POLİSLİK VE SOSYAL HİZMET MESLEKLERİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bu makaleni ana amacı, polisiye hizmetler ile sosyal hizmet mesleği arasındaki ilişkinin nasıl olabileceği üzerine bir değerlendirme yapmaktır.  Polisiye hizmetler insanların güvenlik gereksinimlerinin karşılanması adına devlet tarafından yerine getirilen elzem bir hizmettir. Bu hizmet yerine getirilirken bazen içinde bulunduğu kırılgan durumların etkisiyle örselenebilecek birey, grup ve topluluklarla karşılaşılabilir. Bu anlamda hem polisiye hizmetin yerine getirilmesini sağlamak, hem de bu kesimlerin ikincil mağduriyetler yaşamasını engellemek adına yaklaşım ve müdahalede farklı alanların desteğine ihtiyaç vardır. İşte burada sosyal hizmet mesleği karşımıza çıkmaktadır. Sosyal hizmet bireyi merkeze alır ve mesleki uygulamaları ile bireye sosyal bir koruma sağlar. Aynı zamanda polisin suçlu ve mağdurlarla ilgili bir takım ayrıntılı ve özel bilgilere sahip olmasına yardımcı olur. Bu çalışmaya bağlı olarak, suçun önlenmesi, krize müdahale ve suçun soruşturulması gibi önemli polisiye süreçlere; sosyal hizmet uzmanlarının önleme, savunuculuk, ara buluculuk, hızlandırıcılık ve müzakerecilik gibi önemli rollerle katkıda bulunabileceği değerlendirilmektedir.

___

  • Akduman, İ. (2016). Adli Viktimoloji. D. Yücel & M.B. Gönültaş (Ed.), Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Müdahale (s. 59-71) içinde. Ankara: Nobel YayıneviAtasü-Topçuoğlu, R. (2013). Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kuram. İ. Tomanbay (Ed.), Sosyal Hizmet Uygulamaları (No: 1832, s. 2-26). Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi YayınlarıBaykara-Acar, Y. (2014). Adli Sosyal Hizmet ve Türkiye’de Çocuk Adalet Sisteminin Tarihi. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet. Başkent ÜniversitesiBarker, R.L. (2014). The Social Work Dictionary. USA: NASW PressBartollas, C. & Schmalleger F.J. (2014). Police and the Juvenile. Juvenile Delinquency (Ninth Edition). USA: Pearson.Brownell, P. & Roberts, A.R. (2002). A century of social work in criminal justice and correctional settings. Journal of Offender Rehabilitation, 35(2), 1-17.Butters, R. & Vaughan-Eden, V. (2011). The ethics of practicing forensic social work. Journal of Forensic Social Work, 1(1), 61-72.Çağlar, T. (2012). Türkiye’de Sosyal Hizmet Disiplini Üzerine Bir Değerlendirme. İ. Cılga, B. Hatiboğlu (Ed.), Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet Üzerine Düşünceler. Ankara: SABEV Yayınevi.Conte, J.R., Berliner, L., & Nolan, D. (1980). Police and social worker cooperation-a key in child sexual assault cases. FBI Law Enforcement Bulletin, 49(3): 7-10. Dean, C.W., Lumb, R.C., & Proctor, K. (2000). Social work and police partnership: A summons to the village strategies and effective practices. The North Carolina Department of Crime Control and Public Safety (Paper 1): Criminal Justice Faculty Publications.Duyan, V. (2003). Sosyal hizmetin işlev ve rolleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 14(2), 1-22.Fahsing, I.A, Glomset, R., & Gottschalk, P. (2008). Characteristics of effective SIOs: a content analysis for management in police investigations. International Journal of Management and Enterprise Development, 5(6), 708-722.Fırat, İ. & Erdem, E. (2014). Türkiye’de iç güvenlik hizmeti ve kolluğun sivil denetimi. Journal of Turkish Court of Accounts/Sayistay Dergisi, (94):115-133.Gönültaş, M.B. & Gürer, C. (2015). Cinayet Olaylarında Suçlu Profilleme ve Mağdur Bilimi İlişkisi. F. Irmak & E. Darcan (Ed.), Şiddet Suçları: Yaklaşımlar Ve Trendler. Ankara: Adalet Yayınevi.Gönültaş, M.B. (2016). Adli Sosyal Hizmet: Adalet Mekanizmasındaki Yeri ve Önemi. D. Yücel &M.B. Gönültaş (Eds.), Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Müdahale (s. 2-14) içinde. Ankara: Nobel YayıneviGreene, G.J & Lee, M.Y. (2015). “How to Work with Clients’ Strengths in Crisis Intervention: A Solution Focused Approach”. KR, Yeager & A.R, Roberts (Eds.), Crisis Intervention Handbook. UK: Oxford University Press.Kartal, B. (2009). Sosyal Hizmetin Tanımı ve Sosyal Hizmet Alanları. Y. Şişman (Ed.), Sosyal Hizmete Giriş. (No: 1930, s. 2-20). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.Lamin, S.A. & Teboh, C. (2016). Police social work and community policing. Cogent Social Sciences, 2(1), 1-13. Michaels, R.A. & Treger, H. (1973). Social work in police departments. Social Work, 18(5), 67-75.Önder, Ş.G & Gönültaş, M.B. (2005). Suçlu profilleme ve Türkiye’deki genel durumu. Polis Bilimleri Dergisi, 7(4), 35-58.Özbesler, C. (2016). Sosyal İnceleme ve Değerlendirme. D. Yücel & M.B. Gönültaş(Ed.), Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Müdahale (s. 236-242). Ankara: Nobel YayıneviÖzden, S. A., Pak, M.D. ve İçağasıoğlu Çoban, A. (2017). Sosyal hizmette iyilik hali kavramı. Türkiye Sosyal Hizmet araştırmaları Dergisi, 1 (2), 87-104.Özgür, Ö. (2017). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 09 Şubat 2013’te çıkardığı Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği üzerine. http://www.sosyalhizmetuzmani.org/asp-shm.htm, Erişim Tarihi: 26.01.2017. Patterson, G.T. (2008). Police Social Work: A Unique Area of Practice Arising from Law Enforcement Functions. Social Work Practice in the Criminal Justice System. USA: Routledge.Roberts, A.R. (1978). Training police social workers: A neglected area of social work education. Journal of Education for Social Work, 14(2), 98-103.Sheafor, B.W & Horejsi, B. (2015). Sosyal Hizmet Uzmanlarına Rehberlik Eden İlkeler. O.Uraz (Çev.), Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler (2. Baskı). Ankara: Nika Yayınevi.Smith, C. & Brooks, D. (2012). Security science: The theory and practice of security. USA: Butterworth-Heinemann.Treger, H., Thomson, D., & Jaeck, G.S. (1974). A police-social work team model: Some preliminary findings and implications for system change. NPPA Journal, 20(3), 281-290.Tuncay, T. & Erbay E. (2006). Sosyal hizmetin temel hedefi: Sosyal adalet, güçlendirmeyle retorikten pratiğe. Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(1), 53-69.Virtual Knowledge Center to End Violence against Women and Girls (2012). Roles and responsibilities of police. http://www.endvawnow.org/en/articles/743-roles-and-responsibilities-of-police.html, Erişim Tarihi:01.01.2017. Young, D.S. (2014). Social workers’ perspectives on effective practice in criminal justice settings. Journal of Forensic Social Work, 4(2): 104-122.

___

APA Gönültaş, B. M. (2018). POLİSLİK VE SOSYAL HİZMET MESLEKLERİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 51-69 .