YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MEDENI MUHAKEME HUKUKUNDA TANIK LISTESI

Medeni muhakeme hukukunda tanık dinletmek isteyen taraflar mahkemeye tanıkların adlarını ve adreslerini içerir bir tanık listesi sunarlar. Hukukumuzda tarafların prensip olarak bir kez tanık listesi verebilecekleri kabul edilmiştir. Bununla birlikte gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında bu prensibe bir takım istisnalar tanınmıştır.

WITNESS LIST IN CIVIL PROCEDURE LAW IN THE LIGHT OF THE COURT OF CASSATION’S DECISIONS

In civil procedure law, the parties wishing to hear witnesses present to the court a list of witnesses with the names and addresses of the witnesses. It is accepted as a rule only in our law that the parties can submit witness lists as a rule once. However, in both the doctrine and the judicial decisions, there are some exceptions to this principle. In this review, the principle and the exceptions of this principle will be discussed.

Kaynakça

Akkaya Tolga, Medeni Usul Hukukunda İstinaf, Ankara 2009.

Atalay Oğuz, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15. B., İstanbul 2017.

Atalı Murat/Ermenek İbrahim/Erdoğan Ersin, Medenî Usûl Hukuku, 2. B., Ankara 2019.

Arslan Ramazan/Yılmaz Ejder/Taşpınar Ayvaz Sema/Hanağası Emel, Medeni Usul Hukuku, 4. B., Ankara 2018.

Bilgiç Hasan Basri, Medeni Usul Hukukunda Delillerin İleri Sürülmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2018.

Bolayır Nur, Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul 2014.

Budak Ali Cem/Karaaslan Varol, Medeni Usul Hukuku, 3. B., Ankara 2019.

Erdönmez Güray, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15. B., İstanbul 2017.

Ersoy Rifat, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ankara 1976.

Ertanhan Mesut, Medeni Yargılama Hukukunda Tanık ve Tanıklık, Ankara 2005.

Görgün Şanal/Börü Levent/Toraman Barış/Kodakoğlu Mehmet, Medenî Usul Hukuku, 6. B., Ankara 2017.

Karaaslan Varol, Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, 2. B., Ankara 2019.

Kuru Baki, Nizasız Kaza, Ankara 1961.

Kuru Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. III, 6. B., İstanbul 2001, (Kuru, Usul III).

Kuru Baki, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 3. B., Ankara 2019. Meraklı Yayla Deniz, Medeni Usul Hukuku’nda İstinaf Kanun Yolunda Yeniden Tahkikat Yapılması, Ankara 2014.

Musielak Hans Joachim/Voit Wolfgang, ZPO Kommentar, 16. B, 2019.

Münchener Kommentar zur ZPO, 5. B, München 2016, (MüKoZPO/Damrau).

Özekes Muhammet, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15. B., İstanbul 2017.

Postacıoğlu İlhan, Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. B., İstanbul 1975.

Postacıoğlu İlhan/Altay Sümer, Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 2015.

Rosenberg Leo/Schwab Karl-Heinz/Gottwald Peter, Zivilprozessrecht, 16. B., München 2004.

Saenger Ingo, Zivilprozessordnung, 8. B., 2019.

Sutter-Somm Thomas/Hasenböhler Franz/Leuenberger Christoph, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. B., 2016.

Tanrıver Süha, Medeni Usul Hukuku, C. I, 2. B., Ankara 2017.

Taşpınar Sema, Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001.

Üstündağ Saim, Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, 7. B., İstanbul 2000.

Umar Bilge, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. B., Ankara 2014.

Yardımcı Taner Emre, Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, İstanbul 2017.

Yılmaz Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 3. B., Ankara 2017, (Yılmaz, Şerh).

Yılmaz Ejder, İstinaf, 2. B., Ankara 2005.

Erdönmez Güray, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı”, İBD, C. 87, Y: 2013, S. 5, s. vd., (Erdönmez, Delillerin Gösterilmesi).

Erişir Evrim, “Medeni Usul Hukukunda Tanık Listesi”, İzBD, 2007/1, s. 173 vd.

Karamercan Fatih, Medeni Usul Hukukunda Tanık ve Tanıklık, ABD 2018/3, s. 151 vd.

Umar Bilge, “Delil Anlaşmaları”, İÜHFM 1963, 18/3-4, s. 857 vd. İnternet Kaynakları

https://beck-online.beck.de

www.hukukturk.com.tr

www.legalbank.com.tr

www.lexpera.com.tr

www.kazanci.com.tr

www.kararara.com.tr

YHGK 28.5.1969, E. 1966/8-1273, K. 1969/588

YHGK 22.6.2016, 2014/17-1186, 2016/844

YHGK 24.4.1963, 2/6, K. 37

YHGK 24.9.1980, E. 1978/1031, K. 1980/2154

2. HD 21.01.2014, 2013/19835, 2014/1007

22. HD 23.01.2018, 2015/20384, 2018/1043

7. HD 27.12.2013, 15634/23731

2. HD 28.3.2014, 2013/23981, 2014/7313

2. HD 25.10.2011, 2010/11672, 2011/16946

4. HD 18.6.1958, 11326/4259

22. HD 21.1.2013, 2012/9948, 2013/43

8. HD 9.5.2000, 3243/3945

2. HD 21.01.2014, E. 2013/19835, K. 2014/1007

2. HD 15.12.2014, 14212/25777

8. HD 01.06.1976, 8388/4625

8. HD 10.04.2001, 498/2852

8. HD 07.03.2000, 8231/1962

2. HD 4.11.1971, E. 6462, K. 6367

2. HD 16.10.1979, 7087/7346

1. HD 15.5.1975, 5009/4949

2. HD 12.11.2018, 6270/12790

6. HD 27.9.1995, 8503/8891

2. HD 16.12.2015, 23725/24134

2. HD 10.9.2012, 3724/20653

22. HD 12.12.2017, 44356/28467

2. HD 9.5.1996, 4273/4886

2. HD 7.6.2012, 2011/18569, 2012/15524

2. HD 26.2.1971, 650/302

2. HD 14.6.2013, 14568/16571

9. HD 13.01.2014, 50340/184

16. HD 08.02.2016, 1503/860

16. HD 04.06.2013, 3151/620

Kaynak Göster