KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA YÖNETİM KURULUNUN YAPILANMA BİÇİMİ

Kurumsal yönetim ilkeleri yirmi yıldan fazla süredir tüm dünyada tartışılan ve anonim şirket yönetimi üzerinde önemli etkilere sahip olan bir kurallar bütünüdür. Bu ilkeler, şirketin iyi ve şeffaf şekilde idare edilmesini, yönetim kurulunun sorumluluklarının net şekilde ortaya konmasını ve hissedarların adil işlem görmesini amaçlamaktadır. Böylelikle şirketin bir iç kontrol mekanizmasına sahip olması sağlanacak ve daha adil bir yönetim mümkün olacaktır. Öncelikle OECD tarafından bir araya getirilmiş olan ilkeler, zaman içinde iç hukuk sistemimizde de yer bulmuştur. Bu çalışma, kurumsal yönetim ilkelerini yönetim kurulunun yapılanma biçimi kapsamında ele almaktadır.

STRUCTURING JOINT-STOCK COMPANY BOARD IN CONSIDERATION OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

Corporate governance principles are a body of rules that has an important influence on the management of jointstock companies and discussed all over the world for more than twenty years. These principles aim to transparentize the management of the company, to put the responsibilities of the board of directors forth clearly and to treat shareholders fairly. Thus, the company will have an internal check mechanism and a fairer management will be possible. These principles which are set by OECD in the beginning, has also a wide acceptance in our national law today. Present study tries to discuss the effects of corporate governance principles, in terms of structuring the board of directors.

Kaynakça

Necla AKDAĞ GÜNEY, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, 2012 İstanbul.

Donald C.CLARKE, 'Setting The Record Straight: Three Concepts Of The Independent Di- rector', The George Washington University Law School Public Law and Legal The- ory Working Paper No. 199, 2006 Washington DC.

Erdal DEMİR, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İliş- kin Kurumsal Yönetim İlkeleri 2013 İstanbul.

Beşir Fatih DOĞAN, Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yet- kisinin Devri, 2011 İstanbul.

Kürşat GÖKTÜRK, 'Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Özellikle Yetki Devri Halinde Göze- tim Sorumluluğu ve Hukuki Belirlilik Sorunu', Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 114, 2014 Ankara.

Ömer KORKUT, 'Anonim Şirketlerde İnançlı Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnançlı Üyeye Ve- rilebilecek Talimatların Sınırı', Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 65 Sayı: 3, 2007 Ankara.

Bülent METİNER, 'Kurumsal Yönetim İlkeleri Doğrultusunda Halka Açık Şirketlerde İdeal Yönetim Kurulu Yapılanması', Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Ens- titüsü Sermaye Piyasaları ve Borsa Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2006 İstanbul.

Ayşe ODMAN BOZTOSUN, Hukuksal Açıdan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013 Ankara.

Ozan Mert ÖNDEŞ, 'Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Kavramı ve Bağımsızlık Kriterleri- ne Bakış', Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Doç. Dr. Melike Batur Yamaner'in Anısına Armağan, 2014/2 İstanbul.

Korkut ÖZKORKUT, 'Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri', 2007 Ankara.

Ali PASLI, 'Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi - Corporate Governance, Çağa Hukuk Vakfı', 2004 İstanbul.

Hasan PULAŞLI, Şirketler Hukuku Şerhi, 2014 Ocak. (Şerh)

Hasan PULAŞLI, 'Corporate Governance (Kurumsal Yönetim İlkeleri) Anonim Şirket Yö- netiminde Yeni Model, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü', 2003 Ankara. (Kurumsal Yönetim)

Hasan PULAŞLI, 'Anonim Şirketler Hukukunda CEO'nun Hukukî Durumu', Batider, Cilt: XXIV, Sayı: 1, Haziran 2007.(CEO)

Ünal TEKİNALP, 'Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Kurumsal Yönetim Felsefesine Yaklaşımı', Uğur Alacakaptan'a Armağan Cilt: 2, 2008 İstanbul.

Veliye YANLI, 'Anonim Şirketlerde İmza Yetkilileri Sadece Yönetim Kurulu Tarafından Mı Atana- bilir?', İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 71, Sayı: 2, 2013 İstanbul.

Online Kaynaklar

www.oecd.org

www.spk.gov.tr

www.gesetze-im-internet.de

www.gesetze.ch

Kaynak Göster