Polatlı-Sivrihisar Neojen Havzası Üst Miyosen Evaporitlerinin Jeokimyasal ve Jeoistatistiksel İncelemesi (Demirci Köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu)

Polatlı-Sivrihisar Neojen Havzasındaki Üst Miyosen yaşlı Sakarya formasyonu Jips Üyesi, beş farklı alt litofasiyesle temsil olur. Bunlar; a) masif yapılı ikincil jipsler, b) laminalı birincil anhidritler, c) breşik-nodüler yapılı ikincil jipsler, d) kırıntılı jipsler (jipsarenitler) ve e) şevron yapılı selenitik jipsler'dir. Bunlardan masiv jipslerdeki demirli-manganlı ara bantlar ile seyrek elementer kükürt kristallenmeleri ve laminalı birincil anhidritlerdeki stromatolitik alg yaygıları oluşum mekanizmaları açısından oldukça önemlidirler. Bu alt fasiyeslere ait farklı mineralleşme tiplerini karakterize eden jips-anhidrit örneklerinin jeokimyasal ve jeoistatistiksel açıdan değerlendirilmesi, bunların oluşumlarına kökensel bir ön yaklaşım sağlamıştır. Bunun için 24 adet farklı tipteki örneğin 13 adet ana oksit, 15 adet eser element ve 13 adet nadir toprak elementi analizi sonuçları üzerinde; element çiftlerine özgü korelasyon katsayı hesaplamaları ile istatistiksel grafik çizimleri yapılmıştır. Bu jeoistatistiksel çalışmalar sonucunda üç ana grup element birlikteliği belirlenmiştir. Bunlardan birinci grup; SiO , Al O , K O, Rb, ΣFe O , MgO, MnO, As, V, TiO , P O , Zr, Zn, Ni, Co ve Cu ile ikinci grup; Ba, 2 2 3 2 2 3 2 2 5 Sr, Mo, Pb, W, F, Au ve Na O ve üçüncü grup; CaO ve SO element birliktelikleridir. Bu birlikteliklere göre, 2 3 evaporitler içerisinde yoğun diyajenetik kil mineral sıvamaları ve/veya dolguları ile karbonatlaşmaların bulunduğu saptanmıştır. Diğer yandan jeokimyasal analizlerdeki eser element değerlerinin, evaporitik playa göl çökelme ortamı jeokimyası değerlerinden yüksek olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak; Üst Miyosen paleo gölünün evaporitleşme sırasında zemin-tatlı su girişlerine, kısa periyotlarla değişebilen iklimsel şartlara (kuraklık ve yağış gibi), gölün izole olmuş alanlarında gelişen sınırlı indirgeyici ortam koşullarına ve depolanma sonrası etkin olan hidrotermal çözeltilere bağlı olduğu düşünülmektedir. Üst Miyosen yaşlı Sakarya Formasyonu Jips Üyesine ait evaporitlerin jeokimyasal ve jeoistatistiksel değerlendirmesinde bunların; paleo iklimsel koşulların, dönemsel karasal volkanizmanın, depolanmayla eş zamanlı tektonizmanın ve farklı litolojilere (silisiklastik ve karbonatik gibi) sahip depolanma sistemlerinin etkin olarak geliştiği playa gölü kompleksinde çökeldiği belirlenmiştir.

Geochemical and Geostatistical Investigation of Upper Miocene Evaporites in the Polatlı-Sivrihisar Neogene Basin (Demirci Village, NE Sivrihisar; Central Anatolia, Turkey)

The gypsum member of the upper Miocene aged Sakarya formation in the Polatli-Sivrihisar Neogene basin is represented by five different sub-lithofacies. These are: a) secondary massive gypsums b) primary laminated anhydrite c) secondary laminated brecciated-nodular gypsum d) clastic gypsum (gypsum arenite) and e) chevron selenitic gypsum. Among these, massive gypsum with iron-manganese bands separated by sparse sulphur crystals and primary laminated anhydrite with algal stromatolithic structures are important in respect of their formationmechanisms. The geochemical and geostatistical evaluation of different minerallization types from gypsumanhydrite samples of these sub-facies provide evidence of their possible source of origin. For this purpose 24 samples of different types including 13 major oxides, 15 trace elements and 13 rare earth elements were analyzed and from these results the correlation coefficient values for couple elements were determined and statistical graphics were prepared. After these geostatistical studies, three main groups of elements were identified. Among these: Group-I comprised SiO , Al O , K O, Rb, ∑ Fe O , MgO, MnO, As,V, TiO , P O , Zr, Zn, Ni, Co and Cu, 2 2 3 2 2 3 2 2 5 Group II comprised Ba, Sr, Mo, Pb, W, F, Au and Na O and Group III comprised CaO and SO combinations. These 2 3 combinations commonly show excessive vug-filling diagenetic clay minerals and/or carbonization within evaporites. On the other hand, the results of geochemical analysis of trace elements show higher values than the chemistry of evaporitic playa lake sedimentary environments. The reasons for these high values are considered tobe: the fact that during the evaporation process the upper Miocene paleolake was under the influence of fresh ground water input, variation in climatic conditions for a short period of time (like dryness and wetness), limited reducing environmental conditions in isolated parts of the lake and post depositional hydrothermal dissolutioning. The geochemical and geostatistical evaluation of upper Miocene evaporites of the gypsum member of Sakarya formation have identified that these evaporites were deposited in a playa lake complex with different depositing lithologies (siliciclastics and carbonates) which were affected by paleoclimatic conditions, periodic terrestrial volcanism and syn-sedimentary tectonics.

Kaynakça

PDF dosyaya bakınız

Kaynak Göster

APA Güngör Yeşilova, P , Tekin, E . (2007). Polatlı-Sivrihisar Neojen Havzası Üst Miyosen Evaporitlerinin Jeokimyasal ve Jeoistatistiksel İncelemesi (Demirci Köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (2) , 71-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28420/302629

29337 13346

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sazak-Biçer (Sivrihisar KD'su) civarı Neojen (Miyosen-Pliyosen) göl basenindeki kiltaşlarının mineralojik incelemesi / Mineralogical investigation of claystone in the Neogene (Miocene-Pliocene) lacustrine basin of Sazak-Biçer area (NE of Sivrihisar)

Zehra KARAKAŞ, Özge KARAKAŞ, Baki VAROL

Polatlı-Sivrihisar Neojen havzası Üst Miyosen evaporitlerinin jeokimyasal ve jeoistatistiksel incelemesi (Demirci köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu) / Geochemical and geostatistical investigation of Upper Miocene evaporites in the Polatlı-Sivrihisar Neogene basin (Demirci village, NE Sivrihisar; Centra

Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA, Erdoğan TEKİN

Polatlı-Sivrihisar Neojen havzası Üst Miyosen evaporitlerinin jeokimyasal ve jeoistatistiksel incelemesi (Demirci köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu) / Geochemical and geostatistical investigation of Upper Miocene evaporites in the Polatlı-Sivrihisar Neogene basin (Demirci village, NE Sivrihisar; Centra

Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA, Erdoğan TEKİN

Polatlı-Sivrihisar Neojen havzası Üst Miyosen evaporitlerinin jeokimyasal ve jeoistatistiksel incelemesi (Demirci köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu) / Geochemical and geostatistical investigation of Upper Miocene evaporites in the Polatlı-Sivrihisar Neogene basin (Demirci village, NE Sivrihisar; Centra

Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA, Erdoğan TEKİN

Polatlı-Sivrihisar Neojen havzası Üst Miyosen evaporitlerinin jeokimyasal ve jeoistatistiksel incelemesi (Demirci köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu) / Geochemical and geostatistical investigation of Upper Miocene evaporites in the Polatlı-Sivrihisar Neogene basin (Demirci village, NE Sivrihisar; Centra

Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA, Erdoğan TEKİN

Polatlı-Sivrihisar Neojen havzası Üst Miyosen evaporitlerinin jeokimyasal ve jeoistatistiksel incelemesi (Demirci köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu) / Geochemical and geostatistical investigation of Upper Miocene evaporites in the Polatlı-Sivrihisar Neogene basin (Demirci village, NE Sivrihisar; Centra

Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA, Erdoğan TEKİN

Polatlı-Sivrihisar Neojen Havzası Üst Miyosen Evaporitlerinin Jeokimyasal ve Jeoistatistiksel İncelemesi (Demirci Köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu)

Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA, Erdoğan TEKİN

Yuvaköy civarındaki Ankara karmaşığının petrolojik özellikleri / Petrological characteristics of Ankara melangé around the Yuvaköy region

Asuman YILMAZ, Ünal ÇAKIR

Polatlı-Sivrihisar Neojen havzası Üst Miyosen evaporitlerinin jeokimyasal ve jeoistatistiksel incelemesi (Demirci köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu) / Geochemical and geostatistical investigation of Upper Miocene evaporites in the Polatlı-Sivrihisar Neogene basin (Demirci village, NE Sivrihisar; Centra

Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA, Erdoğan TEKİN

Polatlı-Sivrihisar Neojen havzası Üst Miyosen evaporitlerinin jeokimyasal ve jeoistatistiksel incelemesi (Demirci köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu) / Geochemical and geostatistical investigation of Upper Miocene evaporites in the Polatlı-Sivrihisar Neogene basin (Demirci village, NE Sivrihisar; Centra

Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA, Erdoğan TEKİN