TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VE BU GÜÇSÜZLÜĞÜN YARATTIĞI HUKUKÎ SONUÇLAR

Ödünç verenin, bir miktar paranın ya da mislî bir eşyanın mülkiyetini ödünç alana devretmeyi, ödünç alanın da aynı nitelik ve miktardaki para veya eşyayı ödünç verene geri vermeyi üstlendiği sözleşme şeklinde tanımlanabilecek olan tüketim ödüncü sözleşmelerinde, ödünç alanın ödeme gücü ayrı bir öneme sahiptir. Öyle ki, Türk Borçlar Kanunu ödeme güçsüzlüğüne düşen ödünç alan karşısındaki ödünç verene, belirli şartların gerçekleşmesi hâlinde sözleşme ile bağlı kalmaktan kurtulma imkânı tanımıştır. Bu çalışma ile, özellikle ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü içinde olduğuna işaret eden özel durumların belirlenmesi ve ödünç alanın ödeme güçsüzlüğüne düşmesinin hukukî sonuçlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır

Insolvency of the Borrower in Loan for Consumption and Legal Consequences of this Insolvency

The solvency of the borrower has a special importance in terms of loan for consumption which can be defined as a contract whereby the lender undertakes to transfer the ownership of a sum of money or of other fungible goods to the borrower, who in return undertakes to return objects of the same quantity and quality to him. In fact, the Turkish Code of Obligations recognizes to the lender against the borrower who becomes insolvent, the opportunity of withdrawing from the contract in case of realization of certain conditions. This essay is aimed to present the circumstances indicating the insolvency of the borrower and also the legal consequences of this insolvency

___

ALTINOK ORMANCI Pınar, Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, İstan- bul 2011

ANTALYA O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 2015

ARAL Fahrettin / AYRANCI Hasan, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 9. Bas- kı, Ankara 2012

ATALAY Oğuz, Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, İzmir 2007

AYDOĞDU Murat / KAHVECİ Nalan, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İzmir 2013

BUCHER Eugen, Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. Aufl., Zurich 1988

BOVET Christian / RICHA Alexandre, Commentaire Romand (éd.: Luc Théve- noz-Franz Werro), Code des Obligations I, 2e édition, Art. 305-318, Du prêt, Genève 2012

BUTTICAZ Laurent, La notion d’insolvabilité en droit privé suisse, Genève CHERPILLOD Ivan, La fin des contrats de durée, Lausanne 1988

CHRIST Bernhard, Der Darlehensvertrag, Schweizerisches Privatrecht, Obliga- tionenrecht, Besondere Vertragsverhältnisse, Band VII/2, Basel 1979

ELÇİN GRASSINGER Gülçin, BK m. 82 ile BK m. 310 Hükümlerinin Karşılaştı- rılması, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, sh. 221 vd.

EMMENEGGER Susan, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne außervertragliches Haftpflichtrecht (Hrsg.: Peter Gauch / Walter R. Sch- luep / Jörg Schmid), Band II, 9. Aufl., Zürich 2008

ENGEL Pierre, Traité des obligations en droit suisse, Dispositions générales du CO, 2ème édt., Berne 1997 (Traité)

ENGEL Pierre, Contrats de droit suisse, 2ème édt., Berne 2000 (Contrats)

EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 19. Baskı, Ankara 2015 (Genel Hükümler)

EREN Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2014 (Özel Hükümler)

GAUCH Peter / SCHLUEP Walter R. / SCHMID Jörg / EMMENEGGER Susan, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band 1, 10. Aufl., Zürich GAUCH Peter / AEPLI Viktor / CASANOVA Hugo, Schweizerisches Obligatio- nenrecht, Besonderer Teil mit Einschluss des Handels und Wertpapierrechts (Art. 184-1186), Rechtsprechung des Bundesgerichts, 2. Aufl., Zürich 1990

GÜMÜŞ Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. 1, 3. Bası, İstanbul HATEMİ Hüseyin / GÖKYAYLA Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 3. Bası, İstanbul 2015

HIGI Peter, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationen- recht, Teilband V/2b, Die Leihe, Art. 305-318 OR, 3. Aufl., Zürich 2003

HONSELL Heinrich, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 9. Aufl., Bern 2010

HUGUENIN Claire, Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. Aufl., Zurich 2008

JEANDIN Nicolas, Les effets de la faillite sur le contrat de durée, Le contrat dans tous ses états: Publication de la société genevoise de droit et de législa- tion à l’occasion du 125e anniversaire de la Semaine Judiciaire (édt: François Bellanger / François Chaix / Christine Chappuis / Anne Héritier Lachat), Berne , sh. 71 vd. KARSLI Abdurrahim, İcra ve İflas Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2014

KILIÇOĞLU Ahmet M., Borçlar Hukuku- Genel Hükümler, 18. Bası, Ankara KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, Sözleş- me (Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, Genel Bö- lüm, C. 1), 4. Bası, İstanbul 2008

KOLLER Alfred, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Die ein- zelnen Vertragsverhaltnisse Art. 184-318 OR, Band 1, Bern 2012.

KRAUSKOPF Frédéric, Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundes- gerichts, (Peter Gauch / Viktor Aepli / Hubert Stöckli), 7. Aufl., Zürich 2009

KURU Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Ankara 2013

LEU Urs, Basler Kommentar (Hrsg.: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Wolfgang Wiegand), Obligationenrecht I, Art. 68-90, 6. Aufl., Basel 2015

MARCHAND Sylvain, Contrats et insolvabilité, Actualités du droit des cont- rats: Le contrat à la croisée des chemins (édt: Martina Braun), Lausanne 2008, sh. 15 vd.

MAURENBRECHER Benedikt, Das verzinsliche Darlehen im schweizerischen Recht: Dogmatische Grundlagen und praktische Konsequenzen (Abhandlun- gen zum schweizerischen Recht), Bern 1995

MUŞUL Timuçin, İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, Cilt: 2, Ankara 2013

MUŞUL Timuçin, İflasın Ertelenmesi, 2. Baskı, İstanbul 2010 (İflasın Ertelen- mesi)

MÜLLER-CHEN Markus / GIRSBERGER Daniel / FURRER Andreas, Obligatio- nenrecht - Besonderer Teil, Zürich 2011

OĞUZMAN Kemal / ÖZ Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, 11. Bası, İstanbul 2013

OSER Hugo / SCHÖNENBERGER Wilhelm, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Art. 184-418 OR, vol. V/2, 2. Aufl., Zu- rich 1936

ÖZBEK Mustafa, Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin İflâsının Ertelenmesiyle Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hu- kuku Dergisi, Doç. Dr. Haluk Konuralp İçin Özel Sayı, 2008/1, sh. 19 vd.

ÖZTEK Selçuk, İflasın Ertelenmesi, Bankacılar Dergisi, Sayı: 59, Yıl: 2006, sh. vd.

POSTACIOĞLU İlhan E. / ALTAY Sümer, İcra Hukuku Esasları, 5. Bası, İstanbul SCHÄRER Heinz / MAURENBRECHER Benedikt, Basler Kommentar (Hrsg.: He- inrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Wolfgang Wiegand), Obligationenrecht I, Art. 305-318, 5. Aufl., Basel 2011

SCHÖNENBERGER Beat, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (Hrsg.: Marc Amstutz / ve diğerleri), Art. 305-318 OR, Zürich 2007.

SCHRANER Marius, Obligationenrecht (Hrsg.: Peter Gauch / Jörg Schmid), Teilband V 1e, Die Erfüllung der Obligationen, Art. 68-96 OR, 3. Aufl., Zürich SCHWENZER Ingeborg, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Aufl., Bern 2009

TANDOĞAN Halûk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/1, 6. Bası, İstanbul TEKİNAY Selahâttin Sulhi / AKMAN Sermet / BURCUOĞLU Halûk / ALTOP Atillâ, Borçlar Hukuku, 7. Bası, İstanbul 1993

TERCIER Pierre / FAVRE Pascal G. / BUGNON Hubert, Les contrats spéciaux, e édt., Zurich 2009, § 29 - § 41.

TÜRK Ahmet, Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukukî Sonuçları, Ankara 1999 von TUHR Andreas, Borçlar Hukukunun Umumî Kısmı C: 1-2, (çev.: Cevat Ede- ge), Ankara 1983

YAVUZ Cevdet / ACAR Faruk / ÖZEN Burak, Türk Borçlar Hukuku - Özel Hü- kümler, Yenilenmiş 10. Bası, İstanbul 2014

YILDIRIM Mehmet Kâmil / DEREN-YILDIRIM Nevhis, İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, İstanbul 2015

ZEVKLİLER Aydın / GÖKYAYLA Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 14. Bası, Ankara 2014

___

Bibtex @ { taad694138, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2016}, number = {27}, pages = {125 - 154}, title = {TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VE BU GÜÇSÜZLÜĞÜN YARATTIĞI HUKUKÎ SONUÇLAR}, key = {cite}, author = {Özbilen, Arif Barış} }
APA Özbilen, A. B. (2016). TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VE BU GÜÇSÜZLÜĞÜN YARATTIĞI HUKUKÎ SONUÇLAR . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (27) , 125-154 .
MLA Özbilen, A. B. "TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VE BU GÜÇSÜZLÜĞÜN YARATTIĞI HUKUKÎ SONUÇLAR" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 125-154 <
Chicago Özbilen, A. B. "TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VE BU GÜÇSÜZLÜĞÜN YARATTIĞI HUKUKÎ SONUÇLAR". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 125-154
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VE BU GÜÇSÜZLÜĞÜN YARATTIĞI HUKUKÎ SONUÇLAR AU - Arif Barış Özbilen Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 154 VL - IS - 27 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VE BU GÜÇSÜZLÜĞÜN YARATTIĞI HUKUKÎ SONUÇLAR %A Arif Barış Özbilen %T TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VE BU GÜÇSÜZLÜĞÜN YARATTIĞI HUKUKÎ SONUÇLAR %D 2016 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 27 %R %U
ISNAD Özbilen, Arif Barış . "TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VE BU GÜÇSÜZLÜĞÜN YARATTIĞI HUKUKÎ SONUÇLAR". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 27 (Temmuz 2016): 125-154 .
AMA Özbilen A. B. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VE BU GÜÇSÜZLÜĞÜN YARATTIĞI HUKUKÎ SONUÇLAR. TAAD. 2016; (27): 125-154.
Vancouver Özbilen A. B. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VE BU GÜÇSÜZLÜĞÜN YARATTIĞI HUKUKÎ SONUÇLAR. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2016; (27): 125-154.
IEEE A. B. Özbilen , "TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VE BU GÜÇSÜZLÜĞÜN YARATTIĞI HUKUKÎ SONUÇLAR", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 27, ss. 125-154, Tem. 2016