Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçuna İlişkin Bazı Değerlendirmeler

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu adından anlaşılamasa da; on beş yaşını doldurmuş çocukla cebir, tehdit veya hile olmaksızın cinsel ilişkiye girme fiilini, şikayete tabi bir suç olarak düzenler. Sadece bu cümle bile söz konusu suçla ilgili pek çok problem ve belirsizlik barındırır. Suçun mağduru olabilecek kişilerin öznel durumlarının farklılığı; cebir, tehdit veya hilenin yokluğunun özgürce verilmiş rızaya denk olmayışı; cinsel ilişki ifadesinin belirsizliği; suçun şikayete tabi oluşu bunlar arasında ilk göze çarpanlardır. Bu yazının amacı söz konusu problem ve çelişkileri ortaya koymak ve mümkün olduğu ölçüde çözüm önerileri sunmaktır.

Assessments Regarding the Crime of Intercourse with a Minor

The crime of having intercourse with a minor can be defined as; having intercourse with a child who is at least fifteen years old and able to understand the legal meaning and consequences of the act, without any form of coercion or deceit. Even this sentence contains a number of uncertainties and issues, including the extent of concepts like intercourse, coercion and deceit as well as the state of children who are neither over eighteen nor minors. The fact that this crime can only be prosecuted if the victim files a complaint is another controversial point. The aim of this article is to point out the issues and offer solutions when possible.

Kaynakça

Arslantürk, Mustafa: Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Cinsel Suçlar, Ankara 2016.

Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Yenidünya, Ahmet Caner: Ceza Hukuku Özel Hü- kümler, 14. Baskı, Ankara 2014.

Ataman, Erkan: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı 2011.

Ayan, Mehmet/Ayan, Nurşen: Kişiler Hukuku, 4. Bası, Konya 2013.

Beyazıt, Özgür: "Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C.: 1, S.: 1, 2010.

Centel, Nur: "Yeni Türk Ceza Yasası ve Kadın", Polis Dergisi, S.: 44, Ankara 2005.

Dural, Mustafa/Öğüz, M. Tufan: Türk Özel Hukuku Cilt II: Kişiler Hukuku, 17. Bası, İstanbul 2016.

Dursun, Salman: "Türk Ceza Hukuku'nda Cinsel Suçlara Genel Bakış", Ceza Hukuku Dergisi, C.: 9, S.: 24, 2014.

Gündel, Ahmet: 5237 Sayılı TCK'da Cinsel Saldırı Cinsel İstismar, Ankara 2009.

Hafızoğulları, Zeki: Beşeri Cinsellik ve Yeni Türk Ceza Kanunu, (Erişim: 01.04.2017, www. baskent.edu.tr/~zekih/ogrenci/cinselsuclar.doc).

Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suç- lar, Ankara 2010.

Kanbur, Mehmet Nihat: "6545 Sayılı Kanun Değişiklikleri Çerçevesinde Türk Ceza Kanunu'nda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK m. 104)", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.: 16, S.: Özel Sayı, 2014.

Kantarcı, Nurullah: Türk Ceza Hukukunda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Ankara 2016.

Karakaş, Fatma Tülay: Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar, Ankara 2015.

Karakuş, Hatice: "Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikayet Hakkı", Hukuk Gündemi, S.: 2, Ankara 2012.

Kılıç, Abbas: "Cinsel Hakimiyet ve Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Saldırı Suçu", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.: 1, S.: 78, 2008.

Kocaoğlu, S. Sinan: Yargı Kararları Işığında Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Ankara 2016.

Köksal, Atacan: "Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu", Prof. Dr. Nevzat Toroslu'ya Armağan, Ankara 2015.

Kurt, Ekrem: "Türk Hukukunda Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar ve Hukuki Sonuçları", Prof. Dr. İlhan ULUSAN'a Armağan, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, C.: 15/II, S.: 2, 2016.

Malkoç, İsmail: Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Cinsel Suçlar, Ankara 2009.

Memiş Kartal, Pınar: "Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK m.104)", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.: 65, S.: 4, 2016.

Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker: Türk Ceza Hukuku Özel Hü- kümler, 10. Bası, Ankara 2016.

Sancar, Türkan Yalçın: Türk Ceza Hukukunda Kadın, Ankara 2013.

Savaşçı, Bilgehan: Çocukların Cinsel İstismarı Suçu (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı 2010.

Şahin, Cihan: "Küçüklerin Şikayet ve Şikayetten Vazgeçme Hakkı", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C.: 5, S.: 16, 2014.

Taner, Fahri Gökçen: "Anayasa Mahkemesi'nin Çocukların Cinsel İstismarına ve Evlenmenin Dinsel Törenine İlişkin İptal Kararlarının Ardından Çok Katmanlı Bir Çözüm Önerisi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.: 2, S.: 124, 2016.

Taner, Fahri Gökçen: Türk Ceza Hukukunda Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar, 2. Baskı, Ankara 2017.

Ünver, Yener: "Türk Maddi Ceza Hukukunda Cinsel Suçların Eleştirisel Olarak İncelenmesi", (Ed. Yener Ünver), Özyeğin Üniversitesi II. Türkiye-Slovenya Uluslararası Hukuk Sempozyumu, "Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku", 16/17.05.2013, İstanbul 2014.

Yenerer Çakmut, Özlem: "Cinsel Şiddet Mağduru Çocuk Kavramı ve Türk Ceza Kanunu'nun Çocuğa Yönelik Cinsel Şiddet Düzenlemelerine Genel Bakış", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.: 22, S.: 1, 2016.

Yokuş Sevük, Handan: "5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçları", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.: 2, S.: 57, 2005.

Yurtcan, Erdener: Yargıtay Kararları Işığında Cinsel Suçlar, 2. Bası, Ankara 2015.

Kaynak Göster