TIBBİ KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU

En temel tanımı ile kişisel veri; kişinin tüm yaşamıyla bağlantılı her türlü özel ya da kamusal bilgiyi içerir. Kişinin adı, adresi, doğum tarihi, medeni hali, uyruğu, mesleği, görüntüsü, kanaatleri, fotoğrafı, e-posta adresi, banka bilgileri, kimlik, emeklilik, kurum sicili ve vergi numarası, parmak izi, eğitim bilgileri, sağlık verileri, telefon mesajları, telefon rehberi, mail, facebook, tweeter, instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde yazdığı veya paylaştığı yazı, fotoğraf, ses veya görüntü kayıtları kişisel verileri olarak değerlendirilebilirKişisel veriler arasında belki de hayati öneme sahip olan “sağlık verileri” Avrupa Konseyi’nin Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına ilişkin 108 sayılı Sözleşmesinde “kimliği belirtilen ya da belirtilebilen gerçek kişiyle ilgili tüm bilgileri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Biz bu çalışmada idarenin sağlık hizmetlerinde hangi kişisel verileri koruma tıbbi kayıt ve arşiv yükümlülüğünü yükümlülüğünde olduğunu, bu yükümlülüğün kapsamına dahil olan kayıtları, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluğu ve 26/12/2014 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” taslağı üzerinde duracağız

The Retention and Protection of Medical Personal Data and Liability of the Supply These Obligations of Administration

The most basic definition of the personal data; It includes all kinds of private or public information associated with the entire life of people. One’s name, address, date of birth, marital status, nationality, profession, figure, opinions, photos, e-mail address, bank details, ID, retirement, corporate registration and tax number, fingerprint, educational information, health datas, sms, contacts, mail, posting to social network sites like facebook, tweeter, instagram or sharings of photos, audio or video recordings can be considered as personal data.Health data, which may have the vital importance among personel datas, is defined as “All information related to the real person whose identity is specified or can be specified.” On the convention numbered 108 “Concerning the Protection of Individuals against Automatic Processing of Personal Datas” of The European Council.In this work activity, we will focus on the administration’s obligations about to protect which personal data on health care medical records and archive obligations , the records included in the scope of this obligation, the liability for non-fulfillment of this obligation and submitted draft to the Turkish Parliamentary Speaker’s Office “Law on the Protection of Personal Data” in 12.26.2014

___

Akıllıoğlu, Tekin, “İdari Usul ve Kişisel Verilerin Korunması”, www.idare.gen.tr/ akkillioglu-idariusul.htm (Erişim Tarihi: 10.10.2014)

Atak, Songül: Avrupa Konseyinin Kişisel Veriler Acısından Sağladığı Güvence- ler. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ankara-2010, Sayı 87

Ayan, Mehmet: Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara Berber Leyla Keser/Ülgü Mahir/Er Cüneyd: Elektronik Sağlık Kayıtları ve Özel Hayatın Gizliliği, İstanbul-2009

Birtek, Fatih; “Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S. 3-4, 2007

Demir, Mehmet: Hekimin Hukuksal Sorumluluğunun Kaynakları ve Özel Has- tane-Kamu Hastanesi Ayrımı (Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan), Ankara 2009

Danıştay 15.Daire, E:2013/6273, K:2015/4430 sayılı kararı

Doğan Murat: Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Sağlık Hukuku Sempozyumu, Mersin-2009

Dülger M. Volkan: Sağlık Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Hasta Mahremiyeti, İMÜHFD, 2014

Er Ünal: Sağlık Hukuku, Ankara-2008

Eralp, Özgür, “KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi), AKS(Adres Kayıt Sistemi) Uygula- maları Işığında Bireysel Mahremiyet” http://www.ozgureralp.av.tr/makaleler/ tckimliktbd.htm Gözübüyük, A. Şeref: Yönetim Hukuku, Ankara-2001

Günday, Metin: İdare Hukuku, İdare Hukuku 7. Bası, Ankara, 2003

Güran, Sait: “Hekimin Faaliyetlerinden Devletin Sorumluluğu”, DD, s. 46-47

Hakeri, Hakan: Tıp Hukuku, Ankara 2007

Kaya Cemil: Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas (Kişisel) Ve- riler ve İşlenmesi, İÜHFM, C.69, S.1-2, Kaplan, Gürsel; İdarenin Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynakla- nan Hukuki Sorumluluğu Alanında Yeni Gelişmeler, AYİM Dergisi, S. 19 Özay, Merter: Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlu- luğu, Ankara 2006

Özdemir Hayrunnisa: Teşhis ve Tedavi Sözleşmelerinde Kayda Geçirme ve Sır Saklama Yükümlülüğü, Sağlık Hukuku Digestası, Yıl:1, S:1, Ankara Barosu Ya- yınları, Ankara-2009

Öztürkler, Cemal: Hukuk Uygulamasında Tıbbi Sorumluluk, Teşhis, Tedavi ve Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, Ankara-2006

Özpınar Berna: Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları, Anka- ra-2007

Polat Oğuz: Tıbbi Uygulama Hataları, Ankara-2005

Reisoğlu, Seza: Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu, (Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu-Türk Hukukunda Hekimin Hukuki ve Cezai Sorum- luluğu-Ankara 12-13.03.1982), İstanbul-1983

Sarıal, Enis: Sağlararası Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal İlişkiler, İstanbul Şenocak, Zarife: Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara-1998

Türkmen, Ali: Hasta-Hekim Hukuku, Samsun-2009

Üner Ragıp/Fişek Nusret: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Uygulama Planı Üzerine Çalışmalar, Ankara-1961

Yavuz İpekyüz, Filiz: Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, İstanbul-2006

Yılmaz Battal: Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Ankara-2007

Yılmaz A./Kaplan A., Sincan M., Elektronik Hasta Kayıt Sistemine Kavram- sal Bir Yaklaşım, http://www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/goto. aspx?id=2440 (Erişim Tarihi: 10.03.2010)

Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas (Kişisel) Veriler V E İş- lenmesi

___

Bibtex @ { taad694118, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2016}, number = {28}, pages = {313 - 352}, title = {TIBBİ KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU}, key = {cite}, author = {Altundiş, Mehmet} }
APA Altundiş, M. (2016). TIBBİ KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (28) , 313-352 .
MLA Altundiş, M. "TIBBİ KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 313-352 <
Chicago Altundiş, M. "TIBBİ KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 313-352
RIS TY - JOUR T1 - TIBBİ KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU AU - Mehmet Altundiş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 352 VL - IS - 28 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi TIBBİ KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU %A Mehmet Altundiş %T TIBBİ KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU %D 2016 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 28 %R %U
ISNAD Altundiş, Mehmet . "TIBBİ KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 28 (Ekim 2016): 313-352 .
AMA Altundiş M. TIBBİ KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU. TAAD. 2016; (28): 313-352.
Vancouver Altundiş M. TIBBİ KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2016; (28): 313-352.
IEEE M. Altundiş , "TIBBİ KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 28, ss. 313-352, Eki. 2016