AVUKATLARIN AYDINLATILMIŞ ONAMA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE FARKINDALIKLARI

Tüm tıbbi uygulamalar öncesinde kişilerin hastalıkları ile ilgili olarak sosyo-kültürel seviyelerine uygun şekilde aydınlatılması ve onamlarının alınması, kişi özerkliğine saygı ilkesine dayanan temel hasta haklarındandır. Çalışmada amaç, avukatların “aydınlatılmış onam” uygulamalarına yönelik farkındalık, bilgi, deneyimlerini araştırarak, bu alanla ilgili yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunmaktır.Çalışma, İstanbul Barosu’nun 13.10.2018 ve 3.11.2018 tarihlerinde düzenlediği eğitim programlarına katılan avukatlara yönelik uygulanmıştır. Çalışma hakkında bilgi verildikten sonra anket formları gönüllülük esasına göre dağıtılmıştır. Verilerin analizi SPSS 18.00 programı kullanılarak yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi p

ATTORNEYS’ OPINIONS AND AWARENESS OF INFORMED CONSENT

Prior to all medical practices “informed consent” is a basic patient right based on the principle of person autonomy. Patients must be informed by physicians about their health problems and these informations must be appropriate for their socio-cultural level. Aim of this study is to research the awareness, knowledge and experiences of attorneys about informed consent and to represent solutions for problems related to informed consent. This study implemented on attorneys who participated the training programs organised by Istanbul Bar Association on 13.10.2018 and 3.11.2018. After giving information about the study, questionnaire forms distributed to voluntary attorneys. Data analysis was performed by using SPSS 18.00 program. The value of p

Kaynakça

Aşçıoğlu Çetin, Tıbbî Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluk, Ankara-1993.

Ayan Mehmet, Tıbbî Müdahalelerden Doğan Hukukî Sorumluluk, Ankara-1991.

Bayraktar Köksal, Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul-1972.

Çakmut Özlem Yenerer, Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, İstanbul-2003.

Çilingiroğlu Cüneyt, Tıbbi Müdahaleye Rıza, 1. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul-1993.

Hakeri Hakan, Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2010.

Hakeri Hakan, Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2012.

Hakeri Hakan, Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara- 2017.

İpekyüz Filiz Yavuz, Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, Ankara-2006.

Oğuz Yasemin, Tepe Harun, Büken Nüket Örnek, Kucur Deniz Kırımsoy, Biyoetik Terimleri Sözlüğü. 1. Baskı, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu; 2005.

Oğuzman Kemal, Öz Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul-2005.

Özpınar Berna, Tıbbî Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları, Ankara Barosu Yayınları, Ankara-2007.

Özsunay Ergun, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Fakülteler Matbaası, İstanbul-1979.

Şenocak Zarife, Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara-1998.

Akyüz Elif, Karadağ Mevlüde, Bulut Hülya Deniz, “Aydınlatılmış Onamda Hemşirenin Rolü ve Sorumlulukları”, Türkiye Klinikleri Dergisi, 2016;8(4): 348-53.

Altun Abdurrahim, “Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018(1); 37-52.

Ersoy Nermin, “Aydınlatılmış Onam Öğretisinin Gelişimi (The Development of The Informed Consent Doctrine)”, Türkiye Klinikleri Dergisi 1995; 3 (1): 1-5.

Ersoy Nermin, Klinik Etiğin Önemli Bir Sorunu: Aydınlatılmış Onam. Türkiye Klinikleri J Med Ethics 1994; 2 (3): 131-136.

Ertem Aysel, Yava Ayla, Demirkılıç Ufuk, “Kardiyak Cerrahi Yapılan Hastaların Ameliyat Öncesi Verilen Aydınlatılmış Onam Hakkındaki Görüş ve Önerilerinin Belirlenmesi”, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2013; 21(2): 378- 391.

Kaya Mine, “Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğünden Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu”, TBB Dergisi, 2012(100); 45-82.

Oral Tuğçe, “Hekimin Aydınlatma ve Hastanın Rızasını Alma Yükümü”, Ankara Barosu Dergisi, 2011(2); 185-209.

Ozanoğlu Hasan Seçkin, “Hekimlerin Hastalarının Aydınlatma Yükümlülüğü”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.52, Sayı:3, Ankara-2003.

Öğenler Oya, Bilgin Nursel, Kadıoğlu Selim, Akça Tamer, “Uzmanlık Eğitimi Alan Bir Grup Hekimin Aydınlatma ve Onam Alma Hakkındaki Görüşleri”, Türkiye Biyoetik Dergisi, 2015 (2); 127-36.

Özcan Burcu, G/Özel Çağlar, “Kişilik Hakları-Hasta Hakları Bağlamında Tıbbî Müdahale Dolayısıyla Çıkan Hukuki İlişkide Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rızaya İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Ankara-2007, C.10, S.1.

Özlü Zeynep Karaman, Kılıç Münevver, Yayla Ayşegül, “Cerrahi Aydınlatılmış Onam Hakkında Hastaların Bilgi Düzeyinin İncelenmesi”, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2015 Jul 6;2: 318-28.

Şenocak Zarife, “Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara,-2001, Cilt: 50, Sayı: 4, s.66-80.

Turla Ahmet, Karaarslan Bekir, Kocakaya Mehmet, Pekşen Yıldız, “Hastalara Yeterince Aydınlatma Yapılıp-Yapılmadığı ve Onam Alınması Durumunun Saptanması”, Türkiye Klinikleri Dergisi, 2005;2(2): 33-8.

Yıldırım Gülay, Bilgin İlknur, Tokgöz Hacer, “Cerrahi Kliniklerdeki Sağlık Çalışanlarının Aydınlatılmış Onam Hakkındaki Görüşleriyle Uygulamaları Örtüşüyor Mu?”, Cumhuriyet Tıp Dergisi 2014; 36: 451-458.

Aydınlatılmış Onam Kılavuzu, TTB UDEK Etik Çalışma Grubu, Ankara, 2013.

Çelik Deniz, Pakiş Işıl, Demir Figen, Bektaş Gülfer, Aslan Deniz, Onatır Simge, Kaya Berat Akif, Hastaların Aydınlatılmış Onamla İlgili Görüşlerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma, 5. Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi Poster Sunumu, Kuşadası, 2018.

Doğan Cahid, “Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması”,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne- Amerikan Üniversitesi Sağlık Hukuku Sempozyumu, 2-3 Mart Girne, Ankara-2010.

Hasta Hakları Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 01.08.1998, Resmi Gazete Sayısı: 23420.

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Yayın Tarihi: 01.02.1999. İncesu Emrullah, Konya Seydişehir Devlet Hastanesinde Yatan Hastaların, Bilgilendirilme ve Aydınlatılmış Onam Alma Süreçlerinin Değerlendirilmesi, Adli Bilimciler Derneği 1. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, Marmaris, 1- 4 Mayıs 2014.

Sevindik Ebru Atıcı, Hekimin Meslek Hatalarından Kaynaklanan Hukuksal ve Cezai Sorumluluğu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana, 2006.

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Resmi Gazete Tarihi: 14.4.1928, Resmi Gazete Sayısı: 863.

Kaynak Göster