TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ

Vergilendirme işlemleri sırasında Devletin birtakım bilgileri elde etmesi olağan bir durumdur. Burada önemli olan Devletin bu bilgileri koruması ve gerektiğinde hukuka uygun şekilde paylaşmasıdır. Vergi hukuku özelinde, hukuk sistemimizde bu durum kişilere tanınmış bir haktır. Bu hakkın ihlal edilmiş olması durumunda cezai yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Mevzuatımıza baktığımızda vergisel anlamda gizli olan bilgileri ifade etmeye yönelik bir kavramın ve tanımlamanın yer almadığı görmekteyiz. Ancak vergi mahremiyetinin kapsamı VUK m.5’te düzenlenmiştir. Bu maddeyi incelediğimizde de kişilerin sadece vergisel ve mali durumları değil işleri ve işletmeleriyle ilgili bilgilerin de bu çerçevede değerlendirildiğini görebilmekteyiz. Bu açıdan değerlendirildiğinde de vergi mahremiyeti ve ticari sır arasında sıkı bir ilişki olduğu gibi yerine göre aralarında çok ince bir çizgi bulunmaktadır. Kişilerin vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgilerinin kimler ihlal olarak nitelendirildiği VUK m.5’te düzenlenmiştir. Kanunda sayılan kişiler dışındakiler tarafından ifşa edilir veya kullanılırsa bu durumda da karşımıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çıkabilmektedir. 2016 yılında yürürlüğe giren bu kanun kapsamında vergisel ve mali durumların paylaşılması istisna kapsamında düzenlenmektedir. Ancak VUK m.5’te ise hangi durumlarda paylaşımın mahremiyet ihlali olmadığı da açıkça düzenlenmiştir. Bunlar dışındaki durumlarda mahremiyet ihlali suçu ile karşı karşıya kalınabilir. Mahremiyet ihlali durumunda VUK m.362 gereğince TCK m.239’a göre ceza verilmektedir. Bu çalışmada vergi mahremiyetinin ticari sır ile kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki düzenlemelerle ilişkisinden bahsedilirken; uygulamada karşımıza çıkan bir takım durumların vergi mahremiyeti kapsamında olup olmadığı üzerinde de durulmuştur

Tax Confidentilaity Within The Context Of Trade Secret And The Protectıon Of Personal Data

It is an ordinary practice for the State to obtain certain information during taxation proceedings. The important aspect is the State should protect such data and transfer such data in accordance with law. This is a fundamental right recognised in terms of tax law and our legal system. Criminal sanctions must enter into consideration in cases of violation of this right. When the legal framework is examined, there is not a definition or concept corresponding confidential information in terms of taxation. On the other hand, the scope of tax confidentiality is regulated under Article 5 of Tax Procedure Law. When we examine this article, we can see that not only taxrelated and financial status of people but also the information about their businesses and establishments are considered in this frame. When it is evaluated in this respect, there is a close relationship between tax confidentiality and commercial secret and in certain circumstances there is only a fine line. By whom disclosure of people’s tax-related confidential information will be evaluated as a violation is regulated in the Article 5 of Tax Procedure Law. If it is disclosed or used by people other than those listed in the Law, provisions of Protection of Personal Data Law will be considered. Under this Law, which entered force in 2016, sharing tax-related and financial information is regulated under the scope of exception. However, in Article 5 of the Tax Procedure Law situations in which disclosing does not constitute a violation of confidentiality are clearly stated. Except from these situations crime for breaching confidentiality might occur. In case of violation of confidentiality, penalties are imposed according to Article 233 of Turkish Criminal Code as per Article 362 of Tax Procedure Law. In this study, while evaluating relation of tax confidentiality with trade secret and provisions of Protection of Personal Data Law, it is also evaluated whether some cases experienced in practice are within the scope of tax confidentiality or not

___

Akgül, Aydın (2014) Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması, 1. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi.

Aksoy, Hüseyin Can (2010) Medeni Hukuk ve Özellikle Kişilik Hakkı Yönünden Kişisel Verilerin Korunması, 1. Baskı, Ankara, Çakmak Yayınevi.

Alıcı, Yaşar (2007), Bankacılık Kanunu Şerhi, İstanbul, Beta Yayınevi.

Arslan, Çetin (2013) Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu (VUK md.362), Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2) 2013, ss.15-29.

Aslan, Memduh (2008) Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği, 1. Baskı, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları.

Ateş, Leyla (2015), Vergisel Bilgilerin Otomatik Değişimi Standardı ve Türkiye, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı Cilt:2, ss.665-682.

Başaran Yavaşlar, Funda(2013), Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu, Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, 20-21 Mart 2013, < http://www.fundabasaran.net/ > s.e.t.23.02.2017

Başaran Yavaşlar, Funda (2008) Vergi Suç ve Kabahatleri Hukukunda Son Durum, İstanbul Barosu Dergisi, C.82, S.2008/6, ss.2840-2859, s.e.t. 14.02.2017

Bayraklı, Hasan Hüseyin (1999) Türk ve Alman Vergi Hukukunda Vergi Gizliliğine Uymama Suçu, 1. Baskı, Afyon, Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı.

Bilge, Mehmet Emin (2005) Ticari Sırların Korunması, 2. Baskı, Ankara, Asil Yayın Dağıtım.

Candan, Turgut (2010) Vergi Suçları ve Cezaları, 3. Baskı, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları.

Çakır, Erdem Utku (2013), Vergi Mahremiyetini İhlal Suçunda Hukuka Uygunluk Sebepleri, TAAD, Yıl,4, Sayı 13(Nisan), ss.351-376.

Edizdoğan, Nihat /Taş Metin/Çelikkaya Ali (2007) Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 1. Baskı.

Erol, Ahmet/Özışık, Nuray, Mükellef Hakkı Olarak Vergi Mahremiyeti, 05.08.2014, s.e.t. 24.02.2017.

Henkoğlu, Türkay (2015) Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması, 1. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları.

Gürbüz Usluel, Aslı Elif (2009), Türk Özel Hukukunda Özellikle Anonim Şirketlerde Ticari Sırrın Korunması, 1. Baskı, Ankara, Vedat Kitapçılık.

Karakoç, Yusuf (2014) Genel Vergi Hukuku, 7. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları.

Moroğlu, Erdoğan / Kendigelen, Abuzer (2014) İçtihatlı-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, 10. Baskı, İstanbul, XII Levha.

Nar, Mehmet (2014) Küresel Forum Çalışmaları: Vergilemede Bilgi Değişimi Üzerine Güncel Bir Değerlendirme, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5, Spring, ss.1631-1649.

Öncel, Mualla / Kumrulu, Ahmet / Çağan, Nami (2014) Vergi Hukuku, 23. Baskı, Ankara, Turhan Kitapevi.

Özdiler Küçük, Eda Vergi Hukukunda Kişisel Veriler Bakımından Ölçülülük İlkesinin Uygulanması: Billur Yaltı (Editör) (2013), Vergi Hukukuna Genç Yaklaşımlar, XII Levha, İstanbul, ss. 143-165.

Reisoğlu, Seza (2007), Bankacılık Kanunu Şerhi, Cilt II, Ankara, Yaklaşım Yayınları.

Roman Seer, Almanya’da Vergi Yükümlülerinin Verilerinin Korunması (Çeviren Oğuz Şimşek): Bahri Öztürk/Funda Başaran Yavaşlar (Editörler )(2010) Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Sempozyum Kitabı, Ankara, Seçkin Yayınları, ss.371-380.

Saban, Nihal (2003) Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile Bir Vergi Hukuku Kavramını Okumak: Arama, Polis Dergisi, Sayı 36, Temmuz-Ağustos, ss. 93-96.

Selçuk, Turan Hasan, 50 soruda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul

Sonsuzoğlu, Elif (2000) Çeşitli Yasalar Açısından Vergi Mahremiyetine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi S.141, ss. 116-134.

Şenyüz, Doğan (2015) Vergi Ceza Hukuku, 8. Baskı, Bursa, Ekin Yayınları.

Şimşek, Oğuz (2008) Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, 1. Baskı, Ankara, Beta Yayınevi.

Taş, Fatma (2008) Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu, 1. Baskı, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık.

Turanboy, Asuman (2006) Ticari Sır, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, 2006,ss.349-369.

Uğur, Hüsamettin/Elibol, Mert (2016) Açıklamalı İçtihatlı Vergi Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara.

Ünsal, Hilmi (2003) Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti, Sağladığı Yararlar ve Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi,C.8,S.3,ss.27-48.

95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi s.e.t. 23.02.2017.

27 Nisan 2016 tarih ve 2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Yönetmeliği s.e.t. 23.02.2017.

FATCA Anlaşmasıyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular s.e.t.24.02.2017.

___

Bibtex @ { taad693905, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {31}, pages = {371 - 410}, title = {TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ}, key = {cite}, author = {Karataş Durmuş, Neslihan} }
APA Karataş Durmuş, N. (2017). TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (31) , 371-410 .
MLA Karataş Durmuş, N. "TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 371-410 <
Chicago Karataş Durmuş, N. "TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 371-410
RIS TY - JOUR T1 - TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ AU - Neslihan Karataş Durmuş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 410 VL - IS - 31 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ %A Neslihan Karataş Durmuş %T TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 31 %R %U
ISNAD Karataş Durmuş, Neslihan . "TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 31 (Temmuz 2017): 371-410 .
AMA Karataş Durmuş N. TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ. TAAD. 2017; (31): 371-410.
Vancouver Karataş Durmuş N. TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (31): 371-410.
IEEE N. Karataş Durmuş , "TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 31, ss. 371-410, Tem. 2017