Bronş astmalı hastaların klinik özellikleri

Bu çalışma Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde 1996-1997 yılları arasında bir anket formu kullanılarak prospektif olarak yapıldı. Amaç, astmalı hastaların klinik özelliklerini, bize başvurmadan önce kullandıkları tedaviyi, acil başvuru ve hospitalizasyon sayısını, fizik muayene ve laboratuvar bulgularını belirlemekti. Çalışmaya bronş astmalı 77 kadın, 24 erkek toplam 101 olgu alındı. Olguların yaş ortalamaları 32±10.2, hastalık süreleri 6.2±6.02 yıldı. Hastanemize başvurdukları anda 37 olgu hafif, 28 olgu orta, 36 olgu ağır astma kriterlerini taşıyordu.Bronş astmalı 63 olguya (%63) allerjik rinit eşlik etmekte idi. Ailede allerjik kökenli bir hastalık %50, ilaç allerjisi %19, besin allerjisi %9, ev hayvanı besleme %13 oranında saptandı. Olguların 17'si sigarayı bırakmış, 9 olgu halen içmekte idi. Kendileri içmediği halde 42 olgunun çocukluktan beri pasif içici olduğu saptandı. Hastaların tümü göz önüne alındığında inhaler kortikosteroid; 37 olguda kısa etkili beta 2 agonist ile, 27 olguda teofilin ile birlikte toplam 64 hastada kullanılıyordu. Ağır astmalılarla hafif ve orta astmalılar karşılaştırıldıklarında ağır astmalılarda; hastaneye başvuru hafif astmalılara göre,yatış oranları ise hem orta, hem de hafif astmalılara göre istatistiki olarak anlamlı biçimde yüksek bulundu. Aspirin intoleransı olan sekiz hastanın yedisi ağır astma grubundaydı. Sonuç olarak astmalı olgulara büyük oranda rinitin eşlik ettiğini ve ciddi astmalı olgularda aspirin duyarlığının önemli olabileceğini gözledik. Uzun süredir hastalıkları bulunmasına karşın doğru tedavi kullanmayan olguların saptanması ile de hem hastaların hem de hekimlerin astma konusunda sürekli bir eğitim almaları gerektiğini düşündük.

The clinical characteristics of the patients with bronchial asthma

In this study, we aimed to determine the clinical characteristics of asthmatic patients, their previous medical therapy, and their emergency visit frequency, hospitalization rate and laboratuary findings. Thus, we performed a prospective study between 1996 and 1997 by preparing a questionnaire, and conducting physical examination on each patient. The study included 101 patients (77 women and 24 men) with bronchial asthma. The mean age of the patients and mean duration of illness were 32.31 ± 10.2 years and 6.25±6.02 years, respectively. On admissions 37 cases had mild, 28 had moderate, 36 cases had severe asthma. Sixty-three percent of the patients (63%) with bronchial asthma had co-existing allergic rhinitis. Fifty percent of the patients had allergic diseases history in their families, history of drug and food allergy were positive in 19% and 9% of the cases respectively. Thirteen percent had pets in their houses. Of the 101 patients, 17 (17%) were ex-smokers, 9 (9%) were current smokers; and 42 (42%) were passive smokers since their childhood. Among all patients a total of 64 were using inhaled corticosteroids in whom 37 patients were also taking b2 agonists and 27 were using theophylline. When patients with severe asthma were compared to patients with mild or moderate asthma, the rate of admission to the hospital was significantly higher in severe asthmatics than patients with mild asthma. Also hospitalization rate was significantly higher in patients with severe asthma than moderate and mild asthmatic groups. Seven of 8 patients with aspirin intolerance were in severe asthmatic group. As a result, it is observed that rhinitis frequently coexisted and the rate of aspirin sensitivity was higher in severe asthmatics. The presence of patients, who have no appropriate treatment although they have had bronchial asthma for a long time, necessitates the continous education of both the patients and physicians on the management of asthma.

Kaynak Göster