SİYASAL ENTEGRASYON VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ

Egemenlik kavramı tarihsel süreçte önemini her zaman korumuş olmakla birlikte sahip olduğu anlam çeşitli değişikliklere uğramıştır. Vurgulamak gerekir ki egemenlik kavramındaki bu değişiklikler, tarihsel kırılma noktalarıyla da eş zamanlı olarak meydana gelmiştir. Egemenlik, bu kırılma anlarından bazen daha güçlü, bazen de kimi unsurlarını kaybederek çıkmıştır. Avrupa Birliği ile gelinen süreçte ise egemenlik kavramının yeni bir dönüşüm içerisine girdiği söylenmektedir. Ancak asıl tartışılması gereken, bu dönüşümün nasıl ve nereye kadar devam edeceğidir. Avrupa Birliği egemenlik anlayışı, ekonomik entegrasyondan siyasal entegrasyona doğru dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşümün gelecekte alacağı şekil ile ilgili fikir sahibi olunabilmesi için ise, bugüne kadar olan sürecin ve bugün geldiği noktanın doğru bir şekilde tahlil edilmesi gerekmektedir

Political Integration and Transformation of Sovereignty in the Process of European Union

The concept of sovereignty has protected its importance in historical process. Also its meaning has experienced some changes. It must be emphasized that the changes in the concept of sovereignty synchronized with historical breaking points. Sovereignty sometimes survived more powerful but sometimes lost its components. It is said that through the process of European Union, the concept of sovereignty entered in a new transformation period. However, the main question must be that how and how far the transformation will proceed. The understanding of sovereignty of European Union has experienced a transformation from economic integration to political integration. To gain insight about future position of this transformation, correct analyzing of the past and current position is needed

___

Ağaoğulları, Mehmet Ali/Köker, Levent, Kral-Devlet ya da Ölümlü Tanrı, Ankara, 2009.

Akdemir, Erhan, “Avrupa Bütünleşmesinin Tarihçesi”, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ed: Belgin Akçay/İlke Göçmen, Ankara, 2012, ss. 35-62.

Akgül Açıkmeşe, Sinem,”Uluslararası İlişkiler Teorileri Işığında Avrupa Bütün- leşmesi”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 1, Yıl 2004, ss. 1-32.

Başlar, Kemal, “Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk Anayasası’nın Uyum- laştırılması Sorunu”, http://www.anayasa.gen.tr/baslar-AB-anayasa.pdf, E.T. 12.2015.

Bergmann, Julian/Niemann, Arne, “Theories of European Integration and their Contribution to the Study of European Foreign Policy”, https://inter- nationale.politik.uni-mainz.de/files/2012/10/BergmannNiemann_Theo- ries-of-European-Integration_final-version 00000003.pdf, E.T. 23.12.2015.

Bozkurt, Enver/Özcan, Mehmet,”Subsidiarite (İkincillik İlkesi) ve Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme», SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Yıl 2001, ss. 1-21.

Chateau, Celine, “The Principle of Subsidiarity”, Fact Sheets on the European Union-2015, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.2.pdf, E.T. 12.2015.

Çetin, Halis, “İktidar ve Meşruiyet”, Siyaset adlı kitabın içinde, Der. Mümtazer Türköne, Ankara, 2003, ss. 35-69.

Erkal, Mustafa E, “Social Integration”, İstanbul Journal of Sociological Studies, www.journals.istanbul.edu.tr. Sayı 25, Yıl 1998, ss. 131-138, E.T. 09.12.2015.

Hakyemez, Yusuf Şevki, Mutlak Monarşilerden Günümüze Egemenlik Kavra- mı, Ankara, 2004.

Hugo, Victor, “My Revenge is Fraternity”, http://www.ellopos.net/politics/ hugo-addresses-europe.asp, E.T. 19.01.2016.

Göztepe, Ece, Avrupa Birliği’nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, Ankara, 2008.

Ilievski, Nikola Lj, “The Concept of Political Integration: The Perspectives of Neofunctionalist Theory”, Journal of Liberty and International Affairs, Vol. 1, No. 1, 2015, ss. 1-14.

İnceoğlu, Sibel, “Türkiye: AB’nin Yetkileri Karşısında Nasıl Bir Egemenlik An- layışı”, http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg22/sibel. pdf, E.T. 25.12.2015.

Karacasulu, Nilüfer, “Avrupa Entegrasyon Kuramları ve Sosyal İnşaacı Yakla- şım”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 3, Sayı 9, Yıl 2007, ss. 82-100.

Karakaş, Yusuf, Avrupa Birliği’nde Siyasal Entegrasyon, Ankara, 2002.

Koçak, Mustafa, Batı’da ve Türkiye’de Egemenlik Anlayışının Değişimi Devlet ve Egemenlik, Ankara, 2006.

Maogoto, Jackson Nyamuya, “Westphalian Sovereignty in Shadow of Inter- national Justice? A Fresh Coat of Paint for a Tainted Concept”, Re-Envisioning Sovereignty-The End of Westphalia?, Ed. by Trudy Jacobsen/ Charles Samp- ford/Ramesh Thakur, England, 2008, ss. 211-227.

Özkan, Işıl, Avrupa Birliği Kamu Hukuku, Ankara, 2011.

Özlük, Erdem/Doğan, Fazlı, “Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerini Egemenlik Tar- tışmaları Üzerinden Okumak”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, No 1, Cilt 9, Yıl 2010, ss. 125-146.

Reçber, Kamuran, Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa, 2012.

Sunay, Reyhan, Tartışılan Egemenlik, Ankara, 2007.

Şenel, Alaeddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, 2013.

Uygun, Oktay, Kamu Hukuku İncelemeleri İnsan Hakları, Demokrasi, Hukuk Devleti, Egemenlik, İstanbul, 2011.

Yılmaz, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Ankara, 2005.

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara, 2005.

Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf, E.T. 22.12.2015.

___

Bibtex @ { taad694180, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2016}, number = {27}, pages = {793 - 814}, title = {SİYASAL ENTEGRASYON VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ}, key = {cite}, author = {Özeler, Neslihan} }
APA Özeler, N. (2016). SİYASAL ENTEGRASYON VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (27) , 793-814 .
MLA Özeler, N. "SİYASAL ENTEGRASYON VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 793-814 <
Chicago Özeler, N. "SİYASAL ENTEGRASYON VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 793-814
RIS TY - JOUR T1 - SİYASAL ENTEGRASYON VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ AU - Neslihan Özeler Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 793 EP - 814 VL - IS - 27 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi SİYASAL ENTEGRASYON VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ %A Neslihan Özeler %T SİYASAL ENTEGRASYON VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ %D 2016 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 27 %R %U
ISNAD Özeler, Neslihan . "SİYASAL ENTEGRASYON VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 27 (Temmuz 2016): 793-814 .
AMA Özeler N. SİYASAL ENTEGRASYON VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ. TAAD. 2016; (27): 793-814.
Vancouver Özeler N. SİYASAL ENTEGRASYON VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2016; (27): 793-814.
IEEE N. Özeler , "SİYASAL ENTEGRASYON VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 27, ss. 793-814, Tem. 2016