ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖRTÜLÜ ANLAMI BULMA BECERİLERİ ile ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin metinde örtülü anlamı bulma becerileri ile eleştirel okuma özyeterlilik algıları arasında ilişki olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ulaşılabilen evrenini, Kırşehir merkezde öğrenim gören 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin, üst-orta-alt sosyo-ekonomik düzeyden olmalarına özen gösterilmiştir. Araştırma için gerekli olan veriler "Örtülü Anlam Belirleme Ölçeği" ve "Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada erkek öğrencilerin örtülü anlam belirleme ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar erkek öğrenciler için 9,10; kız öğrenciler için 10,70'tir. Kız öğrenciler erkeklere göre daha başarılı olmalarına karşın anlamlı fark tespit edilememiştir. Araştırmadan çıkan diğer önemli bir sonuç, örtülü anlamı belirleme ile eleştirel okuma özyeterlilik algısı arasında ilişkinin olmamasıdır

IMPLIED MEANING COMPREHENSION SKILLS OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THESE SKILLS AND THEIR CRITICAL READING SELF-COMPETENCE PERCEPTIONS

In this research it is aimed to find a correlation between finding the implied meaning and critical reading in high school students. Participants of this research are 12th grade students who study in central Kırşehir. It is aimed to select students from low- middle-high socio economic communities. Necessary data is obtained from “a scale of understanding the implied meaning” and “a scale to find out one’s self-efficacy on critical reading”. In the research, male students got 9,10 and female students got 10,70 out of the scale of understanding the implied meaning. Female students got more successful results when compared to male students but there was no meaningful difference found between male and female students. Another important result of this research is that there is no correlation between understanding the implied meaning and critical reading

Kaynakça

Aksan, D. ( 1999a). Türkçenin Gücü.(6. Baskı). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Aksan, D. (1999b). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. (3. Baskı). Ankara: Engin Yayıncılık.

Aksan, D. (2006). Anlambilim. Ankara: Engin Yayınevi.

Aksoy, Ö. A. (1984). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Aksoy, Ö. A. (1993). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Aktaş, E. ve Şentürk, L. (2016). Örtülü Anlam Unsurlarının Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Çalışma Kitaplarındaki Yeri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 371-394.

Demirci, K. (2013). Türkoloji İçin Dilbilim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage Publications.

Günay, D. ( 2003). Metin Bilgisi, İstanbul: Multilingual Yayınları.

İmer, K., Kocaman, A. ve Özsoy, S. (2011). Dilbilim Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Jöreskog, K. and Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural Equation Modeling With The Simplis Command Language. USA: Scientific Software International.

Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi.

Karadeniz, A. (2014). Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. Bartın Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 113-140, Doi: 10.14686/BUEFAD.201416210.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Kocaman, A. (2011). Dilbilim Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Külebi, O. (1990) Türkçede Eksilti Tümceleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 7 (1-2) 117-137.

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.

MEB. (2012). İlköğretim Türkçe 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

MEB. (2013). İlköğretim Türkçe 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

MEB. (2013b). İlköğretim Türkçe 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

Onan, B. (2011). Anlama Sürecinde Türkçenin Yapısal İşlevleri. Ankara: Nobel Yayınevi.

Onan, B. ve Tiryaki, E. N. (2012). Türkçede Örtülü Anlam Oluşturan Unsurlar ve Ana Dili Öğretimindeki İşlevleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, 9, (19). 223-240.

Raykov, T. and Marcoulides, G. A. (2006). A First Course İn Structural Equation Modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.

TDK. (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.

Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yayınları.

Wright, D. B. (2006). Discovering Statistics Using SPSS. London: SAGE Publication.

Kaynak Göster