KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK OLAN YARGILAMASI HAKKINDA BİR İNCELEME

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5941 sayılı Çek Kanunu’ nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden en önemlisi karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermenin yeniden bir suç olarak tanımlanarak buna sebebiyet veren hakkında adli para cezasına hükmedilmesidir. Bu suçun yargılaması ise icra ceza mahkemelerinde gerçekleştirilecektir. Kanun koyucu, bu düzenlemeler ile çeki ticari hayatta daha etkin kılmayı ve yargılamayı da hızlandırmayı hedeflemiştir. Bu makalede öncelikle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu kısaca incelenecektir. Bu anlamda adli para cezasının niteliği, infazının nasıl yapılacağı ile bu cezanın anayasa hukuku açısından sıkıntılı noktalarının olup olmadığı ve bu suçun bir icra suçu olup olmadığına bakılmaya çalışılacaktır. Daha sonra ise icra ceza mahkemesinde yapılacak olan yargılamanın özellikleri incelenecektir. Bu çerçevede yetkili mahkeme, şikâyet hakkına kimin sahip olduğu, yargılama usulü, kanun yolları ve icra ceza mahkemesinin göreve başlama tarihi özel olarak incelenmeye çalışılacaktır.

An Analysis Of The Criminal Court Of Enforcement Trials On The Issuance Of Dishounered Cheques

With the Law No. 6728, some amendments were made in the Check Law No. 5941. The most important of these changes is the reinstatement of the judicial monetary penalty as a sanction for no provision of a check. The prosecution of this crime will be carried out in Executive Criminal Court. With these regulations, the legislator aimed to make the check more effective in commercial life and accelerate the trial. First of all, this article will briefly examine the crime of non-payment checks. In this sense, the nature of the judicial penalty will be examined to see how the execution will be conducted and whether this penalty is in line with the Constitution. Afterwards, the characteristics of the trial examined. In this framework, the competent court, the trial procedure, the remedies, and the start date of the referral court will be tried to be examined privately.

___

ARTUK, Emin/ GÖKCEN/ Ahmet: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2017.

ARTUK, Emin/ GÖKCEN, Ahmet / YENİDÜNYA, Caner: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2015.

AŞIK, İbrahim: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5358 Sayılı Kanun Işığında İcra ve İflas Kanunu’ nda Yer Alan Cezai Hükümler (m.331-354)”, Prof. Dr. Fırat Öztan’ a Armağan, C.II, Ankara 2010, s. 2513-2551.

CANBOLAT, Selahattin: “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki 3167 Sayılı Kanun İle İlgili Bir İnceleme” , Ankara Barosu Dergisi, Yıl 1985, Sayı 2, s. 257-262.

CENTEL, Nur/ ZAFER, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2015.

ÇETİN, Emine Halman: İcra-İflas Suçları ve Yargılama Usulü, Ankara 2012

ÇETİNER, Ufuk: “Anayasanın 38. Maddesinin Değişmesi Sebebiyle Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu ve İcra İflas Suçları Bakımından Ortaya Çıkan Hukuksal Durumlar”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2002/1, s.173-181.

DÖNMEZER, Sulhi: “Karşılıksız Çek”, İHFM 1977, C.XLIII (C. 43), S.1-4, s. 303- 324.

ERİŞ, Gönen: Uygulamalı Çek Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2003.

GÜNAY, Mehmet: Hukukumuzda İcra Suçları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli 2013.

HACIOĞLU, Caner: “Son Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu Üzerine Bir İnceleme”, AÜEHFD, C. VII, S.1-2, Haziran 2003, s.129- 159.

HELVACI, Mehmet: “Çek Kanunu Tasarısı’nın Genel Olarak Değerlendirilmesi”, BATIDER, C. XXV, S. 4, Y. 2009, s. 229-251.

İTİŞGEN, Rezzan: “Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 16 (Ocak 2014), s. 373-404.

KAÇAK, Nazif: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C. 2, Ankara, 2006.

KAYANÇİÇEK, Murat: “5941 sayılı Çek Kanunu’na İlişkin Eleştiriler ve Değişiklik Önerileri (Uygulama ve Doktrin)”, TAAD, Cilt:1, Yıl:3, Sayı:8, s. 261-292.(20 Ocak 2012).

KILÇIK, Sevcan: 5941 Sayılı Çek Kanunu ve 6102 Sayılı Ticaret Kanunu Çerçevesinde Çek Hamillerinin Korunması, Gaziantep Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

KOCA, Mahmut/ ÜZÜLMEZ, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2017.

KORKUSUZ, M. Refik: İcra Hukuku ve Uygulaması, Ankara 2004.

KÜRTÜL, Mehmet: Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli İcra ve İflas Suçları, Ankara, 2012.

ÖZGENÇ, İzzet: Çek Kanunu, Ankara 2017.

ÖZMEN, İsmail: İcra Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar, Ankara 2007.

REİSOĞLU, Seza: Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek, Ankara 2003.

REİSOĞLU, Seza: Çek Hukuku, Ankara 2011.

SANCAR, Türkân: “Ekonomik Suç Gerçekliği Karşısında ‘Ekonomik Suça Ekonomik Ceza’ Söylemi”, Çekler Hakkındaki 3167 Sayılı Kanunla İlgili Adalet Bakanlığı Taslağı ve Karşı Görüşler Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar-Panel, Ankara 2002.

SARI, Rıfat: İcra Suçları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara 2011.

ŞEN, Ersan: “Son Kararlar Işığında Karşılıksız Çekte Şikâyet Hakkı” , (hukukihaber.net E.T.: 16.11.2017). (ŞEN, Şikâyet Hakkı)

ŞEN, Ersan: “Yeni Çek Kanunu ve Anayasaya Aykırılık Sorunu”, (http://www. haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/2038785-yeni-cek-kanunu-veanayasaya-aykirilik-sorunu, E.T.: 23.02.2017). (ŞEN, Anayasaya Aykırılık)

ŞEN, Ersan: “Karşılıksız Çekte İcra Mahkemesinin Görev Tarihi”, (http:// www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/2225869-karsiliksiz-cekte-icra mahkemesinin-gorev-tarihi, E.T.: 19.05.2017. (ŞEN, İcra Mahkemesinin Görev Tarihi)

UYSAL, Mehmet: “Yeni Yasaların Işığında İcra ve İflas Suçları İle Yargılama Yöntemine Farklı Bir Bakış”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 80, S. 3, Y. 2006, s. 1013-1048.

YILDIRIM, Zeki/ ÇETİNTÜRK, Ekrem: “İbraz Edilen Çekle İlgili Olarak Karşılıksızdır İşlemi Yapılması Halinde Nasıl Bir Yaptırım Uygulanması Gerektiği Sorunu”, TBB Dergisi, Yıl 2012, Sayı 103, s. 27- 84.

___

Bibtex @ { taad693677, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2018}, number = {33}, pages = {243 - 282}, title = {KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK OLAN YARGILAMASI HAKKINDA BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Albayrak, Hakan and Bozdağ, Ahmet} }
APA Albayrak, H. & Bozdağ, A. (2018). KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK OLAN YARGILAMASI HAKKINDA BİR İNCELEME . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (33) , 243-282 .
MLA Albayrak, H. , Bozdağ, A. "KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK OLAN YARGILAMASI HAKKINDA BİR İNCELEME" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 243-282 <
Chicago Albayrak, H. , Bozdağ, A. "KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK OLAN YARGILAMASI HAKKINDA BİR İNCELEME". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 243-282
RIS TY - JOUR T1 - KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK OLAN YARGILAMASI HAKKINDA BİR İNCELEME AU - Hakan Albayrak , Ahmet Bozdağ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 282 VL - IS - 33 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK OLAN YARGILAMASI HAKKINDA BİR İNCELEME %A Hakan Albayrak , Ahmet Bozdağ %T KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK OLAN YARGILAMASI HAKKINDA BİR İNCELEME %D 2018 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 33 %R %U
ISNAD Albayrak, Hakan , Bozdağ, Ahmet . "KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK OLAN YARGILAMASI HAKKINDA BİR İNCELEME". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 33 (Ocak 2018): 243-282 .
AMA Albayrak H. , Bozdağ A. KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK OLAN YARGILAMASI HAKKINDA BİR İNCELEME. TAAD. 2018; (33): 243-282.
Vancouver Albayrak H. , Bozdağ A. KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK OLAN YARGILAMASI HAKKINDA BİR İNCELEME. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; (33): 243-282.
IEEE H. Albayrak ve A. Bozdağ , "KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK OLAN YARGILAMASI HAKKINDA BİR İNCELEME", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 33, ss. 243-282, Oca. 2018