MAL SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTA MENFAATİNİN BAĞLANTILI OLDUĞU MALVARLIĞI DEĞERİNİN SAHİBİNDEKİ DEĞİŞİMİN SİGORTA SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ (6102 sayılı TTK m.1470)

Bu çalışmada 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1470. maddesi yü- rürlükten kalkan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1303. maddesiyle karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve yeni hükmün içerdiği aksaklıklar ortaya konulmuştur.

THE EFFECT OF CHANGES IN THE PERSON WHO OWNS THE ASSET VALUE RELATING INSURED INTEREST OF INSURANT ON INSURANCE CONTRACT IN THE FIELD OF PROPERTY INSURANCE (Art. 1470 of Turkish Commercial Code No. 6102)

This work analyzes Art. 1470 of Turkish Commercial Code No. 6102 became effective on July 1, 2012 in comparison to repealed Art. 1303 of Turkish Commercial Code No. 6762. On the other hand, it makes legal problems which the new article has brought with visible.

Kaynakça

Atamer, Kerim: "Deniz Sigortalarına İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Kaynakları", Prof. Dr. Ergol A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender'e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s.314-329 (Anılış: Kaynaklar).

Ayrancı, Hasan: Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), Ankara 2003.

Bozer, Ali: Sigorta Hukuku, Ankara 1981.

Can, Mertol: "Gözden Geçirilmeye Muhtaç Hükümler Var Mı?" Sorusu Çerçevesinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Sigorta Sözleşmesinin Tabi Olduğu Hukuki Esaslar, Ankara 2012.

Can, Mertol: Türk Özel Sigorta Hukuku (Ders Kitabı), 3. B., Ankara 2009 (Ders)

Çeker, Mustafa: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Sigorta Hukuku, 7. B, Adana 2013.

Gümüş, Mustafa Alper: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 3. B., İstanbul 2013.

Günay, M. Barış: "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1470. ve 1471. Maddelerine İlişkin Değerlendirmeler", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Y. 2013, S.1- 2, s.683-706.

Kahraman, Zafer: Karşılaştırmalı Hukukta Borcun Dış Üstlenilmesi (Borcun Nakli), İstanbul 2013.

Karayazgan, Ahmet: "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Zarar Sigortaları Hükümleri Hakkında Genel Bir Bakış", Sigorta Hukuku Dergisi, Özel Sayı, 2005, s.52-78.

Kender, Rayegan: Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, Sigorta Müessesesi, Sigorta Sözleşmesi, 10. B., İstanbul 2011.

Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 2, 11. B., İstanbul 2014.

Omağ, Merih Kemal: "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın Sigorta Hukukuna İlişkin 6. Kitabının Genel Hükümler ile Zarar Sigortalarına İlişkin Hükümlerinin Özet Değerlendirilmesi", Sigorta Hukuku Dergisi, Özel Sayı, 2005, s.29-34.

Öztan, Fırat: Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesi, Ankara 1971.

Şenocak, Kemal: "Türk Ticaret Kanunu'nun Mal Sigortalarına İlişkin Hükümlerinin Sorumluluk Sigortalarına Uygulanabilirliği", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 58, S.1, 2009, s.189-229.

Ulaş, Işıl: Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku, 8. B., Ankara 2012.

Ünan, Samim: "Türk Ticaret Kanunu Taslağı'nın "Sigorta Hukuku" Başlıklı Altıncı Kitabı Hakkında Düşünceler", Sigorta Hukuku Dergisi, Özel Sayı, 2005, s.109-196.

Kaynak Göster