MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

Ülkemizde, 1995 yılında kabul edilen dört ayrı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) korunan marka, patent-faydalı model, tasarım ve coğrafi işaretler, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çatısı altında bir araya getirilmiştir. Dolayısıyla ülkemizde, Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin kabulü ve yine Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ)/TRIPS’e taraf olunması nedeniyle doktrinde 1995 yılı nasıl bir milat olarak görülüyorsa, 10.1.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun (SMK) kabulünün da bu alanda bir milat olarak görülmesi gerektiği söylenebilir. Özellikle markanın kullanımı ile ilgili mehaz Avrupa Birliği düzenlemelerine paralellik gösteren düzenlemelerin hukuk sistemimize dâhil olması oldukça önemli bir hususu teşkil etmektedir. Seçtiği markayı marka siciline tescil ettirip, markayı Kanun’da öngörülen koşullarda kullanan marka sahibi, üçüncü kişilere karşı markasını koruyabilecektir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda bu kullanımın olması gereken şekli açıklanmış ve marka tescilli olduğu mal veya hizmetler sınıfında, Türkiye sınırları içerisinde ve ciddi bir biçimde kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Markanın gerçek kullanımı teşvik etmek ve markaların sicilde gereksiz olarak yer işgal etmesini engellemek amacıyla kanun tarafından markanın kullanılmasının zorunluluk hâline getirilmiştir. Sicile tescil ettirildiği tarihten itibaren beş sene içerisinde sahibi tarafından kullanılmayan veya kullanımına haklı bir sebep olmaksızın beş sene ara verilen markaların, ilgili kişilerine talebi üzerine TÜRKPATENT tarafından iptaline karar verilebilecektir. Markanın kullanılması ile ilgili esaslar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 9/1. Maddesi hükmüne göre, “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir”. Buna göre, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından markanın, marka sahibi tarafından haklı bir neden olmadan, Türkiye’de ciddi biçimde kullanılamaması ya da kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesi durumunda markanın iptaline karar verilir. Dolayısıyla, bu anlamda markanın iptaline karar verilmemesi için markanın marka sahibi tarafından, sicilde kaydolduğu mal veya hizmetler bakımından, temel işlevine uygun, ciddi olarak Türkiye’de kullanılması gerekmektedir. Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve marka sahibinin izni ile kullanılması da SMK. 9/2 ve 3. fıkraları anlamında markayı kullanma kabul edilir. SMK’nin ilgili madde lafzından anlaşılmadığı ve kullanma kabul edilen hâllerin genişletilmesinin markanın kullanım zorunluluğunun getiriliş maksadıyla bağdaşmayacağı gerekçesiyle markayı kullanma sayılan hâller sayılı olup genişletilemeyeceği kabul edilmiştir. Nitekim Tekinalp, kullanım sayılan hâllerin ilgili kanun maddesinde sayılı olarak açıkça belirtildiği ve bu sayılı hâller dışında ekleme yapılmasının mümkün olmayacağını ifade etmiştir. Bu makale çalışmasında bilhassa, markanın kullanım külfeti ve bu külfetin hukuki sonuçları üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Çalışmada mevzuat hükümleri, yüksek mahkeme kararları, doktrin ve bilimsel çalışmalar ve uluslararası uygulamalar ve düzenlemelerden yararlanılmıştır

Obligation to use the Brand and Legal Consequences of Non-Use

In our country, trademarks, patent-utility models, designs and geographical indications protected by four separate Statutory Decrees (KHK) adopted in 1995 have been brought together under the Industrial Property Law No. 6769. Therefore, the adoption of the Industrial Property Law (SMK) numbered 6769, which entered into force on 10.01.2017, is similar to the fact that 1995 is seen as a milestone in the doctrine due to the acceptance of the customs union with the European Union and being a party to the World Trade Organization (WTO)/TRIPS in our country. It can be said that it should be seen as a milestone in the field. It is a very important issue that the regulations paralleling the European Union regulations regarding the use of the trademark are included in our legal system. The trademark owner, who registers the chosen trademark in the trademark registry and uses the trademark under the conditions stipulated in the Law, will be able to protect his trademark against third parties. In the Industrial Property Law, the way this use should be is explained and it is emphasized that it should be used seriously within the borders of Turkey in the class of goods or services for which the trademark is registered. In order to encourage the real use of the trademark and to prevent the trademarks from occupying an unnecessary place in the registry, the use of the trademark has been made mandatory by the law. Upon the request of the relevant persons, TÜRKPATENT may decide to cancel the trademarks that are not used by their owner within five years from the date of registration in the registry or whose use has been suspended for five years without a justifiable reason. Principles regarding the use of the trademark, Industrial Property Law No. 6769 9/1. According to the provision of the article, “A trademark that is not used seriously in Turkey by the trademark owner in terms of the goods or services for which it has been registered without a justifiable reason within five years from the date of registration or whose use has been interrupted for five years shall be decided to be cancelled”. Accordingly, within five years from the date of registration, if the trademark cannot be used seriously by the trademark owner in Turkey without a justifiable reason in terms of the goods or services for which it is registered, or if the usage is interrupted for five years, the trademark shall be cancelled. Therefore, in this sense, in order not to decide on the cancellation of the trademark, the trademark must be used seriously in Turkey by the trademark owner in accordance with its basic function in terms of the goods or services registered in the registry. Using the trademark with different elements without changing its distinctive character, using it only in the goods or packaging for export purposes, and using it with the permission of the trademark owner are also included in the SMK. It is accepted to use the trademark within the meaning of paragraphs 9/2 and 3. It has been accepted that the cases considered as using the trademark are numbered and cannot be extended, on the grounds that the SMK is not understood from the related article wording and the extension of the conditions accepted for use will not be compatible with the purpose of introducing the obligation to use the trademark. As a matter of fact, Tekinalp stated that the cases considered to be used are clearly stated in the relevant law article and it is not possible to make additions except for these numbered cases. In this article, especially, the burden of using the trademark and the legal consequences of this burden have been tried to be emphasized. In the study, legislative provisions, high court decisions, doctrine and scientific studies and international practices and regulations were used.

___

Alhas Z S / Dernekoğlu U, Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, S.1, 2014, s. 19-37.

Arkan S, Marka Hukuku, Cilt 1-2, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1997,1998.

Bahadır Z, Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara, 2018.

Bektaş İ, Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptal – AB Adalet Divanının Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme, AAÇD, Ankara, 2018.

Bozgeyik H, Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanılmamaya Bağlı Sonuçlar, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Ankara, 2010.

Cam E, Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi, AYBÜTFMHD, Ankara, C. 2, S. 2.

Coşğun G, Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması, Ankara, 2018.

Çağlar H, Marka Hukuku Temel Esaslar, İstanbul, 2015.

Çolak U, Türk Marka Hukuku, İstanbul, 2018.

Dirikkan H, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, 1998, s. 219-280.

Doğan B F, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, BATIDER, C. 24, S. 1, İstanbul, 2007.

Güneş İ, Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Tescilinin İptali, Terazi Hukuk Dergisi, C. 13, S. 140, 2018.

Gürzumar O B, Yeni Markalar Kanunu Işığı Altında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler, Yargıtay Dergisi, Cilt 20, Sayı 4, s. 501524.

Karaca O U, Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, Ankara, 2017.

Kaya B, Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.

Karan H / Kılıç M, Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan Yayınevi, Ankara 2014.

Karayalçın Y, Ticaret Hukuku 1. Giriş-Ticari İşletme, Ankara, 1968.

Kaya A, Kullanılmama Sebebi İle Markanın İptal Kararının Etkisi ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine, Prof. Dr. Hamdi YASAMAN’a Armağan, 2017.

Kaya A, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, İTÜY.

Merdivan F, Tescilli Marka hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def’i, 6769 sayılı SMK Sempozyumu, BTHAE, Ankara, 2017.

Meran N, Marka Hakları ve Korunması, Ankara, 2015.

Noyan E, Güneş, İlhami, Marka Hukuku, Ankara, 2015.

Öçal A, Türk Hukukunda Markaların Himayesi – İsviçre ve Fransız Hukuklarıyla Mukayeseli Olarak, EİTİAD, Ankara, 1967.

Özarmağan M, Marka Hakkının Kullanılmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul, 2008.

Özkök B, Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali, Ankara, 2015.

Öztürk E, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasından Doğan Hükümsüzlük, LFSHD, S.20, 2009.

Sert S, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara, 2007.

Tekinalp, Ü, Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Kenan

Tunçomağa’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı, İstanbul, 1997.

Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2012.

Umar B, Yılmaz E, İspat Yükü, İstanbul, 1980.

Üstündağ S, Medeni Yargılama Hukuku, C1, İstanbul, 1997.

Ülgen H, Ticarî İşletme Hukuku, İstanbul, On iki levha, 2015.

Yasaman H, vd., Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. 1-2, İstanbul, 2004.

Yördem Y, Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Sorunlar, DÜHFD, C. 20, S. 33, Diyarbakır, 2015.

___

Bibtex @araştırma makalesi { taad1139381, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2022}, volume = {0}, number = {51}, pages = {173 - 200}, doi = {10.54049/taad.1139381}, title = {MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI}, key = {cite}, author = {Yördem, Yılmaz and Biçimli, Emrah} }
APA Yördem, Y. & Biçimli, E. (2022). MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , 0 (51) , 173-200 . DOI: 10.54049/taad.1139381
MLA Yördem, Y. , Biçimli, E. "MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0 (2022 ): 173-200 <
Chicago Yördem, Y. , Biçimli, E. "MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0 (2022 ): 173-200
RIS TY - JOUR T1 - MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI AU - Yılmaz Yördem , Emrah Biçimli Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.54049/taad.1139381 DO - 10.54049/taad.1139381 T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 200 VL - 0 IS - 51 SN - 1309-6826- M3 - doi: 10.54049/taad.1139381 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI %A Yılmaz Yördem , Emrah Biçimli %T MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI %D 2022 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V 0 %N 51 %R doi: 10.54049/taad.1139381 %U 10.54049/taad.1139381
ISNAD Yördem, Yılmaz , Biçimli, Emrah . "MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0 / 51 (Temmuz 2022): 173-200 .
AMA Yördem Y. , Biçimli E. MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI. TAAD. 2022; 0(51): 173-200.
Vancouver Yördem Y. , Biçimli E. MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2022; 0(51): 173-200.
IEEE Y. Yördem ve E. Biçimli , "MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, c. 0, sayı. 51, ss. 173-200, Tem. 2022, doi:10.54049/taad.1139381