Kadına Karşı Şiddet-Cinsel Şiddet Kavramı ve Türk Ceza Kanunu m. 102'ye Genel Bakış

Türkiye'nin önemli ve ciddi sorunlarından olan şiddet ve özellikle kadına karşı şiddet her geçen gün artarak devam etmektedir. Konu artık basit bir suç algısından çıkartılarak insanlık suçu boyutunda ele alınması gereken ciddiyet kazanmış durumdadır. Şiddetin bir türü olarak ortaya çıkan cinsel şiddet ise oldukça yaygın boyutlardadır. Çoğunlukla farklı nedenlerle ortaya çıkmayan, çıkartılmayan ve bu nedenle de adliyeye de yansımayan ve istatistiklere geçmeyen büyük bir sorundur üstelik. Sadece ülkemiz için değil tüm dünya için büyük bir problemdir. Türk Ceza Kanunu'nda da kadına yönelik cinsel şiddete ilişkin düzenleme bulunmakla birlikte sorunu çözmek bakımından yeterli olduğunu ifade etmek mümkün gözükmemektedir.

Violence Against Women-Sexual Violence and General Overview of Article 102 of Turkish Criminal Law

Violence, especially violence against women, that is important and serious problem of Turkey, increases day by day. The issue should not be approached as a simple perception of crime; indeed, it should be argued as a crime against humanity.Sexual violence which emerges as a type of violence is relatively common. Due to different reasons, most of the time, the big problem does not reveal, cannot be revealed, therefore the problem does not reflect on judiciary and also on the statistics. It is not only the problem of Turkey, but also the problem of whole World. Despite the regulation in Turkish Criminal Code, it is not possible to say that's enough to solve the problem.

Kaynakça

Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Yenidünya, Ahmet Caner: Ceza Hukuku Özel Hü- kümler, 15. Baskı, Ankara 2015.

Bacaksız, Pınar: "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kadının Korunması", Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, (Ed.: Nur Centel), İstanbul 2013, s. 13-37.

Centel, Nur: "5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Saldırı Suçu ve Cinsel Suçlar Deği- şiklik Tasarısı'nın Değerlendirilmesi", TBB Dergisi, S.: 99, s. 269-290.

Centel, Nur: "Ceza Hukuku Şiddete Karşı Kadını Koruyor mu?", Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, (Ed.: Nur Centel), İstanbul 2013, s. 1-12.

Centel, Nur/Zafer, Hamide/Çakmut, Özlem: Gerekçeli-Karşılaştırmalı-Tablolu Yeni Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat, 5. Bası, İstanbul 2005.

Çakmut, Özlem Y.: "Cinsel Şiddet Mağduru Kadın ve Türk Ceza Kanunu'ndaki Konumu", Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1/2016, s. 3-21.

Karınca, Eray: Sorularla Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, (Erişim: 18.02.2015, http://www. ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/KadinaYonelikAileiciSiddet_ic.pdf.) 2011.

Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2015.

Memiş Kartal, Pınar: "Türk Ceza Hukukunda Cinsel Saldırı Suçu", Ceza Hukukunda Kadı- nın Şiddete Karşı Korunması, (Ed.: Nur Centel), İstanbul 2013, s. 85-110.

Moroğlu, Nazan: Kadına Yönelik Şiddet ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun, (Erişim: 26.06.2016, www.tukd.org.tr/dosya/KadinaYonelikSiddet.doc.) Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker: Türk Ceza Hukuku Özel Hü- kümler, 9. Bası, Ankara 2015.

Soyaslan, Doğan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2005.

Tezcan, Durmuş/Erdem, M. Ruhan/Önok, R. Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara 2015.

Yokuş Sevük, Handan: "5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçları", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.: 2, S.: 57, 2005, s. 243-282.

(Erişim: 18.02.2015, http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/Books/khuku/kadinlara_karsi_ siddet/siddet_kadinlara_yonelik_siddetin_ortadan_kaldirilmasina_dai.pdf)

(Erişim: 18.02.2015, http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikit ap/Kadina_Yonelik_Aile_iciSiddet_ic.pdf).

(Erişim: 18.02.2015, http://www.bianet.org/bianet/kadin/47797-cinsel-suclar-ve-kadinmagdurun-korunmasi).

(Erişim: 18.02.2015, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts& guid=TDK.GTS.54e49671681f10.56126252).

(Erişim: 18.02.2015, 20.06.2016, http://insanca.kadikoy.bel.tr/kl_kadina_yonelik_siddet.html).

(Erişim: 20.06.2016, http://rapory.tuik.gov.tr).

(Erişim: 20.06.2016, https://www.morcati.org.tr).

(Erişim: 20.06.2016, http://www.tuik.gov.tr/VeriTabanlari).

Kaynak Göster