MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARININ AÇILMASINDA SÜRE -YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 2007/11-974 E. VE 2007/968 K. SAYILI KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRMELER

KHK’nın 42/I. Maddesinin (a) bendi uyarınca Paris Konvansiyonu’nun 1. mük. 6. maddesine göre tanınmış markalarla ilgili hükümsüzlük davasının tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde açılması gerekir. Markanın, kötü niyetle tescil edilmesi halinde ise herhangi bir süre sınırı söz konusu değildir. Bu hüküm dışında, hükümsüzlük davası açılmasını belli süre ile sınırlandıran bir düzenleme KHK’da yer almamıştır. Yargıtay HGK’nın 2007/11-974 E. ve 2007/968 K. sayılı kararına göre 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK (aşağıda kısaca “KHK” olarak anılacaktır) m. 42’ye göre açılan marka hükümsüzlük davaları, hükümsüzlük sebeplerinden bağımsız olarak 5 yıl içinde açılması gerekli olup, söz konusu bu 5 yıllık süre bir hak düşürücü süredir ve “markanın tescil edildiği tarih” bu sürenin başlangıcı olarak esas alınmalıdır. Yüksek Mahkemenin, - daha sonraki içtihatlarında kullanılmama nedenine dayalı hükümsüzlük davalarını zorunlu olarak bunun dışında tutmakla birlikte - bütün hükümsüzlük davalarında 5 yıllık hak düşürücü sürenin uygulanacağına dair bu içtihadının hukuken savunulması mümkün değildir. Kanaatimizce, hükümsüzlük davaları kural olarak herhangi bir süreye tabi olmadan açılabilmelidir.

STATUTE OF LIMITATIONS IN TRADEMARK ANNULMENT CASES -Reviews in The Light of The 2007/11-974 case and 2007/968 Decision Numbered Decision of Supreme Court’s Assembly of The Civil Chambers

According to article 42/1 paragraph (a) of the Executive Order, lawsuits for annulment of a trademark acknowledged according to the 1. bis 6. Article of the Paris Convention should be filed in five years after the registration date. In the case of mala fide registration of trademark there shall be no statute of limitations. Except this article there is no statute of limitations for annulment lawsuits in the Executive Order. According to the 2007/11-974 case and 2007/968 decision numbered decision of the Assembly of Civil Chambers of the Supreme Court; trademark annulment lawsuits based on the article 42 of the Executive Order no.556 Regarding Protection of Trademark (KHK herein after) shall be filed in 5 years regardless of the reasons of annulment. After the stated 5 year limit starting from the “registration date of the trademark” the right ceases to exist. Foretold precedent of the High Court, stating all annulment lawsuits shall be subjected to a 5 year statute of limitations –although annulment lawsuits based on non-usage were by necessity exempted from this limitation in the following precedents-, is untenable from a legal perspective. In our opinion, in principal filing annulment lawsuits shall be possible without any statute of limitations.

Kaynakça

Arkan, Sabih: Marka Hukuku, C. I, Ankara, 1997.

Arkan, Sabih: Marka Hukuku, C. II, Ankara, 1998.

Arslan, Kaya: Marka Hukuku, İstanbul, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 2006.

Çolak, Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2012.

Karahan, Sami: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya, Mimoza Yayıncılık, 2002

Ströbele, Paul/ Hacker, Franz: Markengesetz, 10. Auflage, 2011.

Tekinalp, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2012.

Uzunallı, Sevilay: Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012.

Yasaman, Hamdi: 556 Sayılı KHK Şerhi Marka Hukuku, C. II, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004.

Kaynak Göster

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • ISSN: 2147-7213
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2013

30338

Sayıdaki Diğer Makaleler

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARININ AÇILMASINDA SÜRE -YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 2007/11-974 E. VE 2007/968 K. SAYILI KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRMELER

Savaş BOZBEL

VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT İŞLEMLERİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Fethi AYGÜN

YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

ERSAN ÖZ

YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDA “ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ”

Serkan AĞAR

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ: GÖRÜŞ VE ÖNERİLER*

ALİ ÇELİKKAYA

PROXY-VOTING, REMOTE-VOTING VE ONLINE GENEL KURUL: NAMA YAZILI PAY VE OY HAKKININ KULLANIMIN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDAN (NaStraG) SONRA §134/III, 3 AktG (ANONİM ŞİRKETLER KANUNU)

Stefan HANLOSER

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT