6545 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İDARİ YARGIDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER*

6545 sayılı Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yargılamaya ilişkin hizmetlerin hızlandırılması amacıyla idari yargıda birçok değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin başında, bölge idare mahkemelerinin istinaf mahkemeleri olarak yeniden düzenlenmesi ile kamu yararı veya ülke menfaatinin söz konusu olduğu bazı davalarda ivedi yargılama usulünün öngörülmesi gelmektedir. Her ne kadar idari yargı alanında son yıllarda birçok değişiklik yapılarak kanun revize edilse de, yeni bir İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun sistematik bir şekilde en baştan yapılması gerekliliği açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.

AMENDMENTS IN ADMINISTRATIVE PROCEEDING AS PART OF THE LAW NO: 6545

By the Law No: 6545 About Amendments in Criminal Law and Some Laws a lot of amendments have been made on the purpose of accelerating services regarding administrative proceeding. The most important ones among these amendments are reorganizing the district administrative courts as first degree appellate courts and providing urgent proceeding in such cases related with public interest or state benefit. Even though the Law have been revised by making some amendments in field of administrative proceeding, the necessity of a new Administrative Jurisdiction Procedures Law which must be arranged entirely and systematically has raised clearly

Kaynakça

AKBABA, Ahmet, "Fransız İdari Yargı Sistemine Bir Bakış", Ankara Barosu Dergisi, Y. 2014, S. 2, s. 434-463.

AKGÜL, Mehmet Emin, İdari Yargılama Usul Hukukunda Temyiz, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

AKYILMAZ, Bahtiyar, "Yargı Kararlarının Temyiz Öncesi Kesinleşmesi", İdari Yargıda İstinaf Semineri, Antalya, Mayıs 2009.

AVCI, Mustafa, "İdari Yargıda İstinaf", TBB Dergisi, Y. 2011, S. 96, s. 179-204.

BEREKET, Zuhal, "İdari Yargılama Usulü Hukuku Açısından İstinaf ve Kabulü", Danıştay Dergisi, www.zuhalbereketbas.av.tr/yayinlar/DANISTAY_DERGISI.pdf, s. 1-2.

BİLGİN, Hüseyin, "Üçüncü Yargı Paketinde İdari Yargının Hızlanmasına İlişkin Getirilen Yenilikler", TBB Dergisi, Y. 2012, S. 103, s. 307-350.

CANDAN, Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, B. 5, Ankara, 2012.

COŞKUN, Sabri / KARYAĞDI, Müjgan, İdari Yargılama Usulü (Örnek İçtihatlar-Yorumlar), Ankara, 2001.

ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, B. 3, Ankara, 2013.

DERDİMAN, Cengiz, İdari Yargının Genel Esasları, B. 2, Ankara, 2012.

EREM, Faruk, "İstinaf Mahkemeleri", AÜHFD, Y. 1950, S. 1-2, s. 9-17.

ESEN, Mehmet, "İdari Yargı Sisteminde Sair Kanun Yolları ve Kanun Yararına Bozma Usulü", Vergi Dünyası, S. 19, Mart 1983, s. 49-55.

GÖZLER, Kemal / KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, B. 11, Bursa, Ekim-2011.

GÖZLER, Kemal / KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, B. 13, Bursa, Ocak 2013.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, İdare Hukuku, C. II, Ankara, 2013.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Yönetsel Yargı, Ankara, 2012.

GÜRKAN, Mehmet Fatih / DENİZ, Yusuf / BOZ, Selman Sacit, "İdari Yargıda Kanun Yararına Bozma", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 30. Yıl Armağanı, Y. 2013, C. 21, S. 1, s. 105-127.

KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku, B. 6, Konya, 2013.

KARAVELİOĞLU, Celal, Açıklama ve Son İçtihatlarıyla İdari Yargılama Usulü Kanunu, C. II, Ankara, 1993.

KENT, Bülent, "Türk ve Alman İdari Yargılama Hukuklarında Temyiz Yolu", Zabunoğlu Armağanı, Ankara, 2011, s. 465-500.

KONURALP, Halûk, "Fransız Hukukunda Kanun Yolları Arasında İstinafın Yeri (Hukuk Davaları Açısından)", AÜHFD, Y. 2001, S. 50/1, s. 25-39.

KURU Baki, "İstinaf Mahkemeleri Kurulurken", Adalet Dergisi, Y. 1963, S. 5-8, s. 548-569.

ODYAKMAZ, Zehra / KAYMAK, Ümit / ERCAN, İsmail, İdari Yargı, B. 7, İstanbul, 2011.

ODYAKMAZ, Zehra, Türk İdari Yargılama Usulünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları, İstanbul, 1993.

SANCAKTAR, Oğuz, "İdari Yargıda İstinaf Sistemi Üzerine Düşünceler", Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER'e Armağan, Y. 2013, S. 8, s. 2237-2326.

SAYGIN, Engin, "İdari Yargıda İstinaf Mahkemesi Tartışması Üzerine Bir Analiz", İÜHFM, Y. 2011, C. LXIX, S. 1-2, s. 635-648.

TEOMETE YALABIK, Fulya, Fransız Hukukunda Temyizin Tarihi Gelişimi ve Temyiz Sebepleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

TOPUZ, Necip, Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.

YAMLI, Mehmet Sadık, "Kızılay Derneği'ne İlişkin Danıştay'ın Kanun Yararına Bozma Kararı", E-Yaklaşım, Kasım 2009, S. 203.

YILDIZ, Müzeyyen, "Kanun Yararına Bozma", Ankara Barosu Dergisi, 1995/4, s. 52-65.

YILMAZ, Ejder, "İstinaf Kavramı", Perşembe Konferansı, www.rekabet.gov.tr (et. 13.09.2014), s. 205-221. YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, B.10, Ankara, 2011.

ZABUNOĞLU, Yahya Kazım, İdare Hukuku, C. 2, Ankara, 2012.

Kaynak Göster