Kuvvetler Terazisinin Dengeleyicisi Olarak Baskı Grupları

Bu makalede Montesquieu'nun sistemleştirdiği kuvvetler ayrılığı teorisinin günümüz hukuk sistemlerindeki gelişmeler sebebiyle dönüşüm geçirerek işlevini kaybettiğini ve bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan hukuki ve siyasi problemleri ifade ettikten sonra, söz konusu problemlerin çözümünün baskı gruplarının hukuka uygun şekilde kullanılmasıyla mümkün olduğunu savunacağız. Bu bağlamda düşüncemizi kanıtlamak için ampirik bir yaklaşımla baskı gruplarının kuvvetler üzerindeki etkilerini somut örnekler vererek tek tek inceleyeceğiz.

Pressure Groups as the Stabilizer of the Seperation of Powers

In this article, I will argue that the theory of separation of power, for the first time systemically dealt and developed by Montesquieu, has been transformed by the progresses in the contemporary legal systems and thus the theory lost its functioning and explanatory power. After mentioning legal and political problems emerged as a result of this phenomenon, I will contend that these problems can be easily dealt with through integrating the interest group politics in to the political system. Accordingly I will provide some concrete evidences and empirical data to show the effects of interest groups on Legislation, Executive and Judiciary powers.

Kaynakça

Abadan, Nermin: "Devlet İdaresinde Menfaat Gruplarının Rolü", AÜSBFD, C.: 14, S.: 1, 1959, s. 233-248.

Akad, Mehmet/Vural - Dinçkol, Bihterin /Bulut, Nihat: Genel Kamu Hukuku, 11. Baskı, İstanbul 2015.

Akgül, Mehmet Emin: "Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Dönüşümü ve Günümüz Demokratik Rejimlerindeki Anlamı", Ankara Barosu Dergisi, C.: 68, S.: 4, 2010, s. 79-101.

Akman, Şefik Taylan: "Hukuk - Politika İlişkisinin Niteliği Üzerine", Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 26. Kitap, İstanbul 2014, s. 7-18.

Alemdar, Zeynep: "Baskı Grupları ve Sivil Toplum", Karşılaştırmalı Siyaset & Temel Konular ve Yaklaşımlar, (Ed.: Sayarı, Sabri/Bilgin, Hasret Dikici), İstanbul 2015, s. 169-188.

Aybay, Rona: "Baskı Grupları", İÜHFM, C.: 27, S.: 1-4, 1961, s. 271-285.

Bulutoğlu, Kenan: "Vergiye Karşı Tipik Bir Reaksiyon Poujade Hareketi", İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, C.: 4, S.: 1, 1958, s. 173-197.

Çağla, Cengiz: Yeni Başlayanlar İçin Siyaset Bilimi, 2. Baskı, İstanbul 2015.

Çaha, Ömer: "Türkiye'de Sivil Toplum ve Demokrasi", Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik Tarihi, (Ed.: Çaylak, Adem/Dikkaya, Mehmet/Göktepe, Cihat/Kapu, Hüsnü), Ankara 2014, s. 569-589.

Çelik, İrfan: "Kuvvetler Ayrılığı: Bir İndirgeme ve Dönüşüm", Liberal Dusunce, C.: 15, S.: 61-52, 2011, s. 143-166.

Elveriş, İdil: Barolar ve Siyaset, İstanbul 2014.

Erdoğan, Mustafa: Anayasal Demokrasi, 9. Baskı, Ankara 2012.

Fairlie, John A.: "Seperation of Powers", Michigan Law Review, Vol. 21, No. 4, 1923, s. 393-436.

Ferris, Benjamin G.: Utah and the Mormons: The History, Government, Doctrines, Customs, and Prospects of the Latter-day Saints. From Personal Observation During a Six Months' Residence at Great Salt Lake City, New York 1856.

Feyzioğlu, Turhan: "Kuvvetlerin Ayrılığı Nazariyesi", AÜSBFD, C.: 2, S.: 1, 1947, s. 50-69.

Foy, Paul: "All-Mormon Supreme Court Spells Theocracy to Disgruntled Utahans", Los Angeles Times, 11.06.2000.

Gemalmaz, Mehmet Semih: Devlet, Birey ve Özgürlük, 2. Baskı, İstanbul 2012.

Göze, Ayferi: Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, 13. Baskı, İstanbul 2011.

Gözler, Kemal: Anayasa Hukukun Genel Esasları, 4. Baskı, Bursa 2013.

Gözler, Kemal: Devletin Genel Teorisi, 5. Baskı, Bursa 2014.

Gül, Cengiz /Aslan, Seyfettin: "Geçmişten Günümüze Türkiye'de Baskı Grupları", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.: 5, S.: 1, 2004, s. 85-100.

Heywood, Andrew: Politika, (Çev.: Seçilmişoğlu, Bahattin), 3. Baskı, Ankara 2013.

Kapani, Münci: Kamu Hürriyetleri, Yenilenmiş 6. Baskı, Ankara 1981.

Kapani, Münci: Politika Bilimine Giriş, 31. Baskı, Ankara 2012.

Kayademir, İbrahim: Baskı Grupları ve Bir Baskı Grubu Olan Ziraat Odalarının Tarım Politikalarına Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 2007.

Kuzu, Burhan: "Kamu Yönetiminde Baskı Gruplarının Rolü ve Memleketimizdeki Duruma Kısa Bir Bakış", İÜHFM, C.: 51, S.: 1-4, 1985, s. 65-136.

Lijphart, Arend: Demokrasi Modelleri & Otuz Altı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları, (Çev.: Ayas, Güneş/Bulsun, Utku Umut), İstanbul 2014.

Montesquieu: Kanunların Ruhu Üzerine, (Çev.: Baldaş, Fehmi), 2. Baskı, İstanbul 2014.

Oktay, Cemil: "Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Yargı Açısından Anlamı ve Türkiye Örneği", Anayasa Yargısı Dergisi, C.: 1, S.: 1, 1984, s. 215-242.

Özbudun, Ergun Anayasalcılık ve Demokrasi, İstanbul 2015.

Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, 14. Baskı, Ankara 2013.

Roskin, Michael G./Cord, Robert L. /Medeiros, James A.: Political Science: An Introduction, 12. Ed., London 2012.

Selçuk, Sami: Bağımsız Yargı Özgür Düşünce, Ankara 2007.

Soysal, Mümtaz: "İngiliz İşçi Partisi", AÜSBFD, C.: 12, S.: 1, 1957, s. 74-91.

Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2012.

Tocqueville, De Alexis: Amerika'da Demokrasi, (Çev.: Timur, Taner), İstanbul 1962.

Tunaya, Tarık Zafer: Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 1975.

Tuncay, Mete/Ödekan, Ayla/Koçak, Cemil/Özdemir, Hikmet/Boratav, Korkut/Celal, Metin /Katoğlu, Murat: Türkiye Tarihi 4 - Çağdaş Türkiye 1908 - 1980, İstanbul 1990.

Turinay, Faruk: Dil, Hukuk ve Siyaset Bağlamında Anayasa Düşüncesi, Ankara 2012.

Türköne, Mümtaz'er: Siyaset, 2. Baskı, İstanbul 2013.

Ulusoy, Ali: "İdari Yargının Demokratik Sistem İçindeki Konumu", Demokrasi ve Yargı Sempozyumu 04-06 Ocak 2005, Ankara 2005, s. 352-365.

Watts, Duncan: Pressure Groups, Edinburgh 2007.

Yanık, Murat: Başkanlık Sistemi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, İstanbul 2016.

Yılmaz, Halit: Türkiye'nin Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunları, Ankara 2009.

Kaynak Göster