FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA YAPILAN “SAT VE GERİ KİRALA” İŞLEMİNİN HUKUKİ YÖNÜ VE VERGİSEL AVANTAJLARI*

6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ile iktisadi kıymetlerin finansal kiralama şirketlerince sadece üçüncü kişilerden alınıp kiralama yapılması dışında, bizzat kiracıdan veya kiracı olmak isteyenlerden satın alınarak iktisadi kıymeti satan kişiye aynı malın kiralanması ve belirli bir süre sonunda kiracıya sattığı iktisadi kıymet için tekrar satın alma hakkı tanınması mümkün hale gelmiştir. Yine 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile de “Sat ve Geri Kirala” işlemlerine yönelik önemli vergisel avantajlar getirilmiştir. 6495 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu başta olmak üzere Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda yapılan düzenlemelerle, “Sat ve Geri Kirala” işlemine göre yapılan finansal kiralamaların ve bu işlemlerden elde edilen gelirlerin yukarıda ifade edilen vergilerden istisna edilmesi belirli şartların varlığı halinde mümkün duruma gelmiştir.

LEGAL DIMENSION AND TAX ADVANTAGES OF SALE AND LEASE BACK WITHIN THE CONTEXT OF LEASING

The Law numbered 6361 on “Financial Leasing, Factoring and Financial Companies” facilitates to buy the economic assets from lessee and to lease again, apart from that the economic assets are bought from the third parties by financial companies and leased to lessee. The law numbered 6495 on the Amendments of Some Laws and Statutory Decrees provides important tax advantages on ‘sale and lease back’. The amendments of Corporate Tax Law, Value Added Tax Law in particular and the amendments of Stamp Act and Act of Fees by the Law no. 6495 facilitates the financial leasing on ‘sale and lease back’ and resulting profits to be exempted from the taxes stated above under the specific conditions.

Kaynakça

AKARCA, Akif, Sat ve Geri Kirala Yöntemiyle Yapılan Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV ve Kurumlar Vergisi İstisnası, http://www.dunya.com/sat_ve_geri_kirala_ yöntemiyle_yapılan_finansal_kiralama_işlemleri_153418yy.htm (Erişim: 10.04.2014)

AKAR, İhsan, Sat ve Geri Kirala İşlemlerinde Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnalarına İliş- kin Tereddüt Yaratan Konular, http://www.vergigundem.com/documents/10156/ 1873426/nisan2014_makale_pdf. (Erişim: 10.04.2014)

AYGÜL, Emrah, Yeni Bir Finansman İmkânı “Satıp Geri Kiralama” İşlemi, http://www.alomaliye.com/2013/emrah_aygul_yeni_bir_finansman.htm (Erişim: 10.04.2014)

AKIN, Emrah, Sat ve Geri Kirala (Sale and leasebock) ile Finansmanda Yeni Vergi Düzeni, http://www.+24.com.tr/yazi/sat-geri-kirala-sale-and-leasebock-ile-finansmandayeni-vergi-düzeni/7174 (Erişim: 10.04.2014)

BEDEL, Mustafa, 6361 Sayılı Kanuna Göre Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Ayrılacak Özel ve Genel Karşılıklar ile Satıp Geri Kiralama İşlemlerinin Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası, Sayı: 381, Mayıs 2013, s.16-20.

ÇİÇEK, İdris, Finansal Kiralamada Sat-Geri Kirala Uygulaması ve Doğan Kaynağın Kullandı- rılmasının Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu, E-Yaklaşım, Kasım 2013, Sayı: 251.

ÇELİK, Harun, “Finansal Kiralamada Yeni Yöntem: Sat Kirala Uygulaması ve Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnaları”, Vergi Raporu, Sayı: 173, Şubat 2014, s.73-80.

DİNÇER, Hüseyin, Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları, Vergi Dünyası, Sayı: 387, Kasım 2013, s. 60-64.

ERAYDIN, Yasin, Sat ve Geri Kirala ile İşletmelere Büyük Avantajlar, http://www.ubdt. com.tr/yazdir_makale.php?id=402 (Erişim: 10.04.2014)

Finansal Kiralamada Sat ve Geri Kiralama İşlemlerinin Vergi Uygulamaları Açısından De- ğerlendirilmesi (I)

http://www.istanbulymmo.org.tr/_dosya/201335_finansal_kiralamalarda_sat_geri_kirala_işlemlerinin_vergi_uygulamaları_açısından_değerlendirilm esi_/1122013_155628pdf (Erişim: 10.04.2014)

KÜÇÜK, Şaban, Gayrimenkulleri Önce Satıp Sonra Geri Kiralamak Avantajlı, Yaklaşım Dergisi, Mart 2014, Sayı: 255, s.121-125.

SEZER, Yılmaz, Sat ve Geri Kirala Yöntemiyle Yapılan Finansal Kiralama İşlemlerine KDV ve Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi, Yaklaşım Dergisi, Eylül 2013, Sayı: 249, s.79-82.

ÖZTÜRK, Nadir, Finansal Kiralama: “Sat-Geri Kirala” İşlemlerinde KDV ve Kurumlar Vergisi İstisnaları Yetkili Bankaları Kapsamaz, Finansal Kiralama Şirketleri ile Sınırlıdır, Yakla- şım Dergisi, Aralık 2013, Sayı: 252, s.33-39.

UZUNOĞLU, Nihat, “Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Geliştirilen Sat ve Geri Kirala İşlemlerine İlişkin Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası”, Vergi Dünyası, Sayı: 387, Kasım 2013, s.8-16.

UĞURLU, Uğur, “Sat ve Geri Kirala” Yöntemiyle Yapılan Finansal Kiralama İşlemlerine Vergi İstisnası Getirildi, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı: 118, Ekim 2013, s.62-69.

YETKİNER, Erkan ve ÖĞRENDİK, Güray, Sat ve Geri Kirala İşleminin Vergisel Avantajları, Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/6, Mazars, Denge Denetim YMM A.Ş., 23.10.2013.

http://www.dengeakademi.com/files/Circular/1109.pdf (Erişim: 10.04.2014). Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, Seri No: 8 http://www.gib.gov.tr/fileadmin/ user_ upload/Tebligler/Taslaklar/5520/8_serno_kurumlar_vergenteb_taslak.htm (Erişim: 10.04.2014)

6361 Sayılı Kanun Gerekçesi, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss239.pdf (Erişim: 10.04.2014) 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, http://www.gib.gov.tr (Erişim: 10.04.2014) 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, http://www.gib.gov.tr (Erişim: 10.04.2014)

26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, http://www.gib.gov.tr (Erişim: 10.04.2014)

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu.

6495 Sayılı Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.

492 Sayılı Harçlar Kanunu.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu.

Kaynak Göster