YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİ UNSURU

İşlevini yitirmiş sağlıksız kent ve kent çevrelerinin yeniden inşa edilerek, yenilenerek veyahut ekonomik, sosyal ve kültürel yönden canlandırılarak topluma kazandırılmasını amaçlayan kentsel dönüşüm faaliyetleri yerel yönü ağır bir basan bir takım idari işlemler sürecidir. Çalışmamızda kentsel dönüşümü doğrudan ele alan düzenlemeler ile hedefleyen düzenlemeler yerinden yönetim ilkesi bağlamında ele alınmıştır.

The Competence of Urban Regeneration in the Context of the Principle of Decentralization

Urban regeneration activities aiming at bringing unhealthy urban and urban areas that have lost their functions to the society by rebuilding, renewing or revitalizing from the economic, social and cultural aspects are some of the administrative processes that take place locally. In our work, the arrangements directly addressing urban regeneration and the targeted arrangements have been dealt with in the context of decentralization.

___

AKYILMAZ, Bahtiyar/ SEZGİNER, Murat/ KAYA, Cemil: Türk İdare Hukuku, 4. Bs, Ankara: Seçkin Yay., 2013.

AYDINLI, Halil İbrahim / TURAN, Hilal: “ Kuramsal ve Yasal Çerçevede Türkiye’de Kentsel Dönüşüm”, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 28, 2012.

COUCH, Chris / FRASER, Charles /PERCY, Susan: Urban Regeneration in Europe, Oxford, England: Blackwell Publishing, 2003.

GÖKSU, A. Faruk: “Kentsel dönüşüm Projelerinde Yenilikçi Yak laşımlar”, İstanbul: TMMOB Şehir Plancıları Odası-Kentsel Dönüşüm Sempozyumu. Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, 11-13 Haziran 2003.

GÖZLER, Kemal: İdare Hukuku, C. I, 2. Bs., Bursa: Ekin Yay., 2009.

GÖZLER, Kemal: “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler”, Legal Hukuk Dergisi, C.11, S. 122, Şubat 2013, s. 51.

GÖZLER, Kemal / KAPLAN, Gürsel: İdare Hukuku Dersleri, 18. Bs., Bursa: Ekin Yay., 2016.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref/ TAN, Turgut: İdare Hukuku (Genel Esaslar), C. I, 10. Bs., Ankara: Turhan Yay. , 2014.

GÜNDAY, Metin: İdare Hukuku, Turan YILDIRIM (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, S. 1467, 2007.

KALABALIK, Halil: Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku Teori-Uygulama, Ankara: Seçkin Yay., Mayıs- 2005.

KALABALIK, Halil: İmar Hukuku (Planlama, Arsa, Yapı, Koruma) , Ankara, 2005.

KARAHANOĞULLARI, Onur: “Yerel Özerklik: Mahalli Müşterek İhtiyaçların Yerinden Yönetimi”, Ankara: Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 2013, s. 65-97.

KARAMAN, Aykut: “Dönüşüm Projelerinde Kentsel Tasarımın Rolü”, İstanbul, Uluslararası 14. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, MSÜ Yay., 2003.

KAYA, Mustafa: “Gecekondu Sorunu ve Gecekondu Kanunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 6, 1989.

KELEŞ, Ruşen: “Kentlesme Ve Konut Politikası”, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1984.

KELEŞ, Ruşen: “Kentsel Dönüşümün Tüzel Altyapısı” Mimarist, S. 12, Y. 4, 2004

KELEŞ, Ruşen: 100 Soruda Türkiye’de Şehirleşme, Konut, Gecekondu, Ankara, 1972.

ONAR, Sıddık Sami: İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. II, İstanbul: İsmail Akgün Matbaacılık, 1966.

ÖNGÖREN, Gürsel: “Kentsel Dönüşüm Rehberi”, http://ongoren.av. tr/wpcontent/ uplo ads/PDF/yayinlar/gursel-ongo ren/kentsel-donusum-hukuku_ kentsel-donusum-rehberi.pdf, (T. 24.10. 2016).

ÖZAY, İl Han: Günışığında Yönetim, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004.

ÖZDEN, Pelin Pınar: Kentsel Yenileme, Ankara: İmge Kitabevi, 2008.

SIMITH, Neil /WİLLİAMS, Peter:Gentrificiation of the City, London: Routledge, 2013, s. 33-56.

ŞAHİN, Cenk: “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’a Yönelik Bazı Eleştiriler” ın Kentsel Dönüşüm Hukuku, Melikşah YASİN/ Cenk ŞAHİN (Ed.), İstanbul: İstanbul Üniversitesi S.S.ONAR İdare Hukuku ve İlimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., No. 2013/1, 2013, s. 49- 69.

ŞİŞMAN, Aziz /KİBAROĞLU, Didem: “Dünyada ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları”, Ankara: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs, 2009.

UZUN, Nil: “Yeni Yasal Düzenlemeler ve Kentsel Dönüşüme Etkileri”, Planlama Dergisi, S. 2, 2006.

ÜSKÜL, Zafer: “Sübzidiarite İlkesi Üzerine Düşünce Alıştırması”, Ankara: Yeni Türkiye, Y. 1, S. 4.

ÜSTÜN, Gül:Kentsel Dönüşüm Hukuku, İstanbul, On İki Levha Yay., Kasım-2014.

YASİN, Melikşah: “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki Boyutu” TBB Dergisi, Sayı 60, 2005.

YASİN, Melikşah: Tarihi Mekanların Dönüştürülmesi Sürecinde Mahalli İdarelerin Rolü, Legal Hukuk Dergisi, Eylül-2006.

YAŞAR, Hasan Nuri: İdare Hukuku, 3. Bs., İstanbul: Der Yay., 2016.

YAŞAR, Hasan Nuri: İmar Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2008.

YAYLA, Yıldızhan: İdare Hukuku, İstanbul: Beta Yay., 2009.

YILDIRIM, Turan/ YASİN, Melikşah/KAMAN, Nur/ ÖZDEMİR, H. Eyüp/ ÜSTÜN,Gül/ TEKİNSOY, Özge OKAY: İdare Hukuku, 6. Bs., İstanbul: On İki Levha Yay., 2015.

YILDIZ, Ferruh: İmar Bilgisi: Planlama, Uygulama, Mevzuat, 4. Bs., Ankara: Nobel Yay., 2006.

YILDIZ, Hayrettin: Fransız Yerel Yönetimler Hukuku, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2013.

YILMAZ, Halit: Çevre Düzen Planına İlişkin Güncel Düzenlemeler ve Sorunlar”, TBB Dergisi, S. 72, s. 78-94, 2007

YILMAZ, Nurcan: “Portakal Çiçeği Vadisi ve Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projeleri” in Kentsel Dönüşüm Hukuku, Melikşah YASİN/ Cenk ŞAHİN (Ed.), İstanbul: İstanbul Üniversitesi S.S.ONAR İdare Hukuku ve İlimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., No. 2013/1, 2013, s. 261- 284.

___

Bibtex @ { taad693589, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2018}, number = {36}, pages = {265 - 311}, title = {YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİ UNSURU}, key = {cite}, author = {Öztunç, Hikmet} }
APA Öztunç, H. (2018). YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİ UNSURU . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (36) , 265-311 .
MLA Öztunç, H. "YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİ UNSURU" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 265-311 <
Chicago Öztunç, H. "YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİ UNSURU". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 265-311
RIS TY - JOUR T1 - YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİ UNSURU AU - Hikmet Öztunç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 311 VL - IS - 36 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİ UNSURU %A Hikmet Öztunç %T YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİ UNSURU %D 2018 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 36 %R %U
ISNAD Öztunç, Hikmet . "YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİ UNSURU". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 36 (Ekim 2018): 265-311 .
AMA Öztunç H. YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİ UNSURU. TAAD. 2018; (36): 265-311.
Vancouver Öztunç H. YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİ UNSURU. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; (36): 265-311.
IEEE H. Öztunç , "YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİ UNSURU", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 36, ss. 265-311, Eki. 2018