Suudi Arabistan’da İhtiyaci Hareketler Olarak Sahve ve Vehbabilik

Öz Bu çalişma özü itibariyle Siiiia'i Arabistan ’in l'iiriioii ideolojisi olan Veliüabi'lik ve Suudi rejimine yönelik güçlü bir İslami miilialejîet hareketi olarak ortaya çi— kan Salive liarelc'etini ele almakta ve her iki liarekeiin ortaya gittiği sivas-i, dini ve toplumsal dinamikleri incelemeye çalişmaktaclir İnyaei liarel'etler olarak leüliabilik ve Salwe, tarihsel süreç içerisinde şekillenen Seleiî geleneğin Siiiitli Arabistan ’a özgü bir yanSimas: olarak ortaya çikmişlara'ii: Bit çalışmada, Ali— mea' İbni Hanbel ’le başlayan veAnmea' İbni Teymiye ’yle devam eden Selefi İslam anlayişmin (lim) siyasi ve toplamsal dinamikleri Oitaya koniilmak suretiyle Veli— liabilil' ve Same hareketi üzerindeki etkilerine değinilmektetlii: Bununla birlikte, Stands. Arabistan ’daki iliyaoi miilialefet hareketi olan Satire ’nin Siiiiıfi'i rejimi üze— rina'e hating}: siyasal baskilar neticesinde devletin örgütlenme ve işleyiş clüzeni ile ilgili olai'al'yapilan mŞjr'mfaitfah etkiSi ortaya konmaya çaliŞilmalitaa'ii

Kaynakça

Bassaın Abdullah al-Bassam, “Political Reform in Saudi Arabia: Necessity or Luxury?, Middle East Oniine Journal, 0.3, sy.6, Yıl. 2011, ss.175 -197.

Borisoviç Lutskiy, Arap Ülkeierinin Yakin Tarihi, çev. Turan Keskin, İstanbul: Yordam Kitap, 2011.

David Cummins, Tne Wafinabi Massacre anfi Saudi Arabia, New York: I.B. Tau- ris, 2006.

Faleh A. Jabar ve Hosham Dawod,Aşiretier ve iktidar, çev. Ömer Öğünç, İstan- bul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.

Hamadi Redissi, “The Refutiati ofWahhabism in Arabian Source”, içinde. King— dom Without Borders, Madawi al-Rasheed (ed), London: Hurst, 2.008.

James ‘Nynbrandt,A Brieinsioıry ofSaıia’i Arabia, 2. Baskı, New York: Fact On File, 2010.

John L. Esposito, [.S-lain anar Politics, 4. Baskı, New York: Syracuse Unv. Press, 1998.

Judith Caesar, “Saudi Dissent: Rumblings under the Throne”, Tne Nation, 17 Aralık 1990.

Madawi al-Rasheed, A History ofSamfi Arabia, New York: Cambridge, 2.010.

Madawi Al-Rasheed, Contesting Sandi State, New York: Cambridge, 2006.

Maınoun Fandy, Sana—İi Arabia anaı Poiiiics of Dissent, New York: Palgrave, 1999.

Mansoor Jassem Al-Shaınsi, Islam and Political ReŞrm in Saudi Arabia, New York: Routledge, 2011.

Mehmet Ali Büyükkara, Santa“: Arabistan ve ahsaba-ik, İstaııbul: Rağbet Yayın- ları, 2013.

Mehmet Zeki İşcan, Seiaiîfik: İslami Kohenciiiğin Tarihi Teinelieri, 4. Baskı, İstanbul: Kitap Yaymevi, 2.012.

Muhammed Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi, çev. Sıbgatullah Kaya, İstanbul: Çelik Yayınevi, 2013.

Mustafa Öz, İslam Mezhepleri Tarihi, İstanbul: Ensar, 2011.

Natana J. Delong Bas, Wannabi ils—Earn, New York: Oxford, 2004.

Nazih Ayubi, Arap Dünyasında Din ve Siyaset, çev. Yavuz Alagoıı, İstanbul: Cep Kitapları, 1991.

Ondrej Beranek, “Divided we Survive: A Landscape of Fragmentation in Saudi Arabia”, Middie East Brief,” Crown Centerjbr Maddie East Shearer, Ocak 2009, No.3 3.

Pascal Menoret, The Saudi Enigma, çev. Patrick Camiller, Beirut: World Book Publishing, 2005.

R. Hrajı' Dekmenjian, “The Rise ofPolitical Islam in SaudiArabia", The Mıdcı'le Eastfoııı'nal, 0.48, sy.4, Kış, 1994, 55.627-643.

Saıni Zubaida, İslam Dünyasında Hukuk ve İktidar, çev. Burcu Koçoğlu Birinci ve Hasan Acak, İstanbul: İstanbul Bilgi Ünv. Yayınları, 2003.

Selda Güner, Vefıfıabı—C'ııııdı'ı’eı', İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013.

Stephane Lacroix, Awakening Islam, çev. George Holoelı, London: Harvard Un- versity Press, 2011.

Süleyman el-Kusi, SefqŞhk, çev. Ahmet İyibildiren, 2. Baskı, İstanbul: Guraba, 2013.

Toby C. Jones, “Religious Revivalism and Its Challenge to the Saudi Arabia”, Religional Palmas ın Sands Arabs, Muhammed Ayoob and Hasan Kösebala- ban {ed}, New York: Lynne Rienner Publisher, 2009, ss. 109-120.

William L. Cleveland, Modem Ortadoğu Tarıhı, çev. Mehmet Harmancı, İstan- bul: Agora Kitaplığı, 2008.

Kaynak Göster

Bibtex @ { tocd179408, journal = {Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi}, issn = {2147-7523}, eissn = {2630-5631}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {155 - 184}, doi = {}, title = {Suudi Arabistan’da İhtiyaci Hareketler Olarak Sahve ve Vehbabilik}, key = {cite}, author = {Akdoğan, İsmail and Kalaycı, Rıdvan} }
APA Akdoğan, İ , Kalaycı, R . (2014). Suudi Arabistan’da İhtiyaci Hareketler Olarak Sahve ve Vehbabilik . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi , 1 (1) , 155-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/17161/179408
MLA Akdoğan, İ , Kalaycı, R . "Suudi Arabistan’da İhtiyaci Hareketler Olarak Sahve ve Vehbabilik" . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 (2014 ): 155-184 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/17161/179408>
Chicago Akdoğan, İ , Kalaycı, R . "Suudi Arabistan’da İhtiyaci Hareketler Olarak Sahve ve Vehbabilik". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 (2014 ): 155-184
RIS TY - JOUR T1 - Suudi Arabistan’da İhtiyaci Hareketler Olarak Sahve ve Vehbabilik AU - İsmail Akdoğan , Rıdvan Kalaycı Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 184 VL - 1 IS - 1 SN - 2147-7523-2630-5631 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Suudi Arabistan’da İhtiyaci Hareketler Olarak Sahve ve Vehbabilik %A İsmail Akdoğan , Rıdvan Kalaycı %T Suudi Arabistan’da İhtiyaci Hareketler Olarak Sahve ve Vehbabilik %D 2014 %J Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi %P 2147-7523-2630-5631 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Akdoğan, İsmail , Kalaycı, Rıdvan . "Suudi Arabistan’da İhtiyaci Hareketler Olarak Sahve ve Vehbabilik". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 / 1 (Haziran 2014): 155-184 .
AMA Akdoğan İ , Kalaycı R . Suudi Arabistan’da İhtiyaci Hareketler Olarak Sahve ve Vehbabilik. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2014; 1(1): 155-184.
Vancouver Akdoğan İ , Kalaycı R . Suudi Arabistan’da İhtiyaci Hareketler Olarak Sahve ve Vehbabilik. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2014; 1(1): 155-184.
IEEE İ. Akdoğan ve R. Kalaycı , "Suudi Arabistan’da İhtiyaci Hareketler Olarak Sahve ve Vehbabilik", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 155-184, Haz. 2014