EĞİTİM KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLMESİNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI*

Eğitim kamu hizmetinin görülmesinde kamu özel ortaklığı başlıklı bu çalışmada ilk olarak, kamu özel ortaklığı genel olarak ele alınmış ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Ardından ülkemizdeki eğitim sektörünün genel durumu incelenmiş ve kamu özel ortaklığı ile eğitim sektörü arasındaki ilişki ve bu bağlamda eğitim hizmetinde kamu özel ortaklığının kapsamı ele alınmıştır. Son olarak ise eğitim hizmetinde kamu özel ortaklığı kapsamında kurulacak sözleşmeler hakkında detaylı incelemelere yer verilmiştir. Bu çalışma kapsamında kamu özel ortaklığının tanımı, hukuksal niteliği, gerekliliği ve bu bağlamda yararları ve zararları, mukayeseli hukukta kamu özel ortaklığı uygulamaları, Türkiye’de eğitim hizmetinin genel durumu, kamu özel ortaklığı ile eğitim hizmeti arasındaki ilişki, eğitim hizmetine ilişkin kamu özel ortaklıklarında sözleşmenin kapsamı, bu sözleşmelerin yapılması, uygulanması ve sona ermesi, bu sözleşmelerdeki tarafların sorumluluğu ve yargısal denetimi ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP WITHIN THE OBSERVANCE OF EDUCATIONAL PUBLIC SERVICE

This article titled Public private partnership in education is constituted of three sections. In first section, public private partnership is analyzed and evaluated on general terms. In the second section, the general state of the education sector in our country is studied as well as the relationship between the public private partnership and education sector in addition to the scope of public private partnership in education service within this context. The third section provides a detailed analysis upon the contracts to be constituted in the education service within the scope of public private partnership. Within this scope, further analysis has been conducted on the definition of public private partnership, its legal feature and necessity, its advantages and disadvantages within that scope, public private partnership applications in comparative law, general state of education service in Turkey, the relation between the public private partnership and education service, the scope of the contract in public private partnerships in relation to education service, contracting these agreements as well as applying and concluding them, the obligations of the parties in this contract and its judicial review.

Kaynakça

AKYILMAZ, Bahtiyar / SEZGİNER, Murat / KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, Ankara-İstanbul, 2012, B. 3.

ANBARAPOR, "20 Dev Eğitim Kampüsü Geliyor", www.iegb.meb.gov.tr/meb_iys _dosyalar /2013_07/18025026_kapak_egitimkampusleri.pdf (e.t. 19.09.2013).

ATAY, Ender Ethem, İdare Hukuku, B. 3, Ankara, 2012.

BARRERA, Harry Anthony Patrinos Felipe / GUAQUETA, Osorio Juliana, The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education, The Word Bank, Washington DC, 2009.

BECKER, Fred / PATTERSON, Valerie, "Public-PrivatePartnerships (Balancing Financial Returns, RisksandRoles of thePartners)", M. E. Sharpe, Vol. 29, No.2, December 2005.

BECKETT, Julia, Public Management and the Rule of Law, New York-London, 2010.

BOZ, Selman Sacit, Kamu Özel İşbirliği (PPP) Modeli, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Semineri, Selçuk Üniversitesi, 2013.

BURCH, Patricia, Hidden Markets-The New Education Privatization, ABD-New York, 2009.

BUCKLEY, Jack / SCHNEİDER, Mark, Charter Schools (Hope or Hype), ABD-New Jersey, Oxford, 2007.

CHESTER, E. Finn / BRUNO, V. Manno / GREGG, Vanourek, Charter Schools in Action (Renewing Public Education), ABD-New Jersey, 2000.

CRAIG, P.P., Administrative Law, Fourth Edition, London, Sweet&Maxwell, 1999.

ÇALIŞKAN, Ahmet Ziya, "İdarenin Sözleşmelerinden Ayrılabilen İşlemler", Prof. Dr. Saim Üstündağ'a Armağan, Ankara, 2009.

GİRİTLİ, İsmet / BİLGEN, Pertev / AKGÜNER, Tayfun / BERK, Kahraman, İdare Hukuku, B. 5, İstanbul, 2012.

GOOD, Thomas L./ BRADEN, Jennifer S., The Great School Debate (Choice, Vouchers, and Charters), ABD-New Jersey, 2000.

GÖZLER, Kemal / KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, B. 12, Ocak 2013.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref / TAN, Turgut, İdare Hukuku, C. I, Ankara, 1998.

GÜRKAN, Mehmet Fatih, Kamu Özel Ortaklığı, Ankara, 2014.

GÜRKAN, Mehmet Fatih / BOZ, Selman Sacit, "Sağlık Kamu Hizmetinin Görülmesinde Kamu Özel Ortaklığı", Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 2, Ocak 2013. GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, B. 10, Ankara, 2011.

GÜNEŞ, Ahmet M., "Eıne Neue Entwıcklung Im Deutschen Privatisierungsrecht: Das ÖPP - Beschleunigungsgesetz", Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2010.

GÜNEŞ, Ahmet M., "Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Yeni Bir Yöntem Kamu Özel Ortaklığı", Güncel Hukuk Dergisi, Şubat 2009.

HOUSE, Gannete, "Public Private Partnerships and Insurance Regulation", Harvard Law Review, Vol. 121, No. 5, March-2008.

HODGE, Graeme A. / GREVE, Carsten, "Public-Private Partnerships: An International Performance Review", Public Administrative Review, Vol. 67, No. 3 (May-Jun., 2007).

KARAHANOĞULLARI, Onur, "Kamu Hizmetleri Piyasa İlişkisinde Dördüncü Tip: Eksik İmtiyaz (Kamu Özel Ortaklığı)", AÜSBFD, 2011, C. 66, No. 3.

KARAHANOĞULLARI, Yiğit, "Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Mali Değerlendirmesi", AÜSBFD, C. 67, No. 2, 2012.

KAYES, Mayron S. / MORANTO, Robert, A Guide to Charter Schools, Lanbam-New YorkToranto-Oxford, 2006.

KERMAN, Uysal / ALTAN, Yakup / AKTEL, Mehmet / EKE, Erdal, "Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması", SDÜİİBFD, Y. 2012, C. 17, S. 3.

KEŞLİ, Ahmet T., PPP Projelerinin Hukuki Rejimi (Kamu Özel Sektör İşbirliği), İstanbul, 2012.

MİNOW, Martha, "Public and Private Partnerships: Acconting for the New Religion", The Harvard Law Review, Vol. 116, No. 5, March-2003, s. 1237; Guidelines On Public Private Partnerships For Infrastructure Development, United Nations Economic Commission For Europe, Un/ece Forum, December 2000.

National Council for Public-Private Partnerships-NCPPP, For the Good of the People: Using Public-Private Partnerships To Meet America’s Essential Needs, Washington DC, ABD, 2002.

NOHUTÇU, Ahmet, İdare Hukuku, B. 10, İstanbul, 2013, s. 345.

SARISU, Ayhan, International PPP Platform Turkey Açılış Töreni Konuşma Metinleri, Ankara-İstanbul, 2008.

SARISU, Ayhan, Kamu & Özel İşbirlikleri (Public Private Partnership-PPP), Ankara, 2009.

SAVAS, E. S., Privatization and Public-Private Partnerships, United States-New York, 2000.

SEZGİNER, Murat, İptal Davasının Uygulaması Bakımından Ayrılabilir İşlem Kuramı, Ankara, 2000.

Simmons-Simmons& Grup Law Office, İngiltere ve Galler PPP Hukuku ve Sözleşmeleri / England and Wales PPP Law&Contracts, London & İstanbul, 2008.

ŞAHİN, Mehmet / UYSAL, Özge, "Kamu Maliyesine Etkileri Açısından Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Üzerine", Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2012, S. 162.

TAN, Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Ankara, 2010.

TUNCAY, Aydın H., İdare Hukuku ve İdari Yargının Bazı Sorunları, Ankara, 1972.

VERGARİ, Sandra, The Charter School Landscape, ABD-Pittsburgh, 2002.

YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku, İstanbul, Eylül 2010.

YESCOMBE, E. R., Public-Private Partnerships (Principles of Policy and Finance), London UK, 2007.

YILDIRIM, Ramazan, Açıklamalı Kaynakçalı İdare Hukuku Kavramları Sözlüğü, Konya, 2006.

YILDIRIM, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri II, Konya, Aralık 2012.

ZABUNOĞLU, Yahya Kazım, İdare Hukuku, C. 1, Ankara, 2012.

Kaynak Göster