Sanat Eserine Dönüşen Hafıza

“Sanat Eserine Dönüşen Hafıza” konulu bu makale günümüzde hafızaya karşı artan ilginin sanat alanındaki görünürlüğü üzerinedir. Günümüzde hafıza ve geçmiş; kimlik, aidiyet, köken gibi hafıza ile ilişkili kavramlar sanatın öncelikli konuları haline gelmiştir. Öyle ki arşivler, hafıza kayıtları, dokümanlar, sanat eserlerine dönüşür. Hafızaya karşı artan ilgi farklı alanlarda da hissedilir. Hafıza ile ilgili birçok kültürel etkinlik düzenlenir. Bir hafıza mekânı olan müze sayısında önemli bir artış görülür. Gündelik yaşamda ise geçmişe karşı duyulan özlem sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Hafızaya karşı artan ilginin nedenleri birçok düşünür tarafından hafızayı zayıflattığı düşünülen modernleşme sürecinde aranmalıdır. Modernist ideolojiye göre geçmişin ikincil bir konumda oluşu, modernleşme sürecinde yeniden yapılandırılan yaşam biçimleri hafızayı zayıflatır. Bununla birlikte 20. yüzyılda yaşanan felaketler insan aklına duyulan sonsuz inancın zayıflamasına neden olurken, güven sorunu ve kimlik bunalımı ortaya çıkar. Kimliğin inşasındaki rolü ve güven duygusunu sağlayan unsurlarla olan doğrudan ilişkisi nedeniyle hafıza tutunacak bir alana dönüşür ve hafızaya karşı artan bir ilgi gözlemlenir. Bu bağlamda bu çalışmada hafızanın sanat eserine nasıl dönüştüğü, günümüzde hafızaya karşı artan ilginin nedenleri ile birlikte modernleşme sürecinde incelenmektedir

THE MEMORY TRANSFORMED INTO THE ARTWORK

This article on "The Memory Transformed into the Artwork" is about the visibility of today’s increasing interest in memory in the field of art. Nowadays, memory and related concepts such as history, identity, belonging and origin have become primary issues of art. So much so that archives, memory records, documents become art pieces. Increased interest in memory is also felt in different areas. Many cultural events related to memory are organized. There is a significant increase in the number of museums, which are memory spaces. In everyday life, longing for the past is a common situation. The reasons for increased interest towards memory are to be sought in the modernization process, which is thought to have weakened memory by many thinkers. According to modernist ideology, the past that is in a secondary position and the lifestyles that are reconstructed in the modernization process weaken memory. Nevertheless, while the catastrophic events of the 20th century lead to the weakening of the infinite belief in the human mind, problem of trust and identity crisis arise. Due to its role in the construction of identity and its direct relationship with the elements that provide the sense of trust, memory becomes a place to hold on to and an increased interest in memory is observed. In this context, this study investigates how the memory is transformed into the artwork in the modernization process, together with the reasons for increased interest in memory today.

___

 • Akay, A. (2013). Postmodernizmin ABC’si. İstanbul: Say.
 • Bauman, Z. (2011). Bireyselleşmiş Toplum. (Y.Alogan, Çev.) İstanbul: Ayrıntı.
 • Connerton, P. (2012). Modernite Nasıl Unutturur. K. Kelebekoğlu (Çev.) İstanbul: Sel.
 • Harvey, D. (2010). Postmodernliğin Durumu. (S. Savran Çev.). İstanbul: Metis.
 • Huyssen, A. (1999). Alacakaranlık Anıları. (K. Atakay Çev.). İstanbul: Metis.
 • Kahraman H. B. (2005). Sanatsal Gerçeklikler Algılar ve Öteleri. İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Oktay, A. (2002). Metropol ve İmgelem. İstanbul: İş Bankası.
 • Simmel, G. Frisby D. (2003). Modern Kültürde Çatışma. ( T. Bora, E. Gen Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • (http://www.e-skop.com/skopbulten/neoliberal-donemde-cagdas-sanatin-orgutlenmesi-iiiiv-cagdas- sanat-eseri-bir-dokumandir/1497) (Erişim: 04/05/2018)
 • Stallabrass, J. (2009). Sanat A.Ş. (E. Soğancılar Çev.). İstanbul: İletişim.
 • Şarlo, B. (2012). Geçmiş Zaman. İstanbul: Metis.
 • Şaylan, G. (2002). Postmodernizm. Ankara: İmge.
 • Görsel - İşitsel Kaynaklar Resim 1 https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/articles/70218/against- witness (Erişim: 30.05.2018)
 • Resim 2 https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/articles/70218/against- witness (Erişim: 30.05.2018)
 • Resim 3 http://cartellogiallo.blogspot.com.tr/2012/12/doris-salcedo.html (Erişim: 05.2018)
 • Resim 4 https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/ (Erişim: 28.05.2018)
 • Resim 5 http://slideplayer.fr/slide/11341600/ (Erişim:22.05.2018) İnternet Kaynakları http://www.tate.org.uk/art/artworks/salcedo-shibboleth-iii-p20336/text-summary (Erişim: 30. 04,2015 ). https://storycorps.org/ (Erişim: 10.04.2018). http://saltonline.org/media/files/o_zamanlar_konusuyorduk_scrd-1.pdf (Erişim:11.05.2018). https://www.grandpalais.fr/en/article/monumenta (Erişim:22.05.2018).
 • Artun, A., Baransel Z. Türkiye'de 2002-2012 Arası Müze Girişimleri Dökümü http://www.e- skop.com/skopbulten/cagdas-muzemani-turkiyede-2002-2012-arasi-muze-girisimleri- dokumu/455 (Erişim: 31.05.2018).
 • Esanu, O. (2013). Neoliberal Dönemde Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi III/IV: Çağdaş
 • Sanat Eseri Bir Dokümandır. http://www.e-skop.com/skopbulten/neoliberal-donemde- cagdas-sanatin-orgutlenmesi-iiiiv-cagdas-sanat-eseri-bir-dokumandir/1497 (Erişim: 05.2018).