GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

Günümüzde tüketimin sadece fizyolojik ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılmadığı, özellikle markalı ve lüks ürünlere özgü tüketimlerin toplumsal statü kaygısı ile de yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada; tüketicilerin tüketim davranışlarında hangi değişkenlerin söz konusu olduğu araştırılmıştır. Bu amaçla, tüketime özgü 25 değişkenin, faktör analizi ile 6 faktör altında, 19 değişkene indirgendikten sonra, tüketicilerin toplam aile gelirlerine göre belirlenen üç farklı gelir grubuna göre belirlenmesine çalışılmıştır. Alt gelir grubundaki tüketicilerin, Fedakârlık, Markalı ürün, Yüksek fiyatlı ürün ve Statüye özgü davranışlar açısından diğer gelir gruplarından ayrıldıkları görülmüştür

DETERMINATION OF VARIABLES OF CONSUMER BEHAVIOUR IN ACCORDANCE WITH INCOME SPECIFIC TO LUXURY AND MARKED PRODUCTS

Nowadays, it is known that, people consume not to meet only physiological needs, but also people consume luxurious and branded goods fort the sake of status attainment. In that study, variables of consuming behaviors of consumers have been researched. Within that regard, 25 variables of consumption have been decreased to 19 variables; by eliminating 6 variables via factor analysis and then consumers have been categorized in 3 categories according to their total family income. Consumers at low level of income have been recognized to differentiate from consumers of other income levels according to their behaviors related with self- sacrifice branded goods, high-priced goods and status-related behaviors

Kaynakça

Acar, A. (2000) “Gösteriş Tüketimi”, Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, 457: 38-50.

Akgül, A. ve Çevik O. (2003) İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset, Ankara.

Assael, H. (1992) Consumer Behavior And Marketing Action, PWS-Kent Publishing Company, Boston.

Bennett, P.D. ve Mandel R.M. (1970) “Prepurchase Information Seeking Behavior of New

Car Purchasers- The Learning Hypothesis”, Journal of Marketing Research, 6: 430-433. Bıel, A.L. (1992) “How Brand Image Drives Brand Equity”, Journal of Advertising Research, (6): 6-12.

Bir, A.A. (2006) “Ülker’den Yanıt Var”, http://Hurarsiv.Hurriyet.Com.Tr/Goster/Haber.Aspx?İd=4261556&Tarih=2006-04-16 (15.02.2009)

Bourdieu, P. (1996) Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste. (Trans., R.Nice), Routledge, London.

Branson, W. H. (1989) Macroeconomic Theory And Policy, (3rd Ed.). Addison- Wesley, Boston.

Braudel, F. (2004) “Maddi Uygarlık, Mübadele Oyunları”, İmge Kitabevi, Ankara.

Churchill, G.A.(1999) “Marketing Research, Methodological Foundations”, (7th. Ed.). The Dryden Press.

Çetinkaya, Y. (1992) “Reklamcılık”, Ağaç Yayınları, İstanbul.

Demir, Y. (1999) “Markanın Pazarlama Açısından Önemi Ve Tüketici Tercihleri Üzerindeki

Etkisi, Elektrikli Ev Aletleri Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Duesenberry, J. S.(1949) “Income, Saving and the Theory of Cosumer Behavior”, Harvard University Pres.

Durnıng, A. (1998) “Ne Kadarı Yeterli”, Tübitak-Tema Vakfı Yayınları, Ankara.

Foxall, G.R. ve Goldsmıth, R.E. (1998) “Consumer Psychology for Marketing”, International

Thomson Publishing Company, London. Garson, G.D. (2008), Statnotes: Topics İn Multivariate Analysis, http://Faculty.Chass.Ncsu.Edu/Garson/PA765/Statnote.Htm (22.03.2009)

Ger, G. (1999) “Experiential Meanings of Consumption and Sustainability in Turkey”

Advances in Consumer Research, 26:276-280. Gören, E. ve Özgen, Ö. (1993) “Hazır Giyimde Yeni Bir Boyut; Marka Tutkusu”, Hazır

Giyim ve Konfeksiyon Kongresinde Sunulan Bildiri, İstanbul. Güneri, F.B. (1996) “Tüketicilerin Marka Tercihine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesinde

Reklamın Rolü”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Haır, Jr. J.F., Anderson, E.R., Tatham, R.L. ve Black, C.W. (1998) “Multivariate Data

Analysis”, Prentice Hall Inc., NJ. Kapferer, J.N. (1992) “Strategy Brand Management; New Approaches For Creating And Evaluating Brand Equity”, Prentice Hall, London.

Karaosmanoğlu, K. ve Durmuş, O. D. (2005) “Reklamlar Aracılığıyla Değişen Genç

Ebeveyn Kimlikleri”, I. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansında Sunulan Bildiri, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul. Kıray, M.B. (2005) “Tüketim Normları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

Koray, M. (2006) “Küreselleşme Süreci ve Ulus Devlet”, Ekonomi Siyaset Tartışmaları, http://Www.Stratejik.Yildiz.Edu.Tr/Makale1htm (03.03.2008)

Küçük, M. (1996) “Postmodernizm ve Tüketim Kültürü” (Featherstone, M.). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Dahui, L., BROWNE Glenn J. and WETHERBE James C. (2007), “Online Consumers’

Switching Behavior: A Buyer-Seller Relationship Perspective”, Journal Of Electronic Commerce in Organizations, 5(1):30-42. Lumley, T., Dıehr, P., Emerson S. ve Chen, L. (2002) “The Importance of The Normality

Assumption in Large Public Health Data Sets”, Annu. Rev. Public Health, 23, 151-169. O’cass, A. ve H. Frost; (2002), “Status Bradus: Examining The Effectsof Non-Product

Related Brand Associations on Status And Conspicious Cumsumption”, Journal Of Product and Brand Management, 11(2):67-88. Odabaşı, Y. (2006) “Tüketim Kültürü”, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Özdamar, K. (1999) “Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi”, Kaan Kitabevi, Eskişehir.

Özdamar, K. (2003) “Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Kaan Kitabevi, Eskişehir.

Perry, A. ve Wısnom, D. (2004) “Markanın DNA’sı: Eşsiz Ve Dayanıklı Markalar Yaratmanın Kuralları”, Mediacat Yayınları, İstanbul. Rımarcık, M. (2008) “Finding An Appropriate Statistical Method”, Http://Rimarcik.Com/En/Navigator/İs2.Html. (15.02.2009)

Saylan, M. (2009) “Markalaştıramadıklarımızdan Mısınız?”, Http://Muratsaylan.Blogcu.Com/Markalastiramadiklarimizdan-Misiniz/437849.Html. (15.08.2009)

Schıffman, L.G. ve Kanuk L.L. (2000) Consumer Behavior ( 7th Ed.), Prentice Hall.

Solomon, M. (1995) “Consumer Behavior”, Allyn And Bacon, USA.

Statsdırect (2009) “Statistical Method Selection”, http://Www.Statsdirect.Com/Help/Methods/Relationship_Between_Two_Variables_Measur d_O_The_Same_Group.Htm. (17.02.2019)

Şencan, H.; (2002), Bilimsel Yazım, İstanbul Üniversitesi İşletme Fak. Yayınları, İstanbul.

Şener, A. ve Babaoğlu, M. (2003) “Kadınların Aynı Markalı Ürünleri Satınalma

Davranışlarının İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, http://www.Sdergi.Hacettepe.Edu.Tr/Aysesener (05.07.2009)

Tığlı, M.ve Akyazgan, M.A. (2003) “Özellikli (Lüks) Tüketim Ürünlerinde Enderlik

Prensibi ve Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5:21-37. Tuna, İ. (1993) “Pazarlamada Marka ve Dayanıklı Tüketim Mallarında Markanın Tüketici

Tercihine Etkisi”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Uzgören, E. (2006) “Tüketim ve Üretim Ekseninde İsraf”, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Veblen, T. (1902) “The Theory of The Leisure Class”, Macmillan, New York.

Whıtelock, J. ve, Jobber D. (2004) “The Evaluation of External Factors on The Decision to

Enter A New, Non-Domestic Market: An Exploratory Study”, European Journal of Marketing, (38) 1437 1455.

Zorlu, A. (2006) “Üretim ve Tüketim Teorileri”, Glocal Yayınları, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ufuksbedergi814812, journal = {Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-7676}, address = {Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:86-88 Balgat - Ankara - TÜRKİYE}, publisher = {Ufuk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {42 - 62}, doi = {}, title = {GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Hız, Gülay and Kızgın, Yıldıray} }
APA Hız, G , Kızgın, Y . (2011). GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ . Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 42-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ufuksbedergi/issue/57447/814812
MLA Hız, G , Kızgın, Y . "GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ" . Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 42-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ufuksbedergi/issue/57447/814812>
Chicago Hız, G , Kızgın, Y . "GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ". Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 42-62
RIS TY - JOUR T1 - GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ AU - Gülay Hız , Yıldıray Kızgın Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 62 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-7676- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ %A Gülay Hız , Yıldıray Kızgın %T GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ %D 2011 %J Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-7676- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Hız, Gülay , Kızgın, Yıldıray . "GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ". Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 1 (Ocak 2011): 42-62 .
AMA Hız G , Kızgın Y . GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(1): 42-62.
Vancouver Hız G , Kızgın Y . GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(1): 42-62.