Mukallidin İmanı

Öz İmanın insana yararlı olması için öncelikle “mü’menünbih” açısından araştırma ve inceleme yapılması esas olmakla birlikte; hiçbir araştırmaya girişmeden inanan kimselerin (mukallid) durumu, kelâm tarihinde bir problem olarak incelenmiştir. İnancın nazar ve istidlâl ile gerçekleşmesi, dinin insan hayatındaki yaptırım gücü açısından önemlidir. Yozlaşmanın ve bidatlerin önüne geçecek en temel husus, topluma dinî konularda önderlik eden kişilerin niteliklerinde aranmalıdır

Mukallidin İmanı

Kaynakça

ÂSIM EFENDİ, Kâmûs Tercemesi, İstanbul, 1231.

EBU HANİFE, el-Âlim ve’l- Müteallim; el-Vasiyye (trc. Mustafa Öz, İmam-ı Azam’ın Beş Eseri içinde) İstanbul, 1981.

EŞ’ARÎ, İstihsânu’l-Havd fî ‘İlmi’l-Kelâm (nşr. R. J. McCarthy), Bey- rut, 1952.

GAZZÂLÎ, el-Mustasfâ İslam Hukukunda Deliller ve Yorum Metodoloji- si (çev. Yunus Apaydın), Kayseri 1994.

GAZZÂLİ, el-İktisâd fi’l_’itikâd, Mısır, tsz.

GÖLCÜK, Şerafettin - TOPRAK Süleyman, Kelâm, Konya, 1991.

IŞIK Kemal, Mutezile’nin Doğuşu ve Kelâmî Görüşleri, Ankara, 1967.

İBN HAZM, Usûl-i Dîn Dinin Kaynaklarına Bir Bakış (çev. İbrahim Aydın), İstanbul, 1997.

İBN MANZÛR, Lisânu’l-Arab, Beyrut, 1994.

İBNU’L-MÜRTEZA, Kitâbu’l-Galâid fî Tashîhi’l-‘Akâid (thk. Albert Nasrî Nader), Beyrut, 1985.

İBN TEYMİYYE, İman Üzerine (trc. Salih Uçan), İstanbul, 1985.

İZUTSU TOSHİHİKO, İslâm Düşüncesinde İman Kavramı (trc. Selahiddin Ayaz), İstanbul, 1984.

KÂDÎ ABDULCEBBÂR, Şerhu’l- Usûli’l-Hamse (thk. Abdulkerîm Os- man), Kahire, 1975.

KÂDÎ ABDULCEBBÂR, el-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevhîd ve’l-‘Adl (thk. İb- rahim Medkûr- Tâhâ Hüseyin), Mısır, tsz.

KILAVUZ, A. Saim, İman-Küfür Sınırı, İstanbul, 1982.

KILAVUZ A.Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm’a Giriş, İstan- bul 2004.

MÂTÜRİDÎ, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne (thk. Fâtıma Yusuf el-Haymî), Lübnan, 1425h/2004.

MUHAMMED İbrâhîm Şekara, er-Re’yu’s-Sedîd fî’l-İctihâd ve’t-Taklîd, Ummân, 1401h/ 1981.

NESEFÎ, Ebu’l-Mu‘în, Tabsıratü’l-Edille (thk. Claude Salame), Şam, 1990.

NİSÂBURÎ, el-Mesâil fi’l-Hilâfi beyne’l-Basriyyîn ve’l-Bağdâdiyyîn, (thk.Ma’n Ziyâde-Rıdvân es-Seyyid), Beyrut, 1979.

PEZDEVÎ, Ehl-i Sünnet Akaidi, (trc. Şerafettin Gölcük), İstanbul, 1980.

SÂBÛNÎ, Mâtüridiyye Akâidi, (trc. Bekir Topaloğlu), Ankara 1995.

SCHACHT J., İslam Ansiklopedisi, MEB., İstanbul, 1970, “Taklîd” Maddesi.

SEYYİD BEY, Usûl-i Fıkha Medhal, İstanbul 1333.

TEFTAZÂNÎ, Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi Şerhu’l-Akâid, (trc. Süley- man Uludağ), İstanbul, 1980.

TEHÂNEVÎ, Keşşâfu Istılâhâtı’l-Funûn, Calcuta 1854 den Ofset İs- tanbul 1404/1984.

TOPALOĞLU Bekir, Kelâm İlmi Giriş, İstanbul, 1993.

TOPALOĞLU Bekir, YAVUZ Y. Şevki, ÇELEBİ İlyas, İslâm’da İnanç Esasları, İstanbul, 1999.

TÜRK DİL KURUMU, Türkçe Sözlük, Ankara 1983.

Kaynak Göster

Bibtex @ { uluifd162994, journal = {Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-3394}, eissn = {2667-680X}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {14}, pages = {19 - 40}, doi = {}, title = {Mukallidin İmanı}, key = {cite}, author = {Yücedoğru, Tevfik} }
APA Yücedoğru, T . (2005). Mukallidin İmanı . Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 19-40 .
MLA Yücedoğru, T . "Mukallidin İmanı" . Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 (2005 ): 19-40 <
Chicago Yücedoğru, T . "Mukallidin İmanı". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 (2005 ): 19-40
RIS TY - JOUR T1 - Mukallidin İmanı AU - Tevfik Yücedoğru Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 40 VL - 14 IS - 1 SN - 1301-3394-2667-680X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mukallidin İmanı %A Tevfik Yücedoğru %T Mukallidin İmanı %D 2005 %J Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-3394-2667-680X %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Yücedoğru, Tevfik . "Mukallidin İmanı". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Ocak 2005): 19-40 .
AMA Yücedoğru T . Mukallidin İmanı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2005; 14(1): 19-40.
Vancouver Yücedoğru T . Mukallidin İmanı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2005; 14(1): 19-40.
IEEE T. Yücedoğru , "Mukallidin İmanı", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 19-40, Oca. 2005