İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKARILMASINDA GENEL KURUL KARARININ ARANMASI PROBLEMİ

Çıkarılma, bir ortağın iradesine bakılmaksızın şirketle ilişkisinin kesilmesidir. Çıkarılma kurumu, karşılıklı güven ilkesinin hâkim olduğu şirketlerde, faaliyetin devam etmesi açısından önemli bir amaca hizmet etmektedir. Zira şirketin faaliyetlerini zorlaştıran ortak, şirket sözleşmesindeki çıkarılma sebeplerine dayanılarak, genel kurul veya haklı sebeplerin varlığı halinde mahkeme kararıyla şirketten çıkarılabilecektir. Böylece hem şirket hem de şirkette kalan ortaklar korunmuş olacaktır. Hem sermaye hem de şahıs şirketlerinin özelliklerini içinde barındıran limited şirketlerde, çıkarılma konusu, TTK’de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre şirket, şirket sözleşmesinde yer alan sebeplere dayanarak ya da haklı sebeplerle bir ortağın şirketten çıkarılmasını sağlayabilecektir. Şirket sözleşmesinde yer alan önemli sebeplere dayanarak, ortağı şirketten çıkarma yetkisi genel kurula tanınmıştır. Oysa haklı sebeplerin varlığı halinde, ortağın şirketten çıkarılabilmesi için, öncelikle bu hususa ilişkin bir genel kurul kararı ve daha sonra mahkemeye başvurmak gerekmektedir. Bu çalışmada, iki ortaklı limited şirketlerde, ortaklardan birinin haklı sebeple şirketten çıkarılmasında aranan genel kurul kararına ilişkin bazı problemler üzerinde durulacaktır.

The Problem On Searching General Assembly Resolution On Dismissal Of Partner In Limited Company With Two Partners

Dismissal is an act of terminating a company partner’s contact with the company regardless of his/her will. The institution of dismissal serves a significant purpose for carrying out activities in companies, where the principle of mutual trust is prevalent. In fact, it will be possible to dismiss a company partner making the company activities difficult through a court decision in the event of having a general assembly or justifiable reasons based on the reasons of dismissal in the articles of incorporation. Thus, both the company and the remaining partners shall be protected. The issue of dismissal in limited liability companies that have the qualities of both stock corporations and unlimited companies is regulated under Turkish Trade Law in detail. Accordingly, the company shall be able to dismiss a partner by relying on the reasons in the articles of incorporation or on justifiable reasons. Based on the significant reasons in the articles of incorporation, the authority to dismiss a partner is granted to the general assembly. However, in the case of justifiable reasons, it is required to have a general assembly resolution concerning the matter at first and then apply to court in order to dismiss the partner. This study will address some problems related to the general assembly resolution that is sought to dismiss one of the company partners for justifiable reasons in limited companies with two partners.

___

AKER, Halit: “Anonim ve Limited Şirketlerde Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi ve Özellikle Haklı Sebeple Fesih Davasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 32(1), 2016.

AKTAŞ, Sururi: “Pozitif Hukukta Boşluk Kavramı”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(1-2), 2010.

AKYOL, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul ARSLANLI, Halil / DOMANİÇ, Hayri: Ticaret Kanunu Şerhi, C. III, Limited Şirketler Hukuku Uygulaması ve Hisseli Komandit Şirket, İstanbul 1989.

BAŞTUĞ, İrfan: Limited Şirkette Ortağın Çıkma ve Çıkarılması, İzmir 1966.

ÇAMOĞLU, Ersin: “Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi” (Anonim Ortaklık), Prof.Dr.Yavuz Alangoya için Armağan, İstanbul 2007.

ÇAMOĞLU, Ersin: Kollektif Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi ve Ortağın Haklı Sebeple Çıkarılması (Kollektif), İstanbul 2008.

ÇAMOĞLU, Ersin: “Limited Ortaklıktan Çıkarılma” (Çıkarılma), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 30(3), 2014.

ÇAMOĞLU, Ersin: “Ticaret Kanununun Kollektif Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi ve Ortağın Çıkarılmasına İlişkin Hükümlerin Emredici Niteliği” (Fesih), Prof. Dr. Halil Arslanlı Anısına Armağan, İstanbul 1978.

ÇELİK, Aytekin: Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, 3. Bası, Ankara 2013.

ÇELİK, Aytekin: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerin Haklı Sebeple Feshi” (Haklı Sebep), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 25(4), 2009.

DOĞANAY, İsmail: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Anonim Şirketler, Ankara 1990.

ERDEM Nuri: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2012.

ERDİL, Engin: Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, İstanbul 2010.

ERİŞ, Gönen: Açıklamalı- İçtihatlı En Son Değişikliklerle Birlikte Türk Ticaret Kanunu Ticari İşletme ve Şirketler, C. II, 3. Bası, Ankara 2004.

GİRAY, Rabia Eda: “Limited Şirketin Haklı Sebeple Feshi ve Yargıtay’ın Yaklaşımı”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12). IŞIKTAÇ, Yasemin / Metin, Sevtap: Hukuk Metodolojisi, İstanbul 2003.

KIRCA, Çiğdem: “Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama (Teleologısche Reduktion)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 50(1), 2001.

KIRCA, İsmail / GÜREL, Murat: “Limited Şirket Ortağının Kendisini Çıkarmaya Yönelik Genel Kurul Kararının Alınmasında Oy Hakkına Sahip Olup Olmadığı Sorunu”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara 2015.

MİNELİLER, Zeynep: “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Limited Şirketlerin Haklı Sebeple Feshi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(3), 2012.

ORUÇ, Murat: “6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta

Haklı Sebeple Fesih İstemine Bağlı Çıkarılma”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, (1), 2011.

ÖCAL, Akar: “Limited Şirketin Haklı Sebeplerle Mahkeme Kararıyla Sona Erdirilmesi”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003.

ÖZTAN, Bilge: Medenî Hukukun Temel Kavramları, 31. Bası, Ankara 2009.

ÖZTÜRK Dirikkan, Hanife: Limited Şirket Ortağının Ayrılması ve Ayrılma Payı, Ankara 2005.

PEKDİNÇER, Tamer: “İki Ortaklı Limited Şirketlerde Ortaklardan Birinin Haklı Sebeple Dayanarak Mahkeme Kararı ile Çıkma İstemi ve Bu İsteme Yüksek Mahkemenin Yaklaşımı”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul POROY, Reha / TEKİNALP, Ünal / ÇAMOĞLU, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 11. Bası, İstanbul 2009.

SEROZAN, Rona: Medenî Hukuk (Genel Bölüm) Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul SÖZER, Ali Nazım.: Hukukta Yöntembilim, 5. Bası, İstanbul 2015.

SÜMER, Ayşe: “Türk Ticaret Kanunun Tasarısında Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 2010.

ŞAHİN, Ayşe: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi (Fesih), İstanbul 2013.

ŞAHİN, Ayşe: “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Ortaklıkta Ortağın Çıkması ve Çıkarılmasına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Ersin Çamoğlu’na Armağan, İstanbul 2013.

ŞENER, Oruç Hami: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, 2. Bası, Ankara TAŞDELEN, Nihat: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Limited Ortaklıklarda

Çıkma Çıkarılma ve Fesih, Ankara 2012.

ÜÇIŞIK, Güzin: “Limited Şirkette Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’e Armağan, İstanbul 2003.

YILDIZ, Şükrü: Limited Şirketler Hukuku, İstanbul 2007.

___

Bibtex @ { taad693605, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2018}, number = {36}, pages = {241 - 263}, title = {İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKARILMASINDA GENEL KURUL KARARININ ARANMASI PROBLEMİ}, key = {cite}, author = {Çakır, Ayşe} }
APA Çakır, A. (2018). İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKARILMASINDA GENEL KURUL KARARININ ARANMASI PROBLEMİ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (36) , 241-263 .
MLA Çakır, A. "İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKARILMASINDA GENEL KURUL KARARININ ARANMASI PROBLEMİ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 241-263 <
Chicago Çakır, A. "İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKARILMASINDA GENEL KURUL KARARININ ARANMASI PROBLEMİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 241-263
RIS TY - JOUR T1 - İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKARILMASINDA GENEL KURUL KARARININ ARANMASI PROBLEMİ AU - Ayşe Çakır Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 263 VL - IS - 36 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKARILMASINDA GENEL KURUL KARARININ ARANMASI PROBLEMİ %A Ayşe Çakır %T İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKARILMASINDA GENEL KURUL KARARININ ARANMASI PROBLEMİ %D 2018 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 36 %R %U
ISNAD Çakır, Ayşe . "İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKARILMASINDA GENEL KURUL KARARININ ARANMASI PROBLEMİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 36 (Ekim 2018): 241-263 .
AMA Çakır A. İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKARILMASINDA GENEL KURUL KARARININ ARANMASI PROBLEMİ. TAAD. 2018; (36): 241-263.
Vancouver Çakır A. İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKARILMASINDA GENEL KURUL KARARININ ARANMASI PROBLEMİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; (36): 241-263.
IEEE A. Çakır , "İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKARILMASINDA GENEL KURUL KARARININ ARANMASI PROBLEMİ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 36, ss. 241-263, Eki. 2018