KOAH akut atakta serum trigliserit düzeyinin spirometrik değerler ve bağlam kültür sonuçları ile ilişkisi

Giriş: KOAH'ta malnutrisyon sık gözlenen ve prognozu etkileyen bir faktördür. Serum trigliserit düzeyi, malnütrisyonun göstergesi olarak kullanılmakta ve hastalık prognozu ile korelasyon göstermesi beklenmektedir. Amaç: Çalışmamızda KOAH akut atakla başvuran hastalarda, serum trigliserit düzeyi ile solunum fonksiyonları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Yöntem: Mart 2004 - Aralık 2006 tarihleri arasında KOAH,akut atak tanısı ile kliniğimize yatırılarak tedavi edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, klinik bulguları, serum trigliserit değerleri, balgam kültürleri ve spirometrik ölçüm sonuçları kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya KOAH akut atak nedeniyle yatırılan toplam 102 [(21(%20.6) kadın, 81 (%79.4) erkek, ortalama yaş 68.5±8.7 yıl] hasta dahil edildi. Olguların serum trigliserit düzeyi ile VKİ (vücut kitle indeksi) arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (r=0.246 ve p=0.044). Serum trigliserit düzeyi, VKİ normal olan (>20 kg/m2) hastalarda, VKİ düşük olan olgulara göre (

Relationship serum triglyceride level with spirometric outcomes and sputum culture results in acute exacerbation of COPD

Introduction: Malnutrition is very widespread factor which affects to prognosis in COPD. We expect that serum triglyceride level might be pointer of malnutrition and correlates with the prognosis of disease. Objective: In our study we aimed to evaluate the relationship between serum triglyceride level and pulmonary functions in the patients with acute exacerbation of COPD. Method: Subjects with acute exacerbation of COPD which were treated in our clinic between March 2004 and December 2006, were evaluated retrospectively. Demographic characteristics, clinical findings, serum triglyceride levels, sputum culture results and spirometric outcomes of the patients were recorded. Results: Patients (the mean age 68.5±8,7 years) who were treated in our clinic with the acute exacerbation of COPD, were included to study. Positive correlation was determinated between serum triglyceride level and Body Mass Index (BMI)(r=0.246 ve p=0.044). Serum triglyceride level was found significantly higher in objects who had normal BMI than objects who had lower BMI. Also were found that serum triglyceride level correlated with FEV1 (r=0.263 and p=0.037), %FEV1(r=0.281 and p=0.026) and %PEF(r=0.372 and p=0.004) positively/Cigarette packet years correlated with serum triglyceride level (r=-0.284 and p=0.010) and BMI values(r=-0.302 and p=0.008) negatively. In 37(%36.3) of all objects were isolated microorganisms in their sputum culture. Serum triglyceride levels of the objects who were isolated microorganism (91.5±5.1 mg/dL) in their sputum culture were found significantly lower (p=0.010) than weren't isolated (121.3±5.1 mg/dL). Concluşion:There is significantly relationship between serum triglyceride level and severity of disease. We suggest that serum triglyceride level might be effective parameter for evaluating malnutrition in COPD. (The Archives of Lung 2007; 8: 106-10)

Kaynakça

1.AMWJ Schols. Nutrition and respiratory disease. Clinical Nutriti on 2001 ;20:173.

2.Keithley JK. Nutritional needs and support of mechanically ventilated patients. Med Surg Nurs 1997;6:74-5.

3.McCarthy MS, Deal LE. Nutrition support in respiratory failure. In: Shikora SA, Martindale RG, Schwaitzberg SD(eds). Nutritional Considerations in the Intensive Care Unit, Dubuque, Iowa, Kendall/Hunt Publishing Company, 2002:187-208.

4.Shris ME, Olsan JA, Shike M(eds). Modern Nutrition in Health and Disease, 8th ed., 1994:1374-889.

5.Schois AMWJ, Mostert R, Soeters PB, et al. Nutritional state and exercise performance in patients with chronic obstructive lung disease. Thorax 1989;44:937-41.

6.Basili S, Ferroni P, Vieri M, et al. Lipoprotein (a) serum levels in patients affected by chronic obstructive pulmonary disease. Atherosclerosis 1999)147:249-52.

7.Landbo C, Prescott E, Lange P, et al. Prognostic value of nutritional status in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160:1856-61.

8.Congleton J. The pulmonary cachexia syndrome:aspects ot energy balance. Proc Nutr Soc 1999;58:321-8.

9.Sahebjami H, Mac Gee J. The effects of starvation on lung mechanics and biochemistry in young and old rats. J Appl Physiol 1985;58:778-84.

10.Shaheen S. The beginnings of chronic airflow obstruction. Br Med Bull 1997;53:58-70.

11.Nishimura Y, Tsutsumi M, Nakata H et al. Relationship between respiratory muscle strength and lean body mass in men with COPD. Chest 1995;107:1232-6.

12.Öktemer S. Solunum fonksiyonları ve beslenme desteği. Aktüel Tıp Dergisi 1999;4:65-7.

13.Cano NJ, Roth H, Curt-Fortune I, et al. Nutritional depletion in patients on long-term oxygen therapy and/or home mechanical ventilation. Eur Respir J 2002;20:30-7.

14.Harik-Khan Rl, Fleg JL, Wise RA. Body mass index and the risk of COPD. Chest 2002;121:370-6.

15.Schols AM, Slangen J, Volovics L, et al. Weight loss is a rever sible factor in the prognosis of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:1791-7.

16.Prescott E, Almdall T, Mikkelsen KL, et al. Prognostic value of weight change in chronic obstructive pulmonary disease: results from Copenhagen City Heart Study. Eur Respir J 2002;20:539-44.

17.Ünvar S. Akciğer hastalığı ve beslenme. KEPAN 2000:164-78.

18.Ercan S, Çakan A, Dereli Ş, ve ark. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Serum Lipid Düzeylerinin İncelenmesi. Tuberk Toraks 2002;2:246-50.

19.Song Y, Kang XM, Xia XR. The nutritional status and immune function of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Chung, Hua-Nei-Ko-Tsa-Chih 1993;32:33-6.

Kaynak Göster

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi
  • ISSN: 1309-0119
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2000
  • Yayıncı: ayşe akgül

24651

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sıradışı semptomları nedeniyle KOAH tanısı ile izlenen nadir bir sendrom:Chiliaditi sendromu;bir olgu nedeniyle

SUAT KONUK, TUNCER TUĞ, Fahrettin TALAY, Bahar KURT, Murat BÖLÜK, Çiğdem GÖKAY

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde paklitaksel ve karboplatin kombinasyonunun etkinliği

Özgür USLU, Fevziye TUKSAVUL, Tuncay VATANSEVER, AHMET EMİN ERBAYCU, Mehmet GÜLPEK, Melike Kazancı NARİN, Salih Zeki GÜÇLÜ

Yeni ve önceden tedavi almış akciğer tüberkülozlu olgularda ilaç dirençleri

Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Güneş ŞENOL, Günseli BALCI, Enver YALNIZ, Emel ÖZDEN

Kliniğimizde 2000-2005 yılları arasında yatırılan pulmoner tromboemboli tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi

Özlem ABAKAY, Füsun TOPÇU, Abdurrahman ABAKAY, Levent AKYILDIZ, Tekin YILDIZ

KOAH akut atakta serum trigliserit düzeyinin spirometrik değerler ve bağlam kültür sonuçları ile ilişkisi

Hayrettin GÖÇMEN, Ayşen YILDIZ, HİKMET ÇOBAN, Ahmet URSAVAŞ, Göksel MİÇOOĞULLARI, Funda COŞKUN, Mehmet KARADAĞ, Oktay GÖZÜ

Resolution of a giant invasive mediastinal lymphoma

Aydın NADİR, Mehmet ŞENCAN, Melih KAPTANOĞLU

İnvaziv mekanik ventilasyon uygulanan kronik obstrüktif akciğer hastalıklı olgularda prognozu belirleyen etkenler

NERMİN KELEBEK GİRGİN, Remzi İŞÇİMEN, Semih ARICI, Ferda KAHVECİ, Berin ÖZCAN, Oya KUTLAY

Nadir görülen 3 adet alveoler hemoraji vakası

Sevin BAŞER, Neşe AYDEMİR, Fatma EVYAPAN, Sibel ÖZKURT, Göksel KITER, Murat KAVAS, Aylin MORAY, Bahattin POLAT, Ferda BİR

Akut masif pulmoner embolide lokal intravasküler trombolitik uygulama: Olgu sunumu

Muhammet Emin AKKOYUNLU, Remzi ALTUN, Levent KART, Meltem TOR, Süleyman Aykut ALTUNKAYA, Figen ATALAY, T. ÖRNEK

Posttorakotomi ağrısı: Prilokain, bupivakain ve ropivakain ile interkostal sinir blokajı

BURÇİN ÇELİK, Hasan HAMZAÇELEBİ, Hale Kefeli ÇELİK