğretiminin Dünü, Bugünü, www. fedu. metu. edu. tr/UFBMEK-5/b_kitabi/PDF/Astronomi/Panel/t1-3d. pdf. Retriewed: 20.10. 2018.

Ünal, G. ve Ergin, Ö., (2006). Fen Eğitimi ve Modeller, Milli Eğitim Dergisi, 171, 188-196.

Van Driel, J. H. & Verloop, N. (1999). Teacher Knowledge of Models and Modelling in Science. International Journal of Science Education, 21 (11), 1141-1153.

Van Driel, J. H. & Verloop, N. (2002). Experienced Teachers' Knowledge of Teaching and Learning of Models and Modelling in Science Education. International Journal of Science Educatio, 24 (12), 1255-1273.

Vosniadou, S., & Brewer, W. F. (1992). Mental Models of the Earth: a Study of Conceptual Change in Childhood. Cognitive Psychology, 24, 535–585.

Vosniadou, S., & Brewer, W. F. (1994). Mental Models of the Day/Night Cycle. Cognitive Science, 18, 123–183.

Kaynak Göster