SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA İŞLENEN HAKARET SUÇU

Günümüz dünyasında insan hayatına ilişkin pek çok eylemin sanal dünyaya taşınmasıyla birlikte, birtakım suçlar da bu sanal ortama kaymıştır. Özellikle karşılıklı anlık iletişimin yapılabildiği sosyal medyanın icadından sonra, kişilik hakları da daha kolay ihlal edilir olmuştur. Sosyal medyada en sık karşılaşılan suçun hakaret suçu olması nedeniyle bu makalede hakaret suçunun sosyal medya üzerinden işlenme şekilleri değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler klasik suç inceleme başlıkları altında yapılmıştır. Değerlendirmeler yapılırken gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek somut örnekler kullanılmıştır. Konunun değerlendirilmesi sırasında mümkün olduğunca mahkeme kararlarına ve teorideki görüşlere yer verilmiş; ayrıca kişisel görüşlerimiz açıklanmıştır. Makale konusu suçun seçimlik hareketli suç olması nedeniyle, seçimlik hareketlerin tamamı değerlendirme konusu yapılmıştır.

CRIMINAL DEFAMATION WITHIN THE SOCIAL MEDIA TOOLS

Nowadays, some crimes are seen frequently within the social media concurrently with the shifting in many actions of human life to the virtual world. Personel rights have been violated may become easier when the invention of mutual instant communication (web 2.0) by the social media. Criminal defamation is a most common crime which is committed via social media. Therefore, in this study, we will scrutinize the type of committing of criminal defamation within the social media tools. Our assessments will be based on the classic crime theory of Turkish Penal Code. Reviews embodiments is used while realized or can be realized. During the evaluation as possible to the subjects and court decisions are given to the theory that opinion; Our personal opinion is also disclosed. Due to the optional mobile criminal offense subject of the article it is made all evaluation of alternative acts.

Kaynakça

ARTUK Mehmet Emin - GÖKCEN Ahmet - YENİDÜNYA Ahmet Caner, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009.

ARTUK Mehmet Emin - GÖKCEN Ahmet - YENİDÜNYA Ahmet Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 9. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008.

ARTUK Mehmet Emin - GÖKCEN Ahmet - YENİDÜNYA Ahmet Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.

AVCI Mustafa, Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınevi, Konya, 2010.

CENTEL Nur - ZAFER Hamide - ÇAKMUT Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Cilt: 1, Beta Yayınevi, İstanbul, 2011,

ÇETİN Erol, Yeni Türk Ceza Yasasındaki Hakaret Suçları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 3. Bası, 2008.

DONAY Süheyl, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2007

DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, Tıpkı 17. Baskı, İstanbul, Beta Yayın- cılık, Ekim 2004.

DÜLGER Murat Volkan, Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, Ankara, Seçkin Yayı- nevi, 3. Bası, 2014.

ERCAN İsmail, Ceza Hukuku Özel Hükümler, XII Levha yayınları, İstanbul, 2012.

ERDOĞAN Yavuz, Türk Ceza Kanunu'nda Bilişim Suçları, Legal Yayınevi, İstanbul, 2012.

GÜNAY Erhan, Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı ve Basında Sorumluluk, Seçkin Ya- yınevi, Ankara, 1999.

HAFIZOĞULLARI Zeki - Özen Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Kişilere Karşı Suçlar, U S-A Yayıncılık, Ankara, 2010.

HAFIZOĞULLARI Zeki - Özen Muharrem, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, U-S-A Yayıncılık, 2008.

HANS - Jescheck HEİNRİCH - Sieber ULRİCH, Alman Ceza Hukukuna Giriş, Yayına Hazır- layan Feridun Yenisey, Beta Yayınevi, İstanbul, 2007.

KAYANÇİÇEK Murat, Şerefe Karşı Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2008.

KILIÇOĞLU Ahmet M., Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hu- kuksal Sorumluluk, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008.

KOÇ Serhat, Hukuksal Bağlamda Sosyal Medya Analizi ve Kıyaslamalı Mevzuat Önerile- ri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Bilişim ve Teknoloji Hukuku), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013.

MALKOÇ İsmail, Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt: 2, Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 2013

MERAN, Necati, İçtihatlı Açıklamalı Basın Yoluyla ve Genel Olarak Hakaret - İftira, Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal Suçları, Seçkin ya- yınevi, Ankara, 2009.

ÖZBEK Veli Özer- KANBUR Nihat- DOĞAN Koray- BACAKSIZ Pınar - TEPE İlker, Türk Ceza Hukuku, 4. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2012.

ÖZEL Sibel, Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004.

POLAT Halil, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Yer Alıp Uygulamada En Çok Karşılaşılan Suçlar, Adalet Yayınevi, 2010.

PARLAR Ali - HATİPOĞLU Muzaffer, Ceza Hukuku ve Özel Hukukta Hakaret Suçları ve Tazminat Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2008.

TEZCAN Durmuş - ERDEM Mustafa Ruhan - ÖNOK Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 8. Bası, Seçkin Yayınevi, 2008, s.2012.

TOKBAŞ Hakan, Türkiye Mevzuatında Şerefi İhlal, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009.

TÜFEK Ömer Faruk, Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali ve Bu İhlale Karşı Özel Hukuk Ceza Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Koruması, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007.

YAŞAR Osman - GÖKCAN Hasan Tahsin- ARTUÇ Mustafa, Yorumlu ve Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 3. Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.

YENİSEY Feridun - PLAGEMANN Gottfried, 15 Mayıs 1871 tarihli Alman Ceza Kanunu, Beta Yayınevi, İstanbul, 2009.

ARISOY Mine, "Hakaret", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 72.

ARTUK Mehmet Emin, Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu (5237 sayılı TCK m.301), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 70, 2007.

AYDIN Devrim, "Türk Ceza Kanunu'nda Hakaret Suçu", Nur Centel'e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Yıl: 2013, Cilt: 19, Sayı: 2, İstanbul, 2013.

ERBAŞI Ayşe Aslıhan, "Çocuk Pornografisi", İstanbul Barosu Dergisi, C.81, Sayı: 2007/4.

EVCİ Özge, "İnternet Medyası ve 5651 Sayılı Kanun" Ankara Barosu Bilişim ve Hukuk Dergisi, Sayı. 2007/2.

TEZCAN Durmuş, "İnternet Karşısında Özel Hayatın Korunması ve Adli Yardımlaşma", Uluslararası internet Hukuku Sempozyumu 21-22 Mayıs 2001, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 2002

TÜRKEKUL Erdem, "Sosyal Medya Hukuku ve Özel Hukuk", Güncel Hukuk Dergisi, Ağus- tos 2013/8-116.

YENİDÜNYA Ahmet Caner - ALŞAHİN Mehmet Emin, "Bireyin Şerefine Karşı Suçlar" Tür- kiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 68, Yıl 2007

YILDIZ Ali Kemal, "2007 Tarihli Yeni Türk İnternet Kanunu ve İnternet Sujelerinin Cezalan- dırılabilirliği", Alman Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Yayına Hazırlayanlar Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Prof. Dr. Yener Ünver, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No: 17, İstanbul, 2010

YÜKSEL Murat, "Etik Kavramı ve Medya Etiği", Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Der- gisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Yıl: 2009

NİZAM Feridun, "İnternet ve Özellikle İnternet Yayıncılığını Düzenlemek İçin Çözüm: Otokontrol Mü, Hukuk Mu?", https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q= &esrc=s&source=web&C.D=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2 Fab.org.tr%2Fab06%2Fbildiri%2F75.doc&ei=DNn7UtCHIuP8ywO5s4J4&usg=A FQjCNEVr1ZTFozxorA3e6cTRiHxnuPo-g&sig2=JlfShnyFg045c82a0GnZiw&bvm= bv.61190604,d.bGQ, 12.02.2014

SARIGÜL Yunus Emre, "Sosyal Medya Nedir?" http://www.sosyalpedia.com/2013/10 / sosyal-medya-nedir-1/, 10.03.2014.

ŞENOCAK Gürkan, "Sosyal Medyada İşlenen Suç Tipleri ve Suçluların Tespiti", https:// www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja &ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.koksalpartners.com%2Findex. php%2Fdownload_file%2Fview%2F245%2F371%2F&ei=moYPU- iOJcniy wO5l4 GoBw&usg=AFQjCNHNkLrpzkJah4KoCVKwhe9y4edChw&sig2=93lI6axDH1glA_ MkfMq6Vg&bvm=bv.61965928,d.bGQ, 27.02.2014

YILMAZ Tuğsan, "Sosyal Ağlardaki İletiyi Beğenmek veya Alıntılamak Suç Mudur?", http:// sosyalmedya-tr.com/sosyal-medya-hukuku/sosyal-aglardaki-iletiyi-begenmek-ve- ya-alintalamak-sucmudur.html, 25.02.2014.

YILMAZ Tugsan - ÇELİK Halil İbrahim, "Sosyal Medya Hukuku ve Paradokslar", http:// sosyalmedya-tr.com/faydali-bilgiler/sosyal-medya-hukuku-ve-paradokslar. 25.02.2014. html,

http://tdk.gov.tr 10.03.2014.

Kaynak Göster