BİREYSEL EMEKLİLİKTEN ERKEN AYRILANLARA YAPILAN İADELERİN VERGİLENDİRİLMESİ*

Bireysel emeklilik sistemi hakkında düzenlemeler getiren ve 29.06.2012 tarihinde yayımlanan kanunla birlikte vergi idaresinin, kanunilik ilkesine aykırı bir uygulaması ortadan kaldırılmıştır. Bu uygulamaya dayanarak daha önce haksız şekilde fazladan tahsil edilen vergiler de mükelleflere iade edilmeye başlanmıştır. Konu hakkında idare aleyhinde verilen çok sayıda mahkeme kararına rağmen vergi idaresinin uygulamaya aynı şekilde devam etmesi ciddi eleştiriler almıştır. Bunun yanında menkul sermaye iratlarının nasıl vergilendirileceği açıkça düzenlenmişken vergi idaresinin fazladan vergi tahsil etmeyi sürdürmesi, mükellefin idareye olan güvenini zedelemiştir. Açılan çok sayıda dava nedeniyle mahkemelerin işyükü gereksiz şekilde artmıştır. Kanun değişikliği sonrasında ise vergi idaresine yapılan aşırı düzeydeki iade başvurusu, konuyla görevli vergi dairelerini belirli bir süre yoğun çalışmaya zorlamıştır. Elinizdeki çalışmada, değişiklik sürecinin detayları anlatılmakta, ayrıca konu, temel vergileme ilkeleri açısından da irdelenerek bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için çözüm önerileri getirilmektedir.

TAXATION OF PRIVATE PENSION SYSTEM REFUNDS BEFORE RETIREMENT

With the law which was proclaimed on 29.06.2012 and which brought about new regulations regarding the private pension system, an unlawful application by the tax administration was abolished. Depending on this application, the taxes unduly surcharged previously were paid back to the taxpayers. Despite a number of related court judgments against the tax administration, the application maintained by the tax administration was seriously criticized. In addition, while it was clearly determined how to tax the returns on stocks and bonds, the fact that the tax administration kept collecting additional taxes damaged the taxpayers’ confidence in the tax administration. Due to a number of court cases opened, the workload of courts increased unnecessarily. Following the law amendment, the extreme number of applications to the tax administration for tax returns forced the tax offices in charge to work hard for a certain period of time. The present study mentions the details of the amendment process. In the study, focusing on the subject from the perspective of the basic taxation principles, suggested solutions were put forward in order to avoid similar future problems.

Kaynakça

Aksoy, Şerafettin: Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 6. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi 2010

Bilici, Nurettin: Vergi Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011

Candan, Turgut: “İnsan Hakları Mahkemesi’nin Eko-Elda Avee / Yunanistan Kararı”, Danıştay Dergisi, 2007, Y. 37, S. 114, s. 1-8

Çiçek, Halit: Psikolojik ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye Karşı Tutum ve Tepkileri (İstanbul İli Anket Çalışması), İstanbul: İSMMMO Yayını, 2006

Çiçek, Halit-Karakaş, Mehmet-Yıldız, Abdunnur: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Vergi Yükümlülerinin Vergiyi Algılama ve Tutum Analizi: Bir Alan Araştırması, Ankara: MB Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını, 2008

Demirkol, Selami: “Haksız Olarak Ödendiği Tespitle İadesine Hükmolunan Vergi Aslına, Vergi Yargı(sının)/cının Faiz Yürütmeme Çelişkisi- Anayasa Yargısının Vergi Yargı(sına)/ cına Yön Vermesi Sürecinde Vergi Usulü- İdari Yargılama Usulü Uygulamasının Yargıç Tercihine Bırakılmazlığı Üzerine Bir Deneme”, Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim 2011

Gözler, Kemal: İdare Hukuku (C. I), 1. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi, 2003

Gözler, Kemal: Hukuka Giriş, 5. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi, 2008

Günday, Metin: İdare Hukuku, 8. Baskı, Ankara: İmaj Yayıncılık, 2003

Karakoç, Yusuf: Genel Vergi Hukuku, 4. Bası, Ankara: Yetkin Yayınları, 2007

Kızılot, Şükrü: “Bireysel Emeklilikten Ayrılanlara Vergi İadesi Yapılacak”, Hürriyet Gazetesi, 30.05.2012

Onar, Sıddık Sami: İdare Hukukunun Umumî Esasları (C.I), İkinci Baskı, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1960

Öncel-Çağan-Kumrulu: Vergi Hukuku, 18. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010 Saban, Nihal: Vergi Hukuku, 5. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2009

Tuay, Elif-Güvenç, İnci: Türkiye’de Mükelleflerin Vergiye Bakışı, Ankara: GİB Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayını, 2007

Taylar, Yıldırım: Vergi Hukukunda Vergiyi Doğuran Olay, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, İzmir, 2013

Yaltı, Billur: “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Yargıçlar-Türk Vergi Yargıçları: Mülkiyet Hakkı İhlali Okumalarından Bir Örnek: Vergi İadelerinde Zaman/Değer Kayıpları”, Danıştay ve İdari Yargı Günü 139. Yıl, Sempozyum, Ankara: Danıştay Matbaası, 2008

Yıldırım, Zübeyr: Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi SBE, Eskişehir, 2011

Yaltı, Billur: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. I, 5. Baskı, Ankara: Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1997

Yaltı, Billur:BMVDB 2012 Faaliyet Raporu

Yaltı, Billur: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Bir Reformun Anatomisi - Vergi Reformu Nasıl Gerçekleşti?, Ankara, 1998

Kaynak Göster