GÖÇ ÇALIŞMALARI İÇİN BİR ANAHTAR OLARAK “KÜLTÜRLEŞME” KAVRAMI

Kültürleşme; farklı kültürlere sahip grupların sürekli ve doğrudan bir ilişki içerisinde olmaları durumunda her iki grubun ya da daha fazla sayıda grubun orijinal kültürel özelliklerinde değişikliklerin ortaya çıkması durumudur. Kültürleşmenin en yaygın nedenlerinden birisi göçlerdir. Göçmen gruplar kültürleşme süreci ile birlikte fiziksel, biyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel açılar başta olmak üzere pek çok açıdan değişime uğramaktadırlar.Kültürleşme sürecini etkileyen temel faktörler ise şunlardır: Terk edilen ve yerleşilen ülkelerin çeşitli özellikleri, vatandaşların göçmenlere karşı tutumları, göçmenlere sağlanan toplumsal destek, iki ülke kültürü arasındaki benzerlik ve farklılıklar, göç etme nedenleri ve motivasyon, göçmenlerin yeni konumları ve göçmenlerin bazı özellikleri.

“Acculturation” Concept as a Key for Migration Studies

Acculturation means the changes in the original cultural characteristics of two or more different cultural groups which have a constant and direct relationship with each other. One of the most common causes of acculturation is migrations. With the acculturation process, immigrant groups are subject to a change in many aspects like physical, biological, economic, social and cultural.The main factors affecting acculturation process are as follows: various characteristics of the countries abandoned and settled, attitudes of citizens towards immigrants, social support provided to immigrants, similarities and differences between the cultures of the two countries, reasons and motivations to migrate, new positions of the immigrants and their personal characteristics.

___

  • Hortaçsu Nuran (2007), Ben Biz Siz Hepimiz, Toplumsal Kimlik ve Gruplararası İlişkiler, 1. b. İmge Kitabevi, Ankara.

___

APA Bilge Zafer, A. (2016). GÖÇ ÇALIŞMALARI İÇİN BİR ANAHTAR OLARAK “KÜLTÜRLEŞME” KAVRAMI . Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (30) , 75-92 . DOI: 10.21550/sosbilder.290739