Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde Hz. Peygamber’in (s.a.) Uygulamaları

Hz. Peygamberin (s.a.) ’in tebliğ görevi sadece vahyi ulaştırmak şeklinde tanımlanamaz. Bu sebeple Hz. Peygamber tebliğ görevi yanında vahyin uygulanmasında da aktif görev almıştır. Bunun yanında Hz. Peygamberin arkadaşlarının düşünme becerilerinin gelişiminde de rehberlik ettiği bazı uygulamalarından anlaşılmaktadır. Hz. Peygamberin bireylerin zihni gelişimlerine nasıl katkıda bulunduğu, onun eğitim anlayışını ortaya çıkarmak bakımından da önem arz etmektedir. Henüz eğitim faaliyetlerin sistemleştirilmediği, yazının yaygın olarak kullanılmadığı, sözlü bir geleneğin hâkim olduğu bir dönemde Hz. Peygamberin ashabını eğitirken kullandığı yaklaşımlar bu açıdan önemli görülmektedir. Çalışmada Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve Sünen-i Tirmizi gibi temel hadis kitapları incelenmiş ve günümüz alan literatürü ile bu veriler desteklenmeye çalışılmıştır. Hz. Peygamberin, ashabını bir olaya veya meseleye yaklaşırken birtakım muhakemelere başvurmalarını sağlamak suretiyle düşünme becerilerini geliştirmek, bakış açılarını zenginleştirmek için rehberlik ettiğini ifade edebiliriz. Kendi özgün fikrini oluşturma, kıyaslama, analoji, ortak akıldan faydalanma, tecrübelerden istifade vb. yaklaşımlar ile bunu sağladığını görmekteyiz. Bu çalışmada bu örneklikler üzerinde durulmuştur.

Practices of the Prophet (p.) In the Development of Intellectual Skills

The duty of the Prophet (pbuh) to be notified of what is revealed to him cannot be defined as simply delivering what is coming. He has fulfilled what is entrusted from Allah to inform people. Besides learning and practicing the revelation, he was the front leg for his companions to develop and progress in many aspects in daily life. It has pioneered the development of intellectual skills, as well as leading the family life, moral attitudes, scientific developments, judgment and things that need to be done in many areas, which must be followed in social life. He fulfilled his duty like a teacher. Of course, it will not be correct to detail his activities in this process with the scientific systematic approaches included in today's education approach. However, the prophet period is a period in which an oral tradition prevails when scientific activities are not systematized and writing is not widely used. The approaches that the Prophet used while training his companions can be considered as the basis of today's education methods. However, it should be noted that unlike today's teaching principles, the Prophet also followed his own methods. The Prophet set an example for them to improve their intellectual skills and enrich their point of view by enabling their companions to resort to some reasoning reasoning as they approach an event or issue. This study focused on these examples.

Kaynakça

Ahmed b. Muhammed b. Hanbel. el-Musned. Kahire: Dâru l'hadis,1995.

Ahmed b. Muhammed b. Hanbel. kitabü'z-Zühd. Beyrut: Dâru'l kütübil' ilmiyye, 1999.

Akyürek, Süleyman. Din Öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları, 2016.

Âmidî, Seyfüddîn Alî b. Muhammed b. Sâlim es-Sa‘lebî. el-İḥkâm fî uṣûli’l-aḥkâm. Beyrut: el-Mektebul' İlmâmî, t.s.

Aslan, Mehmet Selim. ''İslam Hukuku Metodolojısınde Mantıkî Kıyasın Delil Değerı'', İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2020/35, s. 79-102.

Altun, Rıza. Narsisizm ve Dindarlık. Samsun: yayınevi yok, 2015.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, madde 9-10.

Ayas, Mehmet . "Kavram Karikatürlerinin Din Öğretiminde Kullanılması". Dergiabant 6 / 12 (Aralık 2018): 522-539 .

Aydın, Mehmet Zeki. Din Öğretiminde Yöntemler. Ankara: Nobel Yayıncılık 2013.

Aydın,Ayhan. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. İstanbul: Alfa Yayınları, 2003.

Coşkun, Hamit. "Beyin Fırtınası Sürecinde Çağrışım Alıştırmalarının Düşünce Üretimine Etkisi." Turk Psikoloji Dergisi 24/64, (Aralık 2009): 34-44.

Cürcânî, Seyyid Şerif. Ta’rifat. Beyrut: Mektebetü Lübnan,1985, Çaldak, Hüseyin. “İlk Devir İslam Dünyasında Akıl Yürütmelerin Mantık Açısından Değerlendirilmesi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22, (Aralık 2008): 409-424.

Çalık, Muammer. Kaya, Emine. “Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarında ve Öğretim Programındaki Benzetmelerin İncelenmesi”. İlköğretim Online 11/4, (2012): 856-868.

Çoştu, Yakup. “Toplumsallaşma Kavramı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, IX/3 (2009): 117-140.

Çubukçu, İbrahim Agah. “Din ve İnsan Hakları”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 26/1: 119-130. s. 124.

Kaynak Göster

ISNAD Salih, Enes . "Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde Hz. Peygamber’in (s.a.) Uygulamaları". Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Haziran 2021): 150-179 .