İBRA SÖZLEŞMESİNİN KONUSUNUN VE KAPSAMININ SINIRLARI

Bu çalışmada, öncelikle, borcu sona erdiren hallerden biri olan ibra sözleşmesinin borç ilişkisine etkisi ve ana borç ile birlikte sona erecek fer'i borçlar üzerinde durulmuştur. İkinci olarak ibra sözleşmesine konu olamayan alacaklara, bazı koşullarla konu olabilecek alacaklara (üçüncü kişi yararına sözleşmelerdeki alacak, limited ortağın esas sermaye payı alacağı, Karayolları Trafik Kanunu'nun 111/II. maddesi) ve müstakbel alacakların ibra edilmesinin mümkün olup olmadığına değinilmiştir. Makalemizde özellikle; aşkın zarar ve gecikme tazminatı ile ibra sözleşmesi arasındaki ilişkiye; bunlar ve manevi zarar, vekâlet ücreti, dava masrafları gibi ibra sözleşmesinde özel olarak yer verilmesi gereken alacaklar üzerinde durulmuştur.

THE LIMITS OF THE SUBJECT MATTER AND THE SCOPE OF THE CONTRACTS ON THE EXTINCTION OF DEBT

Contracts on extinction of debt is specially regulated in the Turkish Code of Obligations (No: 6098) (Art. 132) and The Swiss Code of Obligations (Art. 115). However this regulation does not consist details of that contract's limits of its subject matter and its scope. Thus, these topics are being discussed in cases. In this article we will try to explain some special and mostly discussed issues related to contract on extinction of debt.

Kaynakça

ALBAŞ, Hakan: Paranın Değer Kaybından Doğan Zararın Tazmin Edilebilirliği (BK. m.105), Seçkin, Ankara 2002.

ANIK, Gönül: Borçlunun Temerrüdünden Dolayı Sözleşmeden Dönme, TBB Dergisi, Sayı 59, 2005.

AKYOL, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006.

AKYOL, Şener: Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008.

AKYOL, Şener: Venire Contra Factum Proprium (Önceki Eylem İle Çelişkili Davranış Yasa- ğı), Fikret Eren'e Armağan, Yetkin, Ankara 2006.

ALTAŞ, Hüseyin: Munzam Zararda İspat Sorunu, AÜHFD, C.50, S.1, 2001, ss. 121-129.

ARSEBÜK, Esat: Borçlar Hukuku, Ankara 1950.

AYBAY/HATEMİ: Eşya Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

AYDEMİR, Efrail: Yorum ve Çözümleriyle Aşkın Zarar- Sözleşmenin Uyarlanması- Ceza Ko- şulu, Seçkin, Ankara 2013

AYRANCI, Hasan: Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar (BK. m.105), Yetkin, Ankara 2006.

BAMBERGER, Heinz Georg/ROTH, Herbert: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 1, 2. Auflage, München 2007.

BARLAS, Nami: Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, Kazancı, İstanbul 1992.

BECKER, H.: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht Band VI Obligationsrecht 1. Abteilung Allgemeine Bestimmungen Art. 1- 183 OR, Bern, 1941/1945, s.600 Rn. 3.

BUCHER, Eugen: OR Allgemeiner Teil, Untergang: Schuldererlass, Stundung, Novation; OR 114-118, 2. Auflage, 1988, s.401 (http://www.eugenbucher.ch/pdf_files/Buc- her_ORAT_22.pdf)

ÇİL, Şahin: İş Hukukunda İbra Sözleşmesi (İbraname), Legal, İstanbul 2006.

DEMİR, Şamil: Türk Borçlar Kanunu'nun Para Borçlarında Faize İlişkin Getirdiği Yenilik ve Sınırlamalar, Ankara Barosu Dergisi, 2012/4, ss. 207-234.

DOMANİÇ, Hayri: Faizle Karşılanamayan Zararların Giderilmesini Sağlayanın BK. 105 ve Diğer Hükümler, Seçkin, Ankara 1998.

EDİS, Seyfullah: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri", Ankara Üniversitesi Hu- kuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1989.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin, Ankara 2015.

ERTAŞ, Şeref, Eşya Hukuku, Barış Yayınları, İzmir 2015.

ERTAŞ, Şeref: Borçlarının İfası İle İlgili Yeni Borçlar Kanununun Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan İstanbul 2011.

FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1977.

GAUCH, Peter / AEPLI, Victor/STÖCKLI, Hubert: Präjudizienbuch OR, Schulthess 2012.

GAUCH / SCHLUEP / SCHMID / EMMENEGGER: Schweizerisches Obligationenrecht Allge- meiner Teil, Schulthess, Zürich 2014.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk-İsviçre Hukukunda İbra Sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, İstan- bul 2015.

HAVUTCU, Ayşe: İfa Engelleri ve İfa Engellerine Bağlanan Hukuki Sonuçlar, Prof. Dr. Cev- det Yavuz'a Armağan, İstanbul 2012.

HONSELL, Heinrich/VOGT, Nedim Peter/WIEGAND, Wolfgang: Basler Kommentar Obliga- tionenrecht I Art. 1 - 529 OR, 4. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel.

https://beck-online.beck.de.

HÜTTE, Felix/HÜTTE, Marlena: Schuldrecht Allgemeiner Teil, 6. Auflage, 2010.

İZMİRLİOĞLU, Ayça: 6098 Sayılı Kanuna Göre İbraname, Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Arma- ğan, Cilt II, İzmir 2013.

KARAYALÇIN, Yaşar: Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler II, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1983.

KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turan Kitabevi, Ankara 2011.

LENGER, İsmet: Borçlar Kanunu'nun 105'inci Maddesindeki Munzam Zarar ve Bu Hususta Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Tarafından Verilmiş Bir Bozma Kararı Nedeni ile Bazı Dü- şünceler, Ankara Barosu Dergisi, 1996/4.

MEDICUS, Dieter: Die Akzessorietät im Zivilrecht, (JuS 1971/10, ss. 497-504.

MUSIELAK, Hans-Joachim: Grundkurs BGB, 11. Auflage, Verlag C.H.Beck, München 2009.

OĞUZMAN, Kemal/BARLAS, Nami: Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, Ve- dat Kitapçılık, İstanbul 2011.

OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II, Vedat Kitapçı- lık, İstanbul 2012.

ÖNDERİ, Gökhan: "Para Borçlarında Borçlu Temerrüdü Halinde Alacaklının Munzam Za- rarının Tazminini İsteyebilmesi Konusundaki Yargıtay Uygulaması, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 87, 2013/2.

RADO, Türkan: Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku, İstanbul 1967.

REİSOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2008.

SCHLÜTER, Martin: Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage, München 2016.

SCHÖBI, Christian: Die Akzessorietät der Nebenrechte von Forderungen, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich 1990.

SEROZAN, Rona: İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014 (İfa).

SEROZAN, Rona: Medeni Hukuka Giriş, 2005.

ŞİRİN, Şerafettin: Munzam Zarar ve Faiz, Alfa Yayınları, İstanbul 1996.

TEKİNAY, Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.2, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1985.

von TUHR, Andreas: Borçlar Hukuku Umumi Kısım, çev. Cevat Edege, Yargıtay Yay. No: 15, Ankara 1983.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Borçlar Hukuku Dersleri Genel Hükümler, Fakülteler Matbaası, İs- tanbul 1969.

TURANBOY, Nuri: İbra Sözleşmesi, Ankara 1998.

UYAR, Talih: Türk Medeni Kanunu Gerekçeli İçtihatlı, Cilt 1, 2002.

UYGUR, Turgut: Açıklamalı İçtihatlı Borçlar kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Seç- kin Yayınevi, Ankara 2003.

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet: Türk Borçlar Kanunu Şerhi Genel Hükümler, Yargıtay Yayın- ları, Ankara 1997.

WIEGAND, Wolfgang: Akzessorietät und Spezalität - Zum Verhältnis zwischen Forderung und Sicherungsgegenstand, (Berner Tage für die juristische Praxis 1981, Probleme der Kreditsicherung, Bern 1982.

ZEVKLİLER, Aydın/ACABEY, Beşir/GÖKYAYLA, Emre: Medeni Hukuk, Seçkin Yayınevi, An- kara 2000.

ZEVKLİLER, Aydın/ERTAŞ, Şeref/HAVUTÇU, Ayşe/AYDOĞDU, Murat/CUMALIOĞLU, Emre: Borçlar Hukuku, Barış Yayınları, İzmir 2013.

ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, Emre: Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitabevi, Ankara 2013.

ZEYTİNOĞLU, Emin: Para Borçlarında Temerrüt Hallerinde Munzam Zarar, İstanbul Tica- ret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 4 S. 8 Güz 2005/2 s. 223-263.

Kaynak Göster