İSVİÇRE HUKUKU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLININ MİRASBIRAKAN SIFATIYLA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Miras sözleşmesi, mirasbırakana bazı yönlerden yarar sağlayan güvenceli bir ölüme bağlı tasarruf şeklidir. Hukukumuzda,mirasbırakan sıfatıyla miras sözleşmesi yapabilmek için tam fiil ehliyetine sahip olmak gerekir. Önemli bir tasarruf biçiminin ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar tarafından yapılması kanun hükmüyle engellenmiştir. Ölüme bağlı tasarrufların açıklandığı iki yöntemden birinin önlenmiş olması, kısıtlılar yönünden ölüme bağlı tasarrufta bulunma iradesini önemli ölçüde daraltır. Bu, resmi makamların müdahalesine karşı vesayet altına alınmış yetişkinin iradesine öncelik tanıyan yeni eğilimle uyuşmaz.Bu eğilimin etkisiyle, İsviçre Medeni Kanunu’nun ZGB miras sözleşmesi yapma ehliyetine ilişkin hükmünden“kısıtlı olmama” koşulu kaldırılmıştır. Hukukumuzda da bu yönde bir değişikliğin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.Kısıtlı, vasiyetnameyle olduğu kadar, miras sözleşmesi aracılığıyla da kişiye sıkı sıkıya bağlı hak niteliğindeki ölüme bağlı tasarrufta bulunma hakkını kullanabilmelidir. Ayırt etme gücüne sahip olunması koşuluyla kısıtlıların miras sözleşmesi yapmalarına imkân tanınmasının önünde hukuki bir engel bulunmamaktadır. Miras sözleşmesiyle kişiye sıkı sıkıya bağlı hakkın kullanılıyor olması, aynı zamanda bağlayıcı olan bu sözleşmenin geçerliliğinin yasal temsilcinin rızasıyla sağlanmasına engel değildir.Vesayet sistemimizin irade serbestisini esas alacak biçimde yeniden yapılandırılması, kısıtlıların miras sözleşmesi yapmalarını sağlayacak yasal düzenlemenin de zeminini oluşturacaktır

In The Light of the Changes to the Swiss Law Considerations on the Ward Who Has Power of Discernment and His Ability to Draw up an Inheritance Contract as Legator

Inheritance contract, is a type of secured testamentary disposition for which the benefit of the legator. According to Turkey's legal system, someone who is able to form a contract as legator, should have full juridicial capacity. Ward can't construct a substantial type of disposition because it is prohibited by the act of law. Top reventone of the methods of testamentary disposition, restricts the ward's will. This practice doesn't concur with the new tendency of the priority of the ward's will against intervention of the public authority. By the influence of this tendency, inheritance contractual capacity of the ward, reconstituted by the Swiss Civil Code. We need to transform our legal system in accordance with this implementation. Ward can exercise the right of testamentary disposition by inheritance contract as much as testament. Ward who has power of discernment can draw up an inheritance contract. There is no legal obstacle to that matter. Exercising a personal right by the inheritance contract doesn't obstacle the validity of the contract with the consent of the guardian. Reconstituting the warden ship system in Turkey, in accordance with free will, will be the basis of the legal regulation that provides the ward to draw up an inheritance contract

___

Antalya, O. Gökhan, Miras Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009.

Ayan, Mehmet, Miras Hukuku, Mimoza Yayıncılık, Konya, 2002.

Bucher, Andreas, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 4. Aufl. Hel- bing Lichtenhahn Verlag, 2009.

Breitschmid, Peter, “Hinweise zur Begleitung von Verbeiständeten bei Absch- luss eines Erbvertrags”, successio, S. 2, 2015 (Erbvertrags).

Breitschmid, Peter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB, Herausgeber: Heinrich Honsell-Nedim Peter Vogt-Thomas Geiser, 5. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2015 (Basler Kommen- tar).

Dural, Mustafa, Miras Sözleşmeleri (İsviçre, Alman ve Avusturya Hukuklarıyla Karşılaştırmalı Olarak), Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1980.

Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan, Kişiler Hukuku, 12. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, Eylül, 2010.

Dural, Mustafa/Öz, Turgut, Türk Özel Hukuku Cilt IV, Miras Hukuku, 8. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2015.

Eitel, Paul/Zeiter, Alexandra, Vorbemerkungen zum Erbrecht, Art. 468, a/531, 544, 553 und 554 ZGB in: FamKomm Erwachsenenschutz, Bern, (FamKomm Erwachsenenschutz). Eitel, Paul/Zeiter, Alexandra, Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutz- recht, Fountoulakis, Christiana/Affolter-Fringeli, Kurt/Biderbost, Yvo/Steck, Daniel, Schulthess Verlag, Zürich, 2016 (Fachhandbuch).

Eren, Fikret, Türk Medeni Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1966.

Fankhauser, Roland/Bieler, Brigitte, “Erbrechtliche Neuerungen durch das neue Erwachsenenschutzrecht, insbesondere die neue Form der Nacherbsc- haft nach Art. 492a ZGB, successio, S. 2, 2009.

Gençcan, Ömer Uğur, Vesayet Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.

Gümüş, Mustafa Alper, Türk Medeni Hukukunda Kayyımlık, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006.

Harder, Manfred/Kroppenberg, Inge, Grundzüge des Erbrechts, 5. Aufl., Luch- terhand Verlag, 2002.

Hausheer, Heinz, “Der neue Erwachsenenschutz des schweizerischen Zivil- gesetzbuches” Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. I, Turhan Kitabevi, Ankara, Hausheer, Heinz/Aebi-Müller, E. Regina, Das Personenrecht des Schweizeris- chen Zivilgesetzbuches, 3. Aufl. Stämpfli Verlag, Bern, 2012.

Helvacı, Serap, Gerçek Kişiler, 4. Baskı, Legal Yayınevi, İstanbul, 2012.

Hürlimann-Kaup, Bettina/Schmid, Jörg, Einleitungsartikel des ZGB und Perso- nenrecht, 2. Auflage, Schulthess Verlag, Zürich-Basel-Genf, 2010.

İmamoğlu, S. Hülya, İsviçre Medeni Kanunu’nun Tıbbi Tedbirlerde Temsil Hak- kındaki Yeni Hükümlerine Bakış, www.e-akademi.org (Hukuk, Ekonomi ve Si- yasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), S. 132, Nisan 2013, http://www.e-akade- mi.org/makaleler/imamoglu.makale.pdf.

İmre, Zahit/Erman, Hasan, Miras Hukuku, 10. Basım, Der Yayınları, İstanbul, Kılıçoğlu, Ahmet M., Miras Hukuku, 5. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Miras Hukuku, 3. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, Köprülü, Bülent, Miras Hukuku Dersleri, Mirasçılar-Ölüme Bağlı Tasarruf- lar-Mirasın İntikali (Geçmesi), 2. Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1985.

Lange, Heinrich/Kuchinke, Kurt, Erbrecht, Verlag C.H. Beck, München, 2001.

Musielak, Hans-Joachim, Münchener Kommentar BGB § 2275, 2017, https:// beck-online.beck.de.

Oğuzman, M. Kemal, Miras Hukuku, 6. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995.

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay Özdemir, Saibe, Kişiler Hukuku, 11. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, Ekim, 2011.

Öztrak, İlhan, Miras Hukuku, 2. Baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, Öztan, Bilge, Miras Hukuku, 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008.

Sargın, Fügen, “Yetişkinlerin Milletlerarası Planda Korunmasına Dair La Haye Sözleşmesi”, AÜHFD, C. 52, S. 2, s. 2 vd., http://dergiler.ankara.edu.tr/dergi- ler/38/282/2576.pdf.

Serozan, Rona/Engin, Baki İlkay, Miras Hukuku, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, An- kara, 2014.

Tuor, Peter/Schnyder, Bernhard/Schmid, Jörg/Rumo-Jungo, Alexandra, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, Schulthess Verlag, Zürich, 2009.

Turan, Gamze, Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü, Turhan Kitabevi, An- kara, 2009.

Zeiter, Alexandra, Neues Erwachsenenschutzrecht- Die neuen Bestimmungen im Erbrecht, successio, S. 4, 2011. DİĞER KAYNAKLAR http://www.uhdigm.adalet.gov.tr https://www.admin.ch http://servat.unibe.ch www.e-akademi.org

___

Bibtex @ { taad693934, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {31}, pages = {349 - 370}, title = {İSVİÇRE HUKUKU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLININ MİRASBIRAKAN SIFATIYLA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER}, key = {cite}, author = {Atlan, Hülya} }
APA Atlan, H. (2017). İSVİÇRE HUKUKU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLININ MİRASBIRAKAN SIFATIYLA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (31) , 349-370 .
MLA Atlan, H. "İSVİÇRE HUKUKU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLININ MİRASBIRAKAN SIFATIYLA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 349-370 <
Chicago Atlan, H. "İSVİÇRE HUKUKU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLININ MİRASBIRAKAN SIFATIYLA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 349-370
RIS TY - JOUR T1 - İSVİÇRE HUKUKU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLININ MİRASBIRAKAN SIFATIYLA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER AU - Hülya Atlan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 349 EP - 370 VL - IS - 31 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi İSVİÇRE HUKUKU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLININ MİRASBIRAKAN SIFATIYLA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER %A Hülya Atlan %T İSVİÇRE HUKUKU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLININ MİRASBIRAKAN SIFATIYLA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 31 %R %U
ISNAD Atlan, Hülya . "İSVİÇRE HUKUKU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLININ MİRASBIRAKAN SIFATIYLA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 31 (Temmuz 2017): 349-370 .
AMA Atlan H. İSVİÇRE HUKUKU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLININ MİRASBIRAKAN SIFATIYLA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER. TAAD. 2017; (31): 349-370.
Vancouver Atlan H. İSVİÇRE HUKUKU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLININ MİRASBIRAKAN SIFATIYLA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (31): 349-370.
IEEE H. Atlan , "İSVİÇRE HUKUKU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLININ MİRASBIRAKAN SIFATIYLA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 31, ss. 349-370, Tem. 2017