Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararları ve Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Bu makalede, önce çocukların cinsel istismarı suçu ile ilgili temel açıklamalara yer verilmiş, bu kapsamda suçu düzenleyen maddedeki yasal değişiklikler çerçevesinde kaldırılan ve getirilen hükümler incelenmiştir. Bunu müteakip, suçu düzenleyen maddeye yönelik Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının gerekçeleri ile bu kararların gereği olarak 24 Kasım 2016 tarihinde yapılan yasal değişikliğin kapsamı ve iptal kararlarının gerekçelerini karşılayıp karşılamadığı tartışılmıştır. Bu çerçevede, madde ile ilgili tartışmalı ve problemli hususlar ortaya konmaya çalışılmıştır.

Sexual Abuse of Children in Light of Annulment Decisions of Turkish Constitutional Court and Amendments to Law

In this article, after addressing fundamental concepts on crime of sexual abuse of children, we analyze the amendments to law repealing old and introducing new provisions to the respective article of the Turkish Criminal Code, where the crime of sexual abuse of children is determined. Thereafter, we evaluate the reasoning of annulment decisions of the Turkish Constitutional Court and the scope of amendments made on 24th of November 2016 which were required by such decisions. In addition, we try to determine whether these amendments fulfil the requirements of the reasoning provided in the decisions. In this context, we attempt to illustrate the disputable issues that relate to the respective article of the Code.

Kaynakça

Açıkgöz, Ali Nevzat: Gerekçeli - Karşılaştırmalı ve Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu, (Eri- şim: 23.04.2017, www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/187.doc), 2005.

Akbulut, Berrin: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Ankara 2016.

Arslantürk, Mustafa: Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Cinsel Suçlar, Ankara 2016.

Artuk, Mehmet Emin /Alşahin, Mehmet Emin: "Sarkıntılık Fiili", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.: 65, S.: 4, 2016, s. 3243-3270.

Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet /Yenidünya, Ahmet Caner: Ceza Hukuku Özel Hü- kümler, 14. Baskı, Ankara 2014.

Artuk, Mehmet Emin: "Cinsel Taciz Suçu", Çalışma ve Toplum Dergisi, S.: 11, İstanbul 2006.

Demirbaş, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara 2016.

Dülger, İbrahim: "Çocukların Cinsel İstismarı", Fasikül Dergisi, C.: 2, S.: 6, 2010, s. 41-42.

Dursun, Selman: "Türk Ceza Hukuku'nda Cinsel Suçlara Genel Bir Bakış", Ceza Hukuku Dergisi, C.: 9, S.: 24, 2014, s. 57-73.

Gündel, Ahmet: 5237 Sayılı TCK'da Cinsel Saldırı Cinsel İstismar, Ankara 2009.

Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2010.

Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Ankara 2016.

Kocaoğlu, S. Sinan: Yargı Kararları Işığında Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Ankara 2016.

Malkoç, İsmail: Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Cinsel Suçlar, Ankara 2009.

Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker: Türk Ceza Hukuku Genel Hü- kümler, 7. Bası, Ankara 2016.

Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker: Türk Ceza Hukuku Özel Hü- kümler, 10. Bası, Ankara 2016.

Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Bası, Ankara 2016.

Soyaslan, Doğan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Ankara 2014.

Taner, Fahri Gökçen: "Anayasa Mahkemesi'nin Çocukların Cinsel İstismarına ve Evlenmenin Dinsel Törenine İlişkin İptal Kararlarının Ardından Çok Katmanlı Bir Çözüm Önerisi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.: 2, S.: 124, 2016, s. 222-246.

Taner, Fahri Gökçen: Türk Ceza Hukukunda Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar, 2. Baskı, Ankara 2017.

Ünver, Yener: "Türk Maddi Ceza Hukukunda Cinsel Suçların Eleştirisel Olarak İncelenmesi", (Ed. Yener Ünver), Özyeğin Üniversitesi II. Türkiye-Slovenya Uluslararası Hukuk Sempozyumu, "Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku", 16/17.05.2013, İstanbul 2014, s. 13-58.

Ünver, Yener: Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 2003.

Üzülmez, İlhan: "Çocukların Cinsel İstismarı Suçu", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.: 4, S.: 2, 2009, s. 25-42.

Yenerer Çakmut, Özlem: "Cinsel Şiddet Mağduru Çocuk Kavramı ve Türk Ceza Kanunu'nun Çocuğa Yönelik Cinsel Şiddet Düzenlemelerine Genel Bakış", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.: 22, S.: 1, 2016, s. 35-51.

Yokuş Sevük, Handan: "5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçları", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.: 2, S.: 57, 2005, s. 243-282.

Yurtcan, Erdener: Yargıtay Kararları Işığında Cinsel Suçlar, 2. Bası, Ankara 2015.

Zafer, Hamide: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Bası, İstanbul 2015.

TBMM Adalet Komisyonu 438'e 1'inci Ek Sıra Sayılı Raporu, (Erişim: 25.04.2017, https:// www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss438ek1.pdf).

Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İnternet Sitesi, (Erişim: 25.04.2017,

http://www.basin.adalet.gov.tr/BasinAciklamasi/basin-aciklamasi-18112016). 6545 sayılı Kanun Gerekçesi, s. 21-22 (Erişim: 23.04.2017, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss592.pdf).

6763 sayılı Kanun Gerekçesi, s. 17 (Erişim: 23.04.2017, http://www2.tbmm.gov.tr/ d26/1/1-0775.pdf).

Anayasa Mahkemesi İnternet Sitesi, (Erişim: 24.04.2017, http://kararlaryeni.anayasa. gov.tr/Karar/Content/4e85f763-2808-4091-bf94-643c3f2c50b5?excludeGerekce=Fa lse&wordsOnly=False).

Anayasa Mahkemesi İnternet Sitesi, (Erişim: 24.04.2017, http://kararlaryeni.anayasa. gov.tr/Karar/Content/c0fd7bd3-cdce-40f0-873d-13925fb0e6c6?excludeGerekce=Fal se&wordsOnly=False).

Anayasa Mahkemesi İnternet Sitesi, (Erişim: 24.04.2017, http://kararlaryeni.anayasa. gov.tr/Karar/Content/8295ece8-40f9-4c3a-835f-8bf338189759?excludeGerekce=Fal se&wordsOnly=False).

Adalet Bakanlığı İnternet Sitesi, (Erişim: 25.04.2017, http://www.basin.adalet.gov.tr/BasinAciklamasi/basin-aciklamasi-18112016). TBMM İnternet Sitesi, (Erişim: 25.04.2017,

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.durumu?kanun_no=5357). TBMM İnternet Sitesi, (Erişim: 25.04.2017,

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss901m.htm). Yargıtay İnternet Sitesi, (Erişim: 27.04.2017,

http://emsal.yargitay.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/).

Kaynak Göster