ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN YANSIMASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU BAĞLAMDA UNUTULMA HAKKI

Son zamanlarda teknolojinin ilerlemesi ve internetinde yaygınlaşması ile kişilerle ilgili bilgi akışı, bilgiye erişim ile bunların dağılması çok kolaylaşmıştır. Bu da kişilerin hukuki güvenlikleri açısından bazı tehditlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kişisel veriler, özel hayatın gizliliğini korumaları bakımından insan haklarıyla yakından bağlantılıdırlar. Kişiye unutulma hakkının verilmesiyle, kişinin özel hayatının gizliliği korunmuş olur. Dolayısıyla günümüzde, insan haklarının gelişmesi ve korunmasına bağlı olarak kişisel verilerin korunmasının esas amacı, özel hayatın korunmasının güvenceye alınmasıdır.Unutulma hakkı ve kişisel verilerin saklanması, tutulması kişisel verilerin korunmasının çatısını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, kişisel verilerin korunması hakkıyla iç içe geçmiş olan unutulma hakkı ve bunlarla ilgili yapılan düzenlemeler, kişilerin özel hayatlarının korunmasına da katkı sağlamış olacaktır.Çalışmamızda unutulma hakkı çerçevesinde birbiriyle döngü içinde olan özel hayat/gizliliği kişisel verilerin korunması ve nihayetinde unutulma hakkı bu üç temel hakkın birbirleriyle bağlantılarını ortaya koyabilmek için genelden özele doğru tümden gelimsel bir yöntem ile konu incelenmeye çalışılacaktır

Protection of Personal Data As Reflection to the Privacy of Private Life and the Right To Forgether for This Context

Access to information, flow of information and spread of information are much easier thanks to technological developments and the spread of internet, which has resulted in potential violations of the legal security of individuals. Personal data is related to human rights in terms of the protection of private life. In other words, securing the right to be forgotten means the protection of the privacy of private life. For that reason, the main objective of the protection of personal data is to protect human rights and to assure the protection of private life. The first step of protecting personal data is associated with the right to be forgotten and personal data protection. In this regard, the right to be forgotten and related regulations related to the protection of personal data will contribute to the protection of private life. In this context, this study will problematize the connections among the three fundamental rights, private life/privacy, protection of personal data and, therefore, the right to be forgotten, within the context of the right to be forgotten by making use of deductive method proceeding from the general to the specific

___

Ahi, Şebnem, “Unutulma Hakkı”, (http://www.bilisimhukuk.com/2014/02/ unutulma-hakki-the-right-to-be-forgotten). (01.11.2016).

Akgül, Aydın, “Danıştay Kararları Işığında Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması”, Danıştay Dergisi, Y. 2013, S. 133, s. 21-45. (Akgül, Sağlık Verileri).

Akgül, Aydın, “Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Bir Hak: ‘Unutulma Hakkı’ ve AB Adalet Divanın’ nın ‘Google Kararı’ ”, TBBD, S. 116, 2015, s. 11-38. (Akgül, Unutulma).

Akgül, Aydın, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması, 2. Bs., İstanbul, 2016. (Akgül, Kişisel Veri).

Aktan, Hamdi Yaver, “Yargı Kararları Işığında Özel Yaşam”, TBB Özel Yaşamın Gizliliği (Aile Yaşamı, Konut, Haberleşmenin ve Kişisel Verilerin Saklanması) Panel, Ankara, 2008, s. 11-13.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, (http://www.echr.coe.int /documents/ convention_tur.pdf) (25.12.2016).

Başalp, Nilgün, Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Ankara 2004.

Büyükay, Yusuf, “Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü”, AÜEHFD, Y. 2004, C. VIII, S. 1-2, s. 383-396.

Dinç, Güney, “ Uluslararası Belgeler Açısından Özel Yaşam”, TBB Özel Yaşamın Gizliliği (Aile Yaşamı, Konut, Haberleşmenin ve Kişisel Verilerin Saklanması) Panel, Ankara, 2008, s. 14-54.

Doğan, Adnan Coşkun, Kişisel Verilerin Korunması, Muhafazası ve Paylaşımı, Ankara 2015.( file:///C:/Users/YesiM/Desktop/UNUTULMA %20 HAKKI/MAKALELER/kisisel_verilerin_korunmasi_ve_paylsim_rehberi.pdf) (01.11.2016).

Doğru, Osman/Nalbant, Atilla, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli Kararlar, 1. Bs., Ankara, 2013.

Döner, Ayhan, Şeffaf Devlette Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları, İstanbul, 2010.

Gözübüyük, Şeref/ Gölcüklü, Feyyaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 9. Bs., Ankara, 2011.

Gülener, Serdar, “Dijital Hafızadan Silinmeyi İstemek: Temel Bir İnsan Hakkı Olarak ‘Unutulma Hakkı’” , TBBD, S. 102, 2012, s. 219-240.

Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem, “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 67, S. 4, 2009, s. 9-22.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, (http://www.unicankara.org. tr/doc_pdf/h_ rigths_turkce .pdf) (25.12.2016).

Kanadoğlu, Korkut, “ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Özel Yaşam”, TBB Özel Yaşamın Gizliliği (Aile Yaşamı, Konut, Haberleşmenin ve Kişisel Verilerin Saklanması) Panel, Ankara 2008, s. 55-99.

Kanmaz, Fatih, Özel Hayata Karşı Suçlar, Ankara, 2015.

Karaaslan, Enis/Eren, Mehmet Beşir/Koç, Serhat, “Çevrimiçi Mahremiyet: Teknik publication/271762529) (31.10.2016).

Kişisel Veri, (http://www.kisiselverilerinkorunmasi.org/kisisel-veri-nedir-ne- demektir/) (28.12. 2016).

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, (https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss117.pdf) (28.12. 2016). (Komisyon Raporu).

Koca, Mahmut/ Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler,3. Bs., Ankara, 2016.

Korkmaz, İbrahim, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme”, TBBD, S. 124, 2016, s. 82-152.

Özbek, Veli Özer/Kanbur, Mehmet Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/ Tepe, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2015.

Özdağıstanlı, Burak, “Anayasa Mahkemesi’nden Unutulma Hakkı Kararı”, (http://www.iptech-legal.com/single-post/2016/08/26/ MAHKEMES %C4%B0NDEN-UNUT ULMA -HAKKI-KARARI) (01.01.2017).

Özdemir, Hayrunnisa, Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, Ankara, 2009. net/ ANAYA SA

Sümer, Onur M., “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan ‘Unutulma Hakkı’ Kararı”, (https://www. linkedin .com/pulse/yarg%C4%B1tay-hukuk-genel-kurulundan- unutulma-hakk%C4%B1-karar%C4%B1-m-onur-sumer) (17.12.2016).

Şimşek, Oğuz, Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul, 2008.

Türk Ceza Kanunu, (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf) (25.12.2016).

Üzeltürk, Sultan, 1982 Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, İstanbul, 2004.

Zafer, Hamide, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukukuyla Korunması, 1. Bs., İstanbul, 2010.

___

Bibtex @ { taad693992, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {32}, pages = {391 - 410}, title = {ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN YANSIMASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU BAĞLAMDA UNUTULMA HAKKI}, key = {cite}, author = {Çelik, Yeşim} }
APA Çelik, Y. (2017). ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN YANSIMASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU BAĞLAMDA UNUTULMA HAKKI . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (32) , 391-410 .
MLA Çelik, Y. "ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN YANSIMASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU BAĞLAMDA UNUTULMA HAKKI" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 391-410 <
Chicago Çelik, Y. "ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN YANSIMASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU BAĞLAMDA UNUTULMA HAKKI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 391-410
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN YANSIMASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU BAĞLAMDA UNUTULMA HAKKI AU - Yeşim Çelik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 391 EP - 410 VL - IS - 32 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN YANSIMASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU BAĞLAMDA UNUTULMA HAKKI %A Yeşim Çelik %T ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN YANSIMASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU BAĞLAMDA UNUTULMA HAKKI %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 32 %R %U
ISNAD Çelik, Yeşim . "ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN YANSIMASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU BAĞLAMDA UNUTULMA HAKKI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 32 (Ekim 2017): 391-410 .
AMA Çelik Y. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN YANSIMASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU BAĞLAMDA UNUTULMA HAKKI. TAAD. 2017; (32): 391-410.
Vancouver Çelik Y. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN YANSIMASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU BAĞLAMDA UNUTULMA HAKKI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (32): 391-410.
IEEE Y. Çelik , "ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN YANSIMASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU BAĞLAMDA UNUTULMA HAKKI", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 32, ss. 391-410, Eki. 2017