TÜRK İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

İş sözleşmesinden doğan sadakat borcunun bir gereği olan rekabet etmeme borcu, iş sözleşmesinin bitimi ile sona erer. İş sözleşmesinin sona ermesinden sonraki dönemde işçiye karşı rekabet etmeme borcunun ileri sürülebilmesi için ise, rekabet yasağının iş sözleşmesinde ayrıca öngörülmesi veya iş sözleşmesinden ayrı ve özel bir rekabet yasağı sözleşmesiyle düzenlenmiş olması gerekir. Rekabet yasağı sözleşmesine ilişkin düzenlemelere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 444 ila 447. maddelerinde yer verilmiştir.

Noncompetition Contract In Turkish Labour Law

Non – competition obligation, as an integral part of the duty of fidelity residing in the employment contracts, dose not extend after termination of the contract of employment. Assertion of the non – competition obligation to the employee after the termination of the employment contract requires either a non – competition clause, which is stipulated on the contract of employment; or a separate and single noncompetition contract. Relevant regulations regarding to non – compete agreements can be found between the articles 444- 447 of the Turkish Code of Obligations numbered 6098.

___

 • ALPAGUT, Gülsevil, “Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesinin Devri, Sona Ermesi, Rekabet Yasağı, Cezai Şart ve İbranameye İlişkin Hükümleri”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 31, Yıl: 2011, s. 913-959.
 • ALTAY, Sabah, “Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre İşçi İle İşveren Arasında Yapılan Rekabet Yasağı Sözleşmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:14, Sayı:3, 2008, s. 171-207.
 • ARSLAN ERTÜRK, Arzu, Türk İş Hukukunda İşçinin Sadakat Borcu, İstanbul 2010.
 • ATLAN KAZAN, Hülya, “İş İlişkisinde Rekabet Yasağı Sözleşmesi” , Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 36, Yıl: 2012, s. 153- 189.
 • BASKAN, Ş. Esra, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Rekabet Yasağı Sözleşmesi”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Yıl: 2012, s. 116-125.
 • CENTEL, Tankut, “Türk Borçlar Kanunu’nda İşçinin Borçları”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Haziran 2011, Yıl: 6, Sayı: 22, s. 5-11.
 • ÇAYAN, Gökhan, “6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin 4857 sayılı İş Kanununa Etkisi”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 39, Yıl: 2013, s. 81-134.
 • ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2013.
 • ÇELİK, Nuri; Caniklioğlu, Nurşen; Canbolat, Talat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2014.
 • DEMİR, Fevzi; DEMİR, Gönenç, “İşçinin Sadakat Borcu ve Uygulaması”, Kamuİş Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, 2009, s. 1-37.
 • ERDEMOĞLU, Deniz, “İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmeleri”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 21, Yıl: 2009, s. 139- 159.
 • EYRENCİ, Öner; Taşkent, Savaş; Ulucan, Devrim, Bireysel İş Hukuku, İstanbul 2006.
 • KARAÇÖP, Eda; YAMAKOĞLU, Efe, “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ve İş Kanunları İle İlişkisi”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 38, Yıl: 2013, s. 83-148.
 • KESER, Hakan, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Rekabet Yasağı”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2011, Yıl:6, Sayı:24, s. 88-105.
 • KÖSEOĞLU, Haluk, “Hizmet Akdinde İşçinin Rekabet Memnuiyeti”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 1968, Sayı:6, s. 982-986.
 • MANAV, Eda, “İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:87, 2010, s. 322-364.
 • MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi; ASTARLI, Muhittin; BAYSAL, Ulaş; İş Hukuku (Genel Kavramlar – Bireysel İş İlişkileri), Ankara 2014.
 • NARMANLIOĞLU, Ünal, İş Hukuku - Ferdi İş İlişkileri I, İzmir 1998.
 • ÖZDEMİR, Erdem “İş Hukukunda Mutlak Emredici Hükümlerin Yeri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 54, Sayı: 3, 2005, s. 95-120.
 • SAVAŞ, Fatma Burcu, “Rekabet Yasağı Sözleşmeleri (Türk ve Fransız Hukuklarına İlişkin Mukayeseli Hukuk Çalışması)”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 13, Yıl: 2007, s. 103-134.
 • SOYER, M. Polat, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Ankara 1994.
 • SOYER, M. Polat, “Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Feshi İçin Öngörülen Cezaî Şartın Geçerliliği Sorunu”, Kamu-İş Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, Yıl:2000, s. 363-380. ( Cezaî Şartın Geçerliliği Sorunu)
 • SOYER, M. Polat, “Cezai Şart”, Çimento İşveren Dergisi, Sayı:5, Cilt:14, Eylül 2000, s. 29-33. ( Cezai Şart)
 • SÜZEK, Sarper, İş Hukuku (Genel Esaslar – Bireysel İş Hukuku), İstanbul 2013.
 • SÜZEK, Sarper, “Yeni Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İşçinin Rekabet Etmeme Borcu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:72, Sayı:2, 2014, s. 457-468. ( İşçinin Rekabet Etmeme Borcu)
 • TAŞKENT, Savaş; KABAKCI, Mahmut, “Rekabet Yasağı Sözleşmesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2009, Yıl:4, Sayı:16, s. 21-46.
 • TUNCAY, A. Can, “İşçinin Sadakat (Bağlılık) Yükümlülüğü”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul 2001, s.1043-1085.
 • UŞAN, M. Fatih, İş Hukukunda İş Sırrının Korunması (Sır Saklama ve Rekabet Yasağı), Ankara 2003. (İş Sırrının Korunması)
 • UŞAN, M. Fatih, “Eski İşçinin Sır Saklama Borcu (Karşılaştırmalı Bir İnceleme)”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2006, Yıl:1, Sayı:1, s. 53-70. ( Eski İşçinin Sır Saklama Borcu)
 • UŞAN, M. Fatih, “Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Taşıması Gereken Şartlar ve Bunun Geçerliliği Meselesi (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme)”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2011, Yıl:6, Sayı:21, s. 116-128. ( Değerlendirme)
 • UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) Uygulamaları.

___

Bibtex @ { taad693923, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {31}, pages = {769 - 800}, title = {Noncompetition Contract In Turkish Labour Law}, key = {cite}, author = {Kovancı, Nuray} }
APA Kovancı, N. (2017). Noncompetition Contract In Turkish Labour Law . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (31) , 769-800 .
MLA Kovancı, N. "Noncompetition Contract In Turkish Labour Law" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 769-800 <
Chicago Kovancı, N. "Noncompetition Contract In Turkish Labour Law". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 769-800
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ AU - NurayKovancı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 769 EP - 800 VL - IS - 31 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Noncompetition Contract In Turkish Labour Law %A Nuray Kovancı %T Noncompetition Contract In Turkish Labour Law %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 31 %R %U
ISNAD Kovancı, Nuray . "Noncompetition Contract In Turkish Labour Law". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 31 (Temmuz 2017): 769-800 .
AMA Kovancı N. Noncompetition Contract In Turkish Labour Law. TAAD. 2017; (31): 769-800.
Vancouver Kovancı N. Noncompetition Contract In Turkish Labour Law. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (31): 769-800.
IEEE N. Kovancı , "Noncompetition Contract In Turkish Labour Law", , sayı. 31, ss. 769-800, Tem. 2017